Kmetijstvo objavil

Obvestilo pridelovalcev in predelovalcem oljk ter proizvajalcem oljčnega olja glede vpisa v registre MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v tem letu izvaja povečan nadzor nad obveznimi vpisi v registre, ki spadajo v njegovo pristojnost. MKGP zato poziva vse pridelovalce oljk in proizvajalce oljčnega olja, ki v register nimajo vpisanih vseh svojih oljčnikov ali niso prijavili pridelka oljk in oljčnega olja ter namiznih oljk, da to obvezo izpolnijo tako, da se zglasijo na najbližji upravni enoti in oddajo ustrezno prijavo, in sicer najkasneje do pričetka obiranja oljk. Oljkarji, ki še nimajo registriranega živilskega obrata ali niso vpisani v register primarnih proizvajalcev ali register dopolnilnih dejavnosti, pa bi morali biti, naj najkasneje do pričetka obiranja oljk oddajo vlogo za vpis na MKGP oziroma v primeru dopolnilnih dejavnosti na upravno enoto.

 Obveznosti, ki izhajajo iz veljavnega Zakona o kmetijstvu in predpisov, ki urejajo živila:

1. Vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG)

V RKG so se dolžna vpisati vsa kmetijska gospodarstva (KMG), ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha oljčnikov oziroma tržijo pridelke, ki jih sami pridelujejo1. Za vpis v RKG je treba izpolniti obrazca, ki sta v prilogi 1 in 8 Pravilnika o RKG2. Vloga se odda na upravnih enotah, ki vodijo RKG (Koper, Izola, Piran, Ajdovščina, Nova Gorica, Sežana, Vipava).

Obrazec – Priloga 1 (.pdf), Obrazec – Priloga 8 (.pdf)

 

2. Prijava pridelka oljk in oljčnega olja ter namiznih oljk

Pridelek oljk in oljčnega olja ter namiznih oljk so dolžni prijaviti vsi nosilci KMG (oljkarji), ki svoje oljčno olje oziroma namizne oljke tržijo. Zavezanci za prijavo so tudi tisti oljkarji, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike oziroma so vključeni v postopek za priznanje zaščitene označbe porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre« oziroma so vključeni v postopek za priznanje zaščitene označbe porekla »Namizne oljke Slovenske Istre«2. Za prijavo pridelka oljk in oljčnega olja ter namiznih oljk je treba izpolniti obrazec, ki je v prilogi 9 Pravilnika o RKG2, do 15. februarja vsako leto. Obrazec se odda na upravnih enotah, ki vodijo RKG.

Obrazec – Priloga 9 (.pdf)

 

3. Register primarnih pridelovalcev

Vsi, ki pridelujejo primarne proizvode (oljke) in jih tržijo, na primer oddajajo v zadrugo, se morajo vpisati v register primarnih proizvajalcev3. Za vpis je treba izpolniti obrazec, ki je v prilogi in ga poslati na MKGP.

Obrazec za vpis v register primarnih pridelovalcev (.doc)

 

4. Register živilskih obratov (RŽO)

V RŽO se morajo vpisati vsi oljkarji (pridelovalci in predelovalci), ki svoj primarni proizvod (v tem primeru oljke) oddajajo v predelavo (v oljarno) in kasneje tržijo oljčno olje ali namizne oljke4. Obveznost vpisa tako velja za vse, ki opravljajo katerokoli stopnjo proizvodnje, razen primarne proizvodnje5, predelave in distribucije oljk oziroma oljčnega olja ter te proizvode tržijo. Če kmetija svoj pridelek ali del pridelka (npr. oljke) uporabi za proizvodnjo oljčnega olja z namenom trženja, se to že razume kot predelava, ne glede na to ali se oljke stiskajo na kmetiji sami, ali pa storitev stiskanja opravi drug nosilec živilske dejavnosti. Za vpis je treba izpolniti obrazec, ki je v prilogi in ga poslati na MKGP.

Obrazec za vpis v RŽO (.pdf)

 

5. Register dopolnilnih dejavnosti

Dopolnilno dejavnost na kmetiji lahko registrira predelovalec oziroma proizvajalec oljčnega olja iz lastne pridelave oljk (najmanj 50% lastnih surovin), ki olje prodaja ali ga predeluje za druge6.

Za opravljanje te dopolnilne dejavnosti je treba pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je del Pravilnika o spremembi pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se pridobi in odda na krajevno pristojno upravno enoto. Po pravnomočnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji se oljkarja vpiše v register dopolnilnih dejavnosti.

Vloga za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji…

Dodatne informacije glede registrov – info.sir@gov.si.

____________________________________________________________________________________

1 141. in 143. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08);

2 podrobne pogoje glede vpisa oljčnikov ter prijave pridelka oljk in oljčnega olja v RKG določa Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 1/10, 68/10 in 110/10), v členih 19 in 23;

3 2. in 5. člen Pravilnika o registraciji obratov v primarni proizvodnji živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 79/06); zanje veljajo zahteve iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004 o higieni živil in obveznost vpisa v register primarnih proizvajalcev pri MKGP;

4 skladno z 9. členom Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10); veljajo zahteve iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 o higieni živil in obveznost registracije živilskega obrata pri MKGP;

5 Kot primarna pridelava se smatrajo le tisti postopki na kraju pridelave, ki bistveno ne spremenijo narave pridelka;

6 dopolnilne dejavnosti urejajo 99., 100. in 101. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05) in Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 71/01, 88/01 in 83/05).

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook