Kmetijstvo objavil

Povečanje konkurenčnosti gozdno-lesnega sektorja

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je v torek 19.
4. 2011 na 1. seji sestala delovna skupina Gozd-les. Člani delovne
skupine so na seji, katere se je udeležil tudi minister mag. Dejan
Židan, razpravljali o ukrepih za povečanje konkurenčnosti gozdno–lesnega
sektorja.

Delovna skupina je ugotovila, da bosta gozdarstvo in lesarstvo le
povezana uresničila postavljene cilje: dodano vrednost slovenskemu lesu
dvigniti s predelavo v Sloveniji, z oživitvijo lesno-predelovalnega
sektorja povečati število delovnih mest in z intenziviranjem
gospodarjenja z gozdovi te narediti stabilnejše in več vredne. Obveza
članov skupine je predlagati ukrepe, ki jih bodo zagotovila ministrstva
skozi predpise in posamezni udeleženci v verigi.

Na sestanku so bile sprejete tudi konkretne naloge. Tako morajo
ministrstva pripraviti seznam že izvajanih ukrepov, ki so namenjeni
lastnikom gozdov, lesno predelovalnemu sektorju, raziskovalnim
institucijam in drugim področjem, ki jih prepoznajo kot tista, ki lahko
pripomorejo k večji konkurenčnosti celotne verige »gozd – les«. Delovna
skupina je kot pomembno nalogo ministrstev opredelila tudi uveljavitev
»zelenih naročil«, lesa kot obveznega gradbenega materiala in lesene
opreme kot »eko« slovenskih izdelkov.

Slovenija ima skoraj 2 milijona m3 neizkoriščenega možnega poseka, z
novimi območnimi načrti, ki jih pripravlja Zavod za gozdove Slovenije za
naslednjih deset let, pa se bo možni posek še povečal, po oceni na
okoli 7 milijonov m3. Slovenska lesna industrija je nekonkurenčna tujim
kupcem. Ukrepi za pomoč lastnikom gozdov in za intenziviranje
dejavnosti, ki les uporabljajo v svoji predelavi, so vzpostavljeni pri
več ministrstvih in skladih. V Sloveniji pa žal ni organiziranih
ponudnikov večjih količin lesa, ki bi pritegnile tuje vlagatelje v lesno
predelavo.

Komisija bo zato po sklopih obravnavala posamezna področja, ki so bila
na prvem sestanku definirana kot problematična. Več bo treba narediti na
promociji lesa, poiskati bo treba možnosti za prestrukturiranje lesne
industrije, večja morajo biti vlaganja predvsem v gozdno infrastrukturo
in v povezovanje lastnikov gozdov, v energetske namene pa se sme
nameniti prvenstveno lesne ostanke in les, ki ga ni mogoče uporabiti v
izdelkih.

Skupino, ki se bo sestajala predvidoma mesečno, sta imenovala minister
mag. Dejan Židan in ministrica za gospodarstvo, mag. Darja Radič.
Sestavljena je iz predstavnikov 14 institucij oz. združenj: ministrstev
(MKGP, MG, MOP, MF), Službe Vlade RS za podnebne spremembe, Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zavoda za gozdove Slovenije,
Gozdarskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete, lastnikov gozdov
(Zveza lastnikov gozdov Slovenije, KGZS) ter predstavnikov podjetij, ki
opravljajo sečnjo oz. les predelujejo (Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gozdarstvo, – Združenje lesne in pohištvene industrije).

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook