Kmetijstvo objavil

P R A V I L N I K o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS, št. 65/2011z dnem, 18.8.2011 izdal

“P R A V I L N I K o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav”

Ta pravilnik določa pooblaščene uvoznike, pristojni organ, uvozna dovoljenja in pogoje za izdajo uvoznih dovoljenj za uvoz konopljinega semena, ki ni namenjeno setvi. Pooblaščeni uvoznik konopljinega semena je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima v skladu s predpisi registrirano dejavnost predelave semen kmetijskih rastlin, ki omogoča izvedbo enega od postopkov določenih v drugem odstavku 17. člena Uredbe 507/2008/ES; ima uporabno dovoljenje za opravljanje registrirane dejavnosti iz prejšnje alineje.

Za pridobitev pooblastila mora fizična ali pravna oseba iz prejšnjega odstavka vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Pristojni organ za izdajo dovoljenja za uvoz konopljinega semena (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

Pooblaščeni uvoznik mora ob uvozu konopljinega semena pridobiti tudi dovoljenje. Dovoljenje se izda za obdobje šestih mesecev na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.

Vloga za izdajo dovoljenja se v pisni obliki pošlje na Agencijo, ta mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja; trgovinsko poimenovanje zadevnega blaga in opis v skladu s Kombinirano nomenklaturo; količino zadevnega konopljinega semena v kg; državo izvoznico konopljinega semena; predviden način predelave zadevnega konopljinega semena z opisom postopka predelave; pisno izjavo, s katero se vlagatelj zavezuje, da bo Agenciji v obdobju dvanajstih mesecev po datumu izdaje dovoljenja predložil dokumentacijo, ki bo potrjevala, da je bilo zadevno konopljino seme podvrženo enemu od postopkov, določenih v točkah (a), (b) oziroma (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES; pisno izjavo o vodenju ustreznih evidenc, ki zagotavljajo sledenje zadevnega blaga, predvsem glede količine predelanega konopljinega semena ter količine in vrste pridobljenih končnih proizvodov in stranskih proizvodov, izgube med predelavo, eventualnih uničenih količin in dokazila o uničenju.

Dokumentacija, ki jo je vlagatelj dolžan predložiti Agenciji v skladu s sedmo alineo četrtega odstavka prejšnjega člena, mora vsebovati: ime, poln naslov in podpis vlagatelja, ki je izvedel postopek predelave konopljinega semena; opis opravljenega postopka, ki izpolnjuje pogoj določen v točkah (a) ali (b) ali (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES, z navedbo obdobja, v katerem je bil postopek opravljen; količino konopljinega semena v kilogramih, ki je bilo podvrženo enemu od postopkov iz prejšnje alinee.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201165&stevilka=3015

D.B.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook