Kmetijstvo objavil

Od­kup­na cena go­ve­je­ga mesa

Od­kup­ne cene go­ve­da še ved­no ne
sle­di­jo ma­lo­pro­daj­nim ce­nam na tr­gov­skih po­li­cah,
ne­je­volj­no ugo­tav­lja­jo kmet­je. V pri­ča­ko­va­nju zviše­va­nja
je­sen­skih od­kup­nih cen so jih klav­ni­čar­ji naj­prej
pre­se­ne­ti­li s pre­cejš­njim pad­cem od­kup­nih cen, ne­ka­te­re
klav­ni­ce so zni­ža­le cene tudi za pet­najst cen­tov za ki­lo­gram
mesa, že po ted­nu ali dveh pa so se cene po­ča­si za­če­le zvi­še­va­ti

Naj spom­ni­mo, da smo še 19. no­vem­bra
pi­sa­li, da je cena mla­de­ga pi­ta­ne­ga go­ve­da za raz­red R3 okoli
3,07 evra za ki­lo­gram mesa, in kmet­je so bili pre­pri­ča­ni, da se
bo cena še zvi­ša­la. To je bil ra­čun brez krč­mar­ja, kaj­ti čez noč
so cene pad­le za 17 cen­tov in 26. no­vem­bra smo za­pi­sa­li ceno 2,90
evra za ki­lo­gram mesa.

Od­ku­po­val­ci so pa­dec
za­go­var­ja­li, da se na os­no­vi po­nud­be in pov­pra­še­va­nja
ob­li­ku­je tudi cena, in ker naj bi ne­ka­te­ri kmet­je sep­tem­bra in
ok­to­bra ča­ka­li s pro­da­jo go­ve­da, je bila no­vem­bra na trgu kar
naen­krat pre­ve­li­ka po­nud­ba in cena je pad­la tudi za 10 do 15
cen­tov.

Cene so se nato te­den­sko
spre­mi­nja­le. Po­nud­ba ži­va­li kot tudi pov­pra­še­va­nje po njih
sta bila raz­me­ro­ma urav­no­te­žena, tako da je bila od­kup­na cena
okrogle 3 evre za ki­lo­gram mesa mla­de­ga pi­ta­ne­ga go­ve­da.

Kmet­je so pre­pri­ča­ni, da je cena
pre­niz­ka. Pou­dar­ja­jo, da za ka­ko­vost­no tele od­šte­je­jo
naj­manj 500 evrov, po 18 me­se­cih krm­lje­nja pa za bika prej­me­jo
okoli 1.200 evrov, kar je pre­ma­lo, da bi po­kri­li stroš­ke reje in
pri tem tudi kaj za­slu­ži­li. Po izra­ču­nih stro­kov­nja­kov na
Kme­tij­skem in­šti­tu­tu Slo­ve­ni­je, od­del­ka za eko­no­mi­ko
kmetijs­tva, bi mo­ra­la biti po­le­ti od­kup­na cena več kot 3,30 evra
za ki­lo­gram mesa, po kme­to­vih last­nih izra­ču­nih pa naj­manj 3,50
evra ozi­ro­ma 3,70 evra, če re­di­jo v hle­vu le ne­kaj ži­va­li.
Ven­dar stro­kov­nja­ki do­da­ja­jo, da so se cene stroš­kov v zad­njih
dveh me­se­cih zniževa­le, tako da je tudi eko­no­mi­ka pi­ta­nja
go­ve­da po­sta­la po­nov­no ugodnejša za kme­ta.

Cene naf­te in mi­ne­ral­ne­ga gno­ji­la navz­dol

Vzro­ki za izra­zi­tej­še na­raš­ča­nje stroš­kov reje mladih pi­tanih
go­ved, ka­te­re­mu smo bili pri­ča v zad­njem letu in pol, so
pre­tež­no v na­raš­ča­nju stroš­kov krme (pred­vsem doma pri­de­la­ne),
pra­vi Ben Moljk iz Kme­tij­ske­ga in­šti­tu­ta Slo­ve­ni­je. Ker
stro­šek za krmo pred­stav­lja pri pi­ta­nju go­ved prib­liž­no
po­lo­vi­co skup­nih stroš­kov, se že vsa­kr­šna manj­ša spre­mem­ba
po­sa­mez­ne krm­ne kom­po­nen­te lah­ko izra­zi­te­je odra­zi v
skup­nih stroš­kih reje.

Ben Moljk opa­ža, da se upo­rab­ni­ki
mo­del­nih ocen za pi­ta­nje go­ved po­go­sto osre­do­to­či­jo zgolj na
oce­ne stroš­kov v do­lo­če­nem me­se­cu, za­ra­di če­sar
in­ter­pre­ta­ci­ja re­zul­ta­tov ni naj­bolj na­tanč­na. Oce­ne
stroš­kov za rast­lin­sko proi­zvod­njo in ži­vi­no­re­jo so
na­prav­lje­ne s po­moč­jo mo­del­nih kal­ku­la­cij Kme­tij­ske­ga
in­šti­tu­ta Slo­ve­ni­je, pri tem pa je za­ra­di me­to­de zad­njih cen
omo­go­če­no sprem­lja­nje gi­ba­nja po­sa­mez­nih kot tudi skup­nih
stroš­kov sko­zi ob­dob­ja po raz­lič­nih kme­tij­skih proi­zvo­dih.

Ko­men­ti­ra­nje ocen stroš­kov
pi­ta­nja mladih go­ved zgolj na eno­me­seč­nih pri­ka­zih (to ve­lja
pred­vsem za ob­dob­je s pre­cejš­nji­mi ni­ha­nji cen) bi bilo
ne­ko­rekt­no, je mne­nja Moljk, saj do­lo­če­ni stroš­ki na­sta­ne­jo
le v do­lo­če­nem ob­dob­ju pi­ta­nja. S tega sta­liš­ča je tako
pri­mer­ne­je sta­nje pri­re­je oce­nje­va­ti na preseku dalj­še­ga
ob­dob­ja reje, medtem ko nam oce­ne po po­sa­mez­nih me­se­cih zgolj
na­ka­zu­je­jo smer gi­ba­nja stroš­kov.

Opaz­no zni­ža­nje stroš­kov reje mladih
go­ved v zad­njih dveh me­se­cih je po­sle­di­ca pad­ca cen
di­zel­ske­ga go­ri­va, s tem pa zmanj­šanja stroš­ka do­ma­čih
stroj­nih sto­ri­tev. Hkra­ti so se zni­ža­le cene ne­ka­te­rih
mi­ne­ral­nih gno­jil, kar ima sku­paj z niž­ji­mi stroš­ki stroj­nih
sto­ri­tev za po­sle­di­co ce­nej­šo doma pri­de­la­no krmo. Po­leg
na­ve­de­ne­ga je k zmanj­ša­nju skup­nih stroš­kov pri­re­je
pris­pe­va­lo tudi zni­ža­nje cen kup­lje­ne krme.

Z vi­di­ka stroš­kov reje v na­sled­njih
me­se­cih ne gre pri­ča­ko­va­ti po­ve­če­va­nja stroš­kov, prej
nas­prot­no, pra­vi Moljk. Po vsej ver­jet­no­sti se bodo ne­ka­te­ra
mi­ne­ral­na gno­ji­la še ne­ko­li­ko po­ce­ni­la, za­ra­di tre­nut­nih
raz­mer pa se bo ver­jet­no upo­ča­sni­la tudi rast stroš­ka dela. Kaj
bo to po­me­ni­lo za sta­nje pri­re­je, pa ni od­vi­sno zgolj od
stroš­kov, tem­več tudi od od­kup­nih cen. Ni iz­klju­če­no, da se
od­ku­po­val­ci ne bodo po­slu­že­va­li do­dat­nih pri­ti­skov na
zni­ža­nje od­kup­nih cen klav­nih tru­pov. Kljub zao­stri­tvi raz­mer v
zad­njem letu se sta­lež mladih pi­tanih go­ved ni po­mem­bno
zmanj­šal, tako da zmanj­šana po­nud­ba ne bo pro­tiu­tež pri­ti­skom na
zni­že­va­nje od­kup­ne cene.

Od­kup­ne cene v Av­stri­ji in Nem­či­ji

Odkup­ne cene mesa krav in te­lic so v Av­stri­ji in Nem­či­ji za zdaj
pre­cej viš­je kot pri nas. Tako so na­ši od­ku­po­val­ci prejš­nji
te­den za meso te­lic po­nu­ja­li okoli 2,70 evra za ki­lo­gram mesa
raz­reda R3, meso krav raz­reda O3 pa so pla­ča­li manj kot 1,80 evra za
ki­lo­gram. V Nem­či­ji je cena mesa te­lic 3,02 evra za ki­lo­gram, v
Av­stri­ji pa več kot 2,80 evra za ki­lo­gram. Več­je raz­li­ke so pri
od­kup­nih ce­nah mesa krav, kaj­ti za ki­lo­gram mesa so kmet­je
pre­je­li 2,32 evra za ki­lo­gram, po­dob­na cena je tudi v Av­stri­ji.

Kri­sti­jan Hra­star

Vir: Kmečki glas

OBJAVIL/A SIMON HALAS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook