ODPRTJE RAZPISA ZA POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA LETO 2012 ZA NALOŽBE NA PODROČJU PRAŠIČEREJE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma 29. 6. 2012, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje«. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4 milijone evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 31. 7. 2012, do 24. ure.

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, in sicer: naložbe v hleve in pripadajočo opremo; naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo; naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih  standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu; stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki niso pravne osebe oz. s. p. posamezniki, se kot vlagatelj razume nosilec kmetijskega gospodarstva.

*    *    *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

[1] Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E)

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook