Kmetijstvo objavil

Posodobitev grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK)

Nosilci kmetijskih gospodarstev so že
začeli prejemati na dom izpise iz registra kmetijskih gospodarstev
(RKG), v katerih je razvidno novo stanje GERK-ov na njihovi kmetiji po
izvedeni posodobitvi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je izpise poslalo tistim kmetijskim gospodarstvom, ki se jim je vsaj en
GERK spremenil za več kot 50 m2. Izpisu je priložen spremni dopis, v
katerem ministrstvo podrobneje pojasnjuje namen posodobitve, spremembe
GERK-ov ter možnosti nosilcev za pregled in morebitne popravke.
Ministrstvo naproša vse nosilce, da prejeti izpis dobro pregledajo. Če
novo stanje ne izraža dejanskega stanja v naravi, morajo nosilci stanje
uskladiti na svoji upravni enoti najpozneje en dan pred oddajo zbirne
vloge, če jo oddajajo.
 

Nosilci kmetijskih gospodarstev so začeli prejemati na dom izpise iz
registra kmetijskih gospodarstev (RKG), v katerih je razvidno novo
stanje GERK-ov na njihovi kmetiji po izvedeni posodobitvi. Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izpise poslalo tistim
kmetijskim gospodarstvom, ki se jim je vsaj en GERK spremenil za več kot
50 m2. Izpisu je priložen spremni dopis, v katerem ministrstvo
podrobneje pojasnjuje namen posodobitve, spremembe GERK-ov ter možnosti
nosilcev za pregled in morebitne popravke. Ministrstvo naproša vse
nosilce, da prejeti izpis dobro pregledajo. Če novo stanje ne izraža
dejanskega stanja v naravi, morajo nosilci stanje uskladiti na svoji
upravni enoti najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge, če jo
oddajajo.

Iz grafičnega pregleda se natančno vidi, kje in zakaj so bile površine
odvzete. Popravek GERK-ov na upravni enoti je potrebno le za tiste
nosilce, ki bodo ugotovili, da njihovo novo stanje ne ustreza dejanskemu
stanju v naravi.

GERK-e morajo nosilci urediti na upravni enoti v primeru spremembe
dejanskega stanja v naravi, napačno določenega stanja v evidenci
dejanske rabe, zamika GERK-ov glede na ortofoto oz. letalski posnetek in
GERK-ov, ki so vrisani po katastru namesto po dejanski rabi ter odprave
mostičkov, če ti niso bili odpravljeni v sklopu posodobitve.
Predlogi za spremembo podatkov v evidenci rabe bodo posebej podvrženi
kontrolam na kraju samem. Če bo pri takšni kontroli ugotovljeno, da je
izjava nosilca v predlogu napačna, predlog pa bo delno ali v celoti
zavrnjen, in če bo za to površino vložen zahtevek za ukrepe kmetijske
politike, se zavrnjena površina ne bo štela kot ugotovljena površina za
ukrepe kmetijske politike. Pri tem lahko v skladu z uredbo, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike, pride tudi do znižanja izplačil
oziroma v primeru največjih odstopanj ali v primeru namerne kršitve tudi
do izključitve iz plačil za tekoče leto oziroma v naslednjih letih.
Hkrati ministrstvo opozarja, da popravki GERK-ov v sklopu posodobitve
niso vključevali sprememb znotraj kmetijskih rab. Če je nosilec na
primer preoral travnik in na novo vzpostavili njivo, mora spremembo rabe
GERK-a urediti sam.

Nosilci kmetijskih gospodarstev
morajo na upravni enoti sami odpraviti morebitne neskladnosti z
dejanskim stanjem v naravi v naslednjih primerih:

– Sprememba dejanskega stanja v naravi

Evidenca rabe je zajeta na osnovi ortofoto posnetkov, ki so v
južnem delu Slovenije iz leta 2009, na severnem pa iz leta 2006. Medtem
so se v naravi lahko zgodile spremembe, ki na ortofoto posnetku niso
vidne, na primer izkrčena je bila zarast ali gozd, prestavljena cesta in
podobno. Ker je bila površina po ortofoto posnetku videti nekmetijska,
je bila iz GERK-a izločena. Če je v naravi prišlo do spremembe in je
nosilec že vzpostavil ustrezno kmetijsko rabo, mora nosilec na upravni
enoti v sklopu predloga za spremembo podatkov v evidenci rabe podati
izjavo o dejanskem stanju v naravi. Na osnovi podane izjave bo vpis
GERK-a dovoljen ne glede na to, da je površina po evidenci rabe
nekmetijska. Glede na izkušnje iz preteklega leta ministrstvo opozarja,
da GERK oziroma predlog za spremembo podatkov v evidenci rabe nosilci
podajo izključno šele takrat, ko je novo stanje že vzpostavljeno oziroma
ko je površina že v kmetijski rabi. To pomeni, da morajo biti podrta
drevesa in grmovje tudi odpeljani s površine, ta pa mora biti ustrezno
obdelana oziroma se mora na njej izvajati kmetijska raba.– Napačno določeno stanje v evidenci dejanske rabe

Največkrat je do neupravičenega izbrisa GERK-a ali njegovega dela
lahko prišlo v naseljih, če zaradi pravil pri zajemu evidence rabe iz
naselja ni bilo izločeno kmetijsko zemljišče. Tudi v takšnih primerih
mora nosilec to urediti na upravni enoti. Če je kmetijska raba razvidna
iz ortofoto posnetka, bo ministrstvo pred popravkom GERK-a ustrezno
popravilo evidenco rabe, in tako omogočilo njegov vpis. Prav tako bo
ministrstvo takoj izvedlo tudi druge spremembe v evidenci rabe, ki jih
je mogoče izvesti brez terenskega ogleda, kot npr. premik meje med
posameznimi rabami (gozdni rob, rob ceste ipd.).


– Zamiki GERK-ov glede na ortofoto posnetek ter GERK-i, vrisani po katastru


Kmetje morajo biti pozorni tudi na površine, kjer je prišlo do
zamika GERK-ov glede na ortofoto posnetek. Ne glede na to, ali je ob
posodobitvi GERK-ov v takšnih primerih prišlo tudi do izločitve
nekmetijske rabe, je treba GERK popraviti tako, da bo vseboval celotno
površino, ki jo dejansko obdeluje in jo ima pravico obdelovati.
Popraviti je treba tudi tiste GERK-e, ki so morebiti še ostali vrisani
po katastru namesto po dejanski rabi.
Odprava mostičkov, če ti niso bili odpravljeni v sklopu posodobitve
Če bodo nosilci opazili, da mostiček ni bil odpravljen v sklopu
posodobitve, morajo to javiti upravni enoti, kjer ga bodo odpravili
ročno in o tem vpisali opombo na GERK.

Več informacij o projektu posodobitve GERK-ov:

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook