Živinoreja objavil

OBVESTILO – IZDANE ZADNJE ODLOČBE O POTRDITVI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN ZA OBDOBJE 2014–2020

Ljubljana, 28. 10. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v drugi polovici tega meseca izdala zadnje odločbe o potrditvi lokalnih akcijskih skupin (LAS) in strategij lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020 in sicer za TOTI LAS, LAS Prlekija, LAS Zasavje, LAS UE Ormož, LAS Lastovica, LAS s CILjem, LAS Drava, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Bogastvo podeželja, LAS Istre, LAS Krasa in Brkinov, LAS Vipavska dolina in LAS Gorenjska košarica.

V programskem obdobju 2014–2020 se izvaja pristop oz. podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD), ki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR). Skupno je za izvajanje pristopa CLLD namenjenih cca. 96 mio EUR (52 mio iz EKSRP, 37 mio iz ESRR in 7 mio iz ESPR).

Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Na zaokroženih območjih po Sloveniji so se oblikovala lokalna partnerstva oziroma LAS. LAS so pripravile svoje SLR, ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju pristopa CLLD v programskem obdobju 2014–2020.

LAS so morali ob pripravi SLR slediti štirim tematskim področjem ukrepanja, kot so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. S pristopom CLLD se omogoča:

– izvajanje operacij (projektov), ki bodo s sinergijskimi učinki med drugim prispevale tudi k boljšemu socialnemu statusu družbenih skupin, kot so kmetje, mladi, brezposelni ali druge ranljive skupine

– izvajanje operacij (projektov), ki povečujejo konkurenčnost poslovnega okolja, zmanjšujejo socialno izključenost, zagotavljajo enakomeren razvoj območij itd.

Vsi LAS, ki so oddali svoje SLR, so pristojni državni organi potrdili. Pristop CLLD se bo tako izvajal v okviru 37 LAS na celotnem ozemlju Slovenije in so na ta način v tem programskem obdobju vključene vse občine. Vsi SLR vključujejo sklada EKSRP in ESRR s tem, da štirje SLR (LAS Istra, LAS Posavje, LAS Dolina Soče in LAS Gorenjska košarica) vključujejo tudi sklad ESPR.

Sredstva bodo LAS črpali na osnovi potrjenih in izvedenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

Lokalna akcijska skupina

Spletna stran

Dodeljena sredstva

LAS Med Snežnikom in Nanosom

www.lassnezniknanos.si

1.769.560,00

LAS “Od Pohorja do Bohorja”

http://www.las-pohorje-bohor.si

1.877.465,00

LAS Za mesto in vas

www.las-mestoinvas.si

2.014.710,00

LAS Lastovica

www.lastovica.si

1.217.138,87

LAS Mežiške doline

www.las-md.si

1.370.725,00

LAS loškega pogorja

www.las-pogorje.si

1.661.940,00

LAS Srce Slovenije

www.las-srceslovenije.si

2.067.785,00

LAS Haloze

www.haloze.org

1.658.101,88

LAS Posavje

www.las-posavje.si

5.030.430,00

LAS Raznolikost podeželja

www.las-raznolikost-podezelja.si

1.426.100,00

LAS Dolina Soče

www.lasdolinasoce.si

3.240.295,75

LAS STIK

www.las-stik.si

1.815.600,00

LAS Goričko 2020

www.las-goricko.si

2.599.655,00

LAS Obsotelje in Kozjansko

www.las-ok.si

1.471.975,00

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

www.las-pdl.si

1.826.470,00

LAS Dobro za nas

www.lasdobrozanas.si

1.482.985,00

LAS Mislinjske in Dravske doline

www.lasmdd.si

2.836.714,39

LAS Dolenjska in Bela krajina

www.las-dbk.si

3.579.883,96

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

www.savinja.si

2.266.460,00

LAS s CILjem

http://las-sciljem.si/

1.678.780,00

LAS Notranjska

www.lasnotranjska.si

1.277.865,00

LAS Gorenjska košarica

www.las-gorenjskakosarica.si

5.609.514,75

LAS Ovtar Slovenskih goric

www.lasovtar.si

2.768.495,37

LAS Zasavje

www.las-zasavje.eu

1.426.820,42

LAS UE Ormož

www.las-ue-ormoz.si

1.345.220,00

TOTI LAS

www.toti-las.si

877.533,70

LAS Spodnje Savinjske doline

www.las-ssd.si

1.702.540,00

LAS V objemu sonca

www.las-vobjemusonca.si

1.900.275,00

LAS Bogastvo podeželja

www.las-bogastvopodezelja.si

1.688.593,12

LAS Prlekija

www.las-prlekija.com

2.374.835,00

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

www.las-ppd.si

2.828.495,00

LAS Istre

www.las-istre.si

4.911.175,00

LAS Barje z zaledjem

http://lasbarje.si

1.890.975,00

LAS Drava

www.lasdrava.si

1.187.700,75

LAS Sožitje med mestom in podeželjem

www.las-smp.si

1.541.815,00

LAS Krasa in Brkinov

www.laskrasainbrkinov.si

1.609.250,00

LAS Vipavska dolina

www.las-vipavskadolina.si

1.097.370,00

SKUPAJ

78.931.247,96

Preglednica 1: Dodeljena sredstva posameznim lokalnim akcijskim skupinam na podlagi odločbe o potrditvi SLR in LAS

Potrjeni LAS bodo pripravili in objavili javne pozive za izbor operacij na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih. Potencialne upravičence in njihove operacije na posameznem javnem pozivu, bodo izbrali organi LAS, v kasnejšem postopku pa bodo vloge pregledale in odobrile še pristojne institucije.

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020

Slovenija ima na področju lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« večletne izkušnje, ki segajo v začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sam ukrep LEADER se je v Sloveniji uveljavil v programskem obdobju 2007–2013 ter se je izkazal kot uspešno orodje za uresničevanje lokalnih razvojnih ciljev lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namerava v mesecu decembru 2016 objaviti še javni razpis za operacije, ki se bodo izvajale v okviru podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, ki je namenjeno za operacije sodelovanja med LAS.

Več o pristopu CLLD:

– v okviru EKSRP: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader

– v okviru ESPR: http://www.ribiski-sklad.si/Lokalni_razvoj_ki_ga_vodi_skupnost/

– v okviru ESRR:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/

VIR : www.mkgp.gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook