Kmetijstvo objavil

Po 1. januarju 2014 obvezno vodenje knjigovodstva za davčne namene

Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje obvešča, da bodo s 1. januarjem 2014 določena
kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za
davčne namene. Zakon o dohodnini v 47. členu določa, da so člani
kmečkega gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh
zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov,
dolžni določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od
odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi
dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov.
 
Navedena določba se na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 94/2012) prvič uporabi za odmero
dohodnine za leto 2014.
 
Kmečka gospodinjstva, ki bodo presegla prag 7.500 evrov dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, bodo morala davčno
osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih
prihodkov in normiranih odhodkov ugotavljati vsaj pet let.
 
S Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/2006,
52/2007, 21/2013) so določene vrste in način vodenja poslovnih knjig in
evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Za
kmečka gospodinjstva se, tako kot za ostale fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, glede vodenja poslovnih knjig in evidenc,
sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do
poslovnih knjig in poročil uporablja Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1) v delu, ki se nanaša na podjetnika, splošni slovenski
računovodski standardi (SRS) in predvsem SRS 39 ter navedeni pravilnik.
 
Z namenom lažjega prehoda na obvezno vodenje knjigovodstva, tako
kmečkim gospodinjstvom, kot računovodskim servisom, kmetijskim
svetovalcem in ostalim, ki bodo sodelovali v vodenju knjigovodstva v
kmetijstvu, je ministrstvo pripravilo uporabniška navodila, ki
vključujejo tudi enoten kontni načrt. Po izvedenem javnem naročilu je
Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z
vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu
ustrezen kontni načrt oktobra leta 2012 izdelala Zveza računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je uporabniška
navodila, skupaj z Ministrstvom za finance in Davčno upravo RS,
dopolnilo, predvsem v skladu s spremenjenimi davčnimi predpisi. VIR – MKO

Navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook