Živinoreja objavil

Organizacije v govedoreji-testne postaje, osemenjevalna središča in druge

Objavljamo seznam organizacij v govedoreji: organizacije za pripravo strokovnih pravil, testne postaje, osemenjevalna središča in pripustne postaje objavljene dne 15.7. 2011 v Urednem listu RS št. 57/2011.

1.ORGANIZACIJE ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PRAVIL

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

številka odločbe: 33205-67/2008/3

datum odločbe: 10. 11. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– priprava strokovnih pravil za kontrolo proizvodnih lastnosti in napoved genetske vrednosti,

– objava rezultatov ocenjevanja čistopasemskega plemenskega goveda na območju Republike Slovenije,

– opis metod kontrole proizvodnih lastnosti, načina preizkusa, statistične metode analiz in genetskih parametrov za vsako ocenjeno lastnost.

obdobje priznanja: do 31. 1. 2014

 

 

2.OSEMENJEVALNA SREDIŠČA

KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Celovška 135, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 33205-66/2008/5

datum odločbe: 16. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih bikov,

– pridobivanje, konfekcioniranje, skladiščenje in distribucija semena,

– uvoz semena elitnih bikov iz drugih držav,

– formiranje in vzdrževanje zalog semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer, ….

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

 

KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

št. odločbe: 33205-50/2008/4

datum odločbe: 3. 12. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih bikov,

– skrb za zdravstveno stanje in oploditveno sposobnost bikov,

– pridobivanje, pakiranje, skladiščenje in distribucija semena,

– izvajanje nalog v skladu s potrjenim rejskimi programi za posamezne pasme:

– preprečevanje negativnih posledic parjenja v sorodstvu, ….

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

 
KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

št. odločbe: 33205-8/2009/5

datum odločbe: 26. 2. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– reja plemenskih bikov,

– pridobivanje, konfekcioniranje, skladiščenje in distribucija semena,

– uvoz semena elitnih bikov iz drugih držav,

– formiranje in vzdrževanje zalog semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer, ….

obdobje priznanja: 10. 3. 2009 do 9. 3. 2014

 

 

3.TESTNE POSTAJE

KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

št. odločbe: 33205-49/2008/4

datum odločbe: 3. 12. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: test lastne preizkušnje bikov lisaste pasme govedi

obdobje priznanja: 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

 KGZS – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

št. odločbe: 33205-40/2008/5

datum odločbe: 30. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– opravljanje direktnega testa,

– odbira bikov,

– izvajanje drugih opravil za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona:

– vzdrževanje informacijskega sistema.

obdobje priznanja: 1. 3. 2009 do 28. 2. 2014

 
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Groblje 3, 1230 Domžale

št. odločbe: 33205-57/2008/4

datum odločbe: 20. 1. 2009

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– test lastne preizkušnje bikov mesnih pasem za lastnosti rastnosti, predvidenih za pleme,

– preizkušnja sorodnikov bikov na lastnosti rastnosti, predvidenih za pleme.

obdobje priznanja: 1. 2. 2009 do 31. 1. 2014

 
ŽIVINOREJA, POLJEDELJSTVO LENART d.o.o, Šetarova 21, 2230 Lenart

št. odločbe: 33205-147/2010/4

datum odločbe: 15. 6. 2010

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja: preizkušnja sorodnikov – progeni test

obdobje priznanja: 24. 6. 2010 do 23. 6. 2014

 
ALOJZ BRDNIK, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

št. odločbe: 33205-29/2008/4

datum odločbe: 2. 9. 2008

območje priznanja: celotno območje Republike Slovenije

področje priznanja:

– test lastne preizkušnje bikov mesnih pasem goveda,

– zbiranje in priprava podatkov o testiranju.

obdobje priznanja: 11. 9. 2008 do 10. 9. 2013


4.PRIPUSTNE POSTAJE

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

št. odločbe: 344-6/2010-8

datum odločbe: 7. 7. 2010

obdobje priznanja: 7. 7. 2010 do 6. 7. 2015

 

ANTON SIMONIŠEK, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

št. odločbe: 330-443/2010-6

datum odločbe: 29. 3. 2010

obdobje priznanja: 29. 3. 2010 do 28. 3. 2015

 

LUDVIK GOLEŽ, Rakovec 11, 3231 Grobelno

št. odločbe: 330-533/2010-6

datum odločbe: 31. 5. 2010

obdobje priznanja: 31. 5. 2010 do 30. 5. 2015

 

MATEJ PLAHUTA, Kališovec 3, 8281 Senovo

št. odločbe: 330-1909/2006-5

datum odločbe: 23. 8. 2006

obdobje priznanja: 23. 8. 2006 do 22. 8. 2011


STANISLAV JORDAN, Žabjek v Podbočju 2, 8312 Podbočje

št. odločbe: 330-2000/2006-5

datum odločbe: 4. 9. 2006                                                                                                            

obdobje priznanja: 4. 9. 2006 do 3. 9. 2011

 
FERLAN ŠTEFAN, Gorica pri Raztezu, 8282 Koprivnica

št. odločbe: 330-2258/2006-5

datum odločbe: 25. 10. 2006

obdobje priznanja: 25. 10. 2006 do 24. 10. 2011

 

Objavila D.B.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook