Kmetijstvo objavil

ODMERA SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE IN REDNO DELOVANJE MELIORACIJSKIH SISTEMOV ZA LETO 2011

Davčna uprava RS (DURS) bo v ponedeljek, 23. januarja, pričela pošiljati odločbe za odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov (HMS) v letu 2011 (Odmera 2011). V Odmero 2011 je vključenih 213 HMS, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo okoli 657.000 evrov sredstev. Obveznosti iz naslova Odmera 2011 morajo zavezanci poravnati do 30. aprila letos, morebitne pritožbe na odločbe pa vložiti pri davčnem uradu.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih, za leto 2011, ki v svoji prilogi vsebuje seznam sistemov, vključenih v Odmero 2011. Zavezanci za plačilo so, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, lastniki in zakupnimi kmetijskih zemljišč, tako fizične kot pravne osebe.
V Odmero 2011 je vključenih 213 HMS. Sistem zbiranja sredstev za vzdrževanje in redno delovanje sistemov določa 95. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011 – UPB). Ta določa, da sredstva za izvajanje nalog rednega delovanja in vzdrževanja HMS zagotavljajo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč znotraj HMS, v sorazmerju s površino zemljišč.
V preteklih letih so odločbe prejeli zavezanci, katerih znesek odmere je presegal 10 evrov. V Odmeri 2011 se, na podlagi spremenjenega tretjega odstavka 94. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, stroški za redno delovanje in vzdrževanje osuševalnih in velikih namakalnih sistemov odmerijo, če znesek odmere presega 3 evre.
V letu 2012 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali tisti sistemi, ki so vključeni v Odmero 2011, in sicer v višini zbranih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2011 so pripravili na javnem razpisu izbrani upravljavci HMS in jih uskladili z melioracijskimi skupnostmi. Sredstva iz odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKGP in so razmejena po posameznih melioracijskih sistemih. Sredstva za opravljene storitve vzdrževalcem se črpajo iz Proračuna RS in sicer na podlagi poročil o opravljenem delu. Ta morajo biti potrjena tudi s strani predstavnika melioracijske skupnosti, nadzor nad opravljenimi deli pa izvrši še kmetijska inšpekcija.

*   *   *

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj je zavezancem ob ponedeljkih, med 9. in 11. uro, na voljo:
– Javna služba upravljanja in vzdrževanja HMS – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, (01 434 11 29, e-pošta:  info.skzgrs@gov.si)
 in
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (01 478 9106, e-pošta: mkgp.hms@gov.si ).

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook