Kmetijstvo objavil

Po­mur­ske mle­kar­ne: od­kup­na cena se bo za­go­to­vo zni­ža­la

Nuj­nost zni­ža­nja do­ma­če od­kup­ne
cene, ki je prav­za­prav po­sle­di­ca zni­ža­nja cen na tu­jih tr­gih,
ta pa do neke mere tudi po­ve­ča­ne po­nud­be za­ra­di v EU
do­vo­lje­ne­ga po­ve­ča­nja na­cio­nal­nih mleč­nih kvot, kot
Demo­kle­jev meč že lep čas visi tudi nad slo­ven­ski­mi mle­kar­ji.
Ne­ka­te­ri so se na nove trž­ne raz­me­re, ki jih do­dat­no
zaostruje­jo s po­ce­ni mle­kom in mleč­ni­mi iz­del­ki v na­ših
tr­go­vi­nah tuji mle­kar­ji, že pri­la­go­di­li, dru­ge to za­go­to­vo
ča­ka v teh dneh

Gle­de raz­mer pri zni­ža­nju od­kup­nih
cen mle­ka so v iz­ja­vah zelo pre­vid­ni tudi v Po­mur­ju, kjer so
kmet­je in za­dru­ge že pred dve­ma le­to­ma po­sta­li ve­čin­ski
last­ni­ki Po­mur­skih mle­karn (PM) iz Mur­ske So­bo­te, ki je z ne­kaj
več kot 75 mi­li­jo­ni li­trov od­kup­lje­ne­ga mle­ka, od tega 12
od­stot­kov ko­li­čin uvo­zi­jo, tretja naj­več­ja mle­kar­na v
Slo­ve­ni­ji.

Ne me­ša­ti borz­nih in po­god­be­nih cen!

Janez Rih­ta­rič, di­rek­tor KZ Rad­go­na, ki je z okoli 12 mili­jo­ni
li­trov mle­ka dru­gi naj­več­ji do­ba­vi­telj su­ro­vin za PM (prvi so
Prek­mur­ci, po­ve­za­ni v Po­mur­sko mle­kar­sko za­dru­go z okoli 25
mi­li­jo­ni li­trov), si­cer pa tudi vod­ja koor­di­na­tor­jev pri
od­ku­pu mle­ka in pred­sed­nik nad­zor­ne­ga sve­ta v mle­kar­ni, je
pre­pri­čan, da se od­kup­ne cene mle­ka med po­god­be­ni­mi part­ner­ji
niso tako dra­stič­no zni­ža­le, ka­kor pi­še­jo me­di­ji.

»Eno so cene mle­ka na pro­stem trgu,
dru­go pa po­god­be­ne cene,« pra­vi in opo­zar­ja, da teh poj­mov ne
ka­že me­ša­ti. »Če imaš pre­sež­ne ko­li­či­ne mle­ka, boš sto­ril vse,
da se boš tega mle­ka zne­bil, če­tu­di ga boš pro­dal po po­lo­vič­ni
ceni, kar ce­nov­na raz­mer­ja na trgu po­vsem po­ru­ši. Od­kup­na cena
mle­ka za ti­ste ko­li­či­ne, ki so pro­ste na trgu, se za­go­to­vo
moč­no raz­li­ku­je od po­god­be­nih, to­rej vna­prej do­go­vor­je­nih
cen.«

Kljub vsemu je mne­nja, da se bodo
od­kup­ne cene tudi v PM s 1. ja­nuar­jem te­ko­če­ga leta za­go­to­vo
zni­ža­le. Ko­li­ko, je tež­ko na­po­ve­da­ti, pra­vi, saj je bila
do­slej pri di­rek­to­ri­ci mle­kar­ne Ber­nar­di Hle­bič le ena
koor­di­na­ci­ja do­ba­vi­te­ljev, in to tik pred praz­ni­ki. Prav
za­ra­di tega je nad iz­ja­vo di­rek­to­ri­ce gle­de nji­ho­ve to­go­sti
pri zni­ža­nju od­kup­ne cene pre­se­ne­čen. Pre­pri­čan je, da se bodo
že na na­sled­njem se­stan­ku stva­ri za­go­to­vo ure­di­le in
po­sta­vi­le na svo­je me­sto.

Vse bo zna­no že ta pe­tek!

Član nad­zor­ne­ga sve­ta PM, si­cer pa tudi eden več­jih kme­tov v
Prek­mur­ju, us­mer­je­nih v pri­re­jo mle­ka, Stan­ko Gla­vač iz
Bel­tin­cev, nas je sez­na­nil, da bo za vods­tvo PM ver­jet­no tež­ko
pri­ča­ko­van sestanek že ta pe­tek. Vse do­ma­če mle­kar­ne so na­mreč
pri tr­gov­cih za­ra­di viš­jih do­bav­nih cen za mleč­ne iz­del­ke od
tu­jih mle­karn pod ve­li­kim pri­ti­skom, po dru­gi stra­ni pa jim ti
neu­radno »sti­ska­jo obroč« tudi s po­dalj­še­va­njem že tako
(pre)dol­gih pla­čil­nih ro­kov.

»Kaj pri­ča­kujem? Ker smo obo­ji na
is­tem vozu, bo za­go­to­vo priš­lo do po­prav­ka od­kup­ne cene. Ta se
bo po mo­jih pred­vi­de­va­njih za ja­nuar zni­ža­la od ene­ga do 1,5
cen­ta za li­ter. Na pod­la­gi raz­mer na trgu bomo po­tem po po­tre­bi o
tem spet raz­prav­lja­li za me­sec fe­bruar,« pra­vi in do­da­ja, da v
Evro­pi za­ra­di po­ve­ča­nja na­molzenih ko­li­čin pri­ha­ja do
po­pla­ve mle­ka, kar ko­men­ti­ra z be­se­da­mi, da člo­vek sploh ne
more ver­jet­ni, kak­šna je tam po­nud­ba mle­ka.

Tra­ge­di­ja, da ima­mo v Slo­ve­ni­ji
za evrop­ske raz­me­re da­leč pre­majh­ne v pri­re­jo mle­ka
us­mer­je­ne kme­ti­je, se je za­če­la še kako odra­ža­ti, se­daj ko je
po­nud­ba surovega mle­ka vse več­ja. Tak­šnih pri­ti­skov na od­kup­no
ceno ne bomo mo­gli pre­nesti. Na­še kme­te, ki de­lu­je­jo v
spe­ci­fič­nih (raz­drob­lje­nih) po­go­jih kme­to­va­nja, ko v
pov­preč­ju re­di­jo le 8 ali 9 krav, bi mo­ra­la (za)šči­ti­ti
dr­ža­va, kar pa EU pre­po­ve­du­je.«

Si­cer Gla­vač priz­na­va, da bi moral
kot v pri­re­jo mle­ka us­mer­jen kmet, ki s tem us­tvar­ja ob­stoj zase
in za svo­jo dru­ži­no, za­go­var­ja­ti sta­liš­če nes­pre­me­nje­nih
od­kup­nih cen, ven­dar je rea­len: »Se­da­nje razme­re na trgu tega ne
do­puš­ča­jo.«

Vsi na isti lad­ji

Tudi raz­miš­lja­nja dru­gih dveh so­go­vor­ni­kov, in si­cer Dra­ga
Zu­pa­ni­ča, di­rek­tor­ja Mle­kar­ske za­dru­ge (MZ) Ptuj, kjer so lani
v PM od sku­paj 31 mi­li­jo­nov li­trov prev­ze­te­ga mle­ka od svo­jih
čla­nov do­ba­vi­li le 30 od­stot­kov, os­ta­lo pa v Ljub­ljan­ske
mle­kar­ne (LM), in v mleč­no pri­re­jo us­mer­je­ne­ga Jo­žefa Brač­ka
iz La­sto­mer­cev pri Gor­nji Rad­go­ni, ki je bil eden od naj­bolj
go­re­čih za­go­vor­ni­kov za na­kup last­niš­ke­ga de­le­ža v PM, so
zelo po­dobna. Oba pra­vi­ta, da so kmet­je in mle­kar­ne na isti
lad­ji, zato je tre­ba med obe­ma stra­ne­ma do­se­či kom­pro­mis.

Zu­pa­nič nam je po­tr­dil, da bodo LM
za ja­nuar­sko mle­ko od­kup­no ceno zni­žale za en cent, fe­bruar­ja
pa, da jih ča­ka do­dat­no zni­ža­nje. Kljub vse­mu upa, da do
na­daljnje­ga dra­stič­ne­ga zni­ža­nja ne bo priš­lo, ven­dar
opo­zar­ja, da bo na­po­ve­da­na uki­ni­tev na­cio­nal­nih mleč­nih kvot
v vseh dr­ža­vah čla­ni­cah EU ime­la pri od­kup­nih ce­nah za na­še
po­go­je pri­re­je ne­po­prav­lji­ve po­sle­di­ce.

»Z glavo sko­zi zid ne ena ne dru­ga
stran ne moreta, zato je po­trebno do­go­var­ja­nje in us­kla­je­va­nje,
si­cer bodo slo­ven­ske mle­kar­ne tu­jim še tež­je kon­ku­ri­ra­le.
Kru­ta re­sni­ca naših kme­tov in slo­ven­skih mle­karn je, da mo­ra­mo
obo­ji pre­ži­ve­ti, če­tu­di nam tem­po za­ra­di glo­ba­li­za­ci­je
na­re­ku­je­jo moč­ne tuje mle­kar­ne,« meni Zu­pa­nič.

Brač­ko pa je pre­pri­čan, da se
last­niš­tvo v PM mora odra­zi­ti tudi v ne­ko­li­ko viš­ji od­kup­ni
ceni za kme­te last­ni­ke, si­cer to na dol­gi rok ne bo ime­lo no­be­ne
te­že. Opo­zo­ril je, da se je tre­ba soo­či­ti z re­sni­co, po
ka­te­ri slo­ven­ski kmet v no­benem po­gledu, v skup­ni mleč­ni
pri­re­ji pa še to­li­ko manj, ne more biti kon­ku­ren­čen
pov­preč­ne­mu evrop­ske­mu kme­tu. Zato meni, da bi mo­ra­la kme­te
do­ma­ča ži­vil­skopre­de­lo­val­na in­du­stri­ja na ra­čun zna­ne
sle­dlji­vo­sti in vi­so­ke ka­ko­vo­sti su­ro­vi­ne re­še­va­ti.

Jo­žef Brač­ko še pra­vi: »Ve­sel sem,
da PM na tu­jem trgu do­bi­jo mle­ko po niž­ji ceni, ka­kor pa ga
pla­ču­je­jo do­ma­čim orga­ni­za­tor­jem od­ku­pa, ti pa kme­tom.
Sli­ši se kru­to, ven­dar nam to omo­go­ča pre­ži­vet­je in ohra­nja­nje
do­ma­čih kme­tov, brez ka­te­rih mle­kar­na na dol­gi rok ne more
ob­sta­ja­ti. Tre­ba pa je priz­na­ti, da je ka­ko­vost do­ma­če­ga
mle­ka ne­kaj po­pol­no­ma dru­ge­ga ka­kor pa ka­ko­vost uvo­že­ne­ga.
To se po­tr­ju­je tudi pri mleč­nih izdel­kih: mle­ko za sir emen­ta­lec
se de­ni­mo usir­ja samo iz doma od­kup­lje­ne­ga mle­ka.«

Geza Gra­bar

Vir: Kmečki glas

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook