Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISOV ZA ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO DRUŠTVA, ZVEZE IN ZDRUŽENJA TER SINDIKAT, KI POVEZUJE KMETOVALCE V SINDIKAT KMETOV ZA LETO 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS, na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012) objavilo tri javne razpise, po katerih so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 210.013 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. 8. 2012.

Objavljeni bodo javni razpisi za:

       tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;

       podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju

   podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na področju kmetijstva.

 

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih

Javni razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov:

       namen A: 51.000 evrov (rejske organizacije),

       namen B: 27.400 evrov  (ostale organizacije).

 

Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju:

       A: 40.000 evrov (delovanje na celotnem območju RS),

       B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju RS).

 

Za javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov bo na voljo 66.613 evrov.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

 http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9h do 15h, sreda od 9h do 16h in petek od 9h do 12h.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook