Kmetijstvo objavil

Poziv uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev k pravilni uporabi in odgovornemu ravnanju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je danes začelo z informativno kampanjo o pravilni uporabi
fitofarmacevtskih sredstev (FFS). S to akcijo želi ministrstvo pred
cvetenjem rastlin poleg vseh ostalih ukrepov za zmanjšanje tveganj pri
uporabi FFS preventivno informirati ciljne javnosti in s tem kar najbolj
zmanjšati možna tveganja, ki lahko nastanejo z nepravilno in
neodgovorno rabo teh sredstev. Ministrstvo ob tem opozarja, da so za
pravilno uporabo odgovorni uporabniki sami, ki se ne morejo sklicevati
na nevednost ali nepoznavanje pravil. Inšpekcijske ugotovitve kažejo, da
nepravilna uporaba FFS ni najpogostejši vzrok za padec čebel oziroma da
vzroki v pretežni meri ne izvirajo iz kmetijske dejavnosti. 

Rezultati inšpekcijskih pregledov pri
lanskoletnih pomorih čebel kažejo, da je šlo za posamične primere na
različnih koncih Slovenije, z izjemo Gorenjske in obalne regije, kjer
pomorov ni bilo. Predvsem v nobenem primeru ni šlo za posledico vpliva
tretiranega semena koruze s FFS, kar pomeni, da so bili sprejeti ukrepi
ministrstva ob doslednem izvajanju s strani kmetov učinkoviti.

Jernej Kovač, tiskovni predstavnik ministrstva, je ob tej priložnosti na
dogodku za medije v poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici poudaril,
da je »ministrstvo dolžno zagotoviti pogoje za vse oblike kmetovanja:
konvencionalnega, integriranega in ekološkega. Odločitev o tem, kaj, na
kakšen način in koliko bomo pridelovali, pa je na koncu prepuščena
posameznemu kmetu. Zavedamo se praktičnega pomena t.i. večnamenskega
modela kmetijstva v vsem njegovem širokem spektru. In ena od pomembnih
nalog kmetijstva je vsekakor zagotavljanje varne  in kakovostne hrane,
varovanje okolja in skrb za ohranjanje naravnih virov.«

Da z uporabo FFS ne bi obremenjevali okolja in ogrožali zdravja ljudi in
živali želi ministrstvo ozavestiti tako kmetovalce kot male uporabnike
teh sredstev (vrtičkarje, sadjarje itd.) o nujnosti pravilne uporabe
FFS. V kampanji sodelujejo tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijski inštitut Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije.

Kmetijska inšpekcija bo tudi v letošnjem letu izvajala poostren nadzor
FFS v prometu še posebej glede registracijskih odločb, identičnih
sredstev in potvorb, izvajalcev usposabljanj, odgovornosti prodajalcev
in pravnih oseb ter nadzoru uporabnikov FFS predvsem glede evidenc rabe
FFS, pravilnega skladiščenja in rabe FFS v odnosu do okolja in čebel.
Tudi v tem letu bo opravljen nadzor sejalnic s koruzo, ki je dodelana s
FFS, preverjala pa se bo pravilna raba FFS tudi pri sadjarjih,
hmeljarjih in vinogradnikih, še posebej v času, ko raba insekticidov,
nevarnih za čebele ni dovoljena.

Priporočila za pravilno uporabo FFS

Za zatiranje bolezni in škodljivcev uporabljajte manj nevarna  FFS in
kupujte taka pakiranja, ki jih boste lahko v celoti porabili brez
naknadnega skladiščenja ostankov. Pred njihovo uporabo natančno
preberite priloženo navodilo ali se posvetujte s strokovnjakom za
varstvo rastlin. Sredstvo lahko uporabite samo za bolezni in škodljivce,
ki so navedeni na navodilu. Odmerek predhodno natančno izračunajte in
mešanico pripravite glede na velikost tretirane površine, da ne bo
nepotrebnega ostanka. Sredstvo nanašajte v mirnem dnevu, zgodaj zjutraj
ali zvečer in pri tem uporabite osebna zaščitna sredstva, ki so navedena
na etiketi. Embalažo dobro izpraznite, pri tekočih sredstvih jo trikrat
izperite in to uporabite kot škropivo.

Morebitne ostanke sredstev varno in skrbno shranite v originalni
embalaži, nedostopno otrokom, v primernih temperaturnih pogojih. Vode za
izpiranje  škropilnic nikoli ne zlivajte v vodotoke, greznice,
kanalizacijo ali druge odtoke, ampak jo poškropite po isti površini, ki
ste jo škropili. S prazno embalažo in ostanki sredstva ravnajte v skladu
z navedbo o odstranjevanju odpadkov na priloženih navodilih za uporabo.

Ministrstvo svetuje, da pri načrtovanju pridelave najprej pomislimo na
ukrepe, s katerimi lahko povečamo odpornost rastlin in zmanjšamo uporabo
FFS: gostota rastlin, gnojenje z zrelim kompostom, pravilna izbira
sort, vzgojne oblike in kolobarjenje.

Priprava in nanos FFS škropilne brozge

Škropilno brozgo je priporočljivo pripravljati na posebnih mestih za
polnjenje in mešanje, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih
tokov in drenažnih jarkov. Manjša razlitja je treba prekriti z dobro
vpojnim materialom, kot sta npr. suha zemlja ali pesek. Ob večjih
razlitjih je treba poklicati gasilsko ali policijsko postajo oziroma
center za obveščanje in alarmiranje na telefonsko številko 112. Pri
pripravi škropilne brozge je potrebno paziti, da zrnca, prah ali
kapljice FFS ne padejo oziroma stečejo mimo škropilnega soda.

Pri škropljenju mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem
škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi z navodilom za
uporabo, in v predpisih o vodah (najmanj 15 m tlorisne širine od meje
brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda ali širši pas,
če je naveden na etiketi). Pri tem je treba upoštevati tudi možnost
morebitnega zanašanja škropiva. Nikoli se ne sme škropiti v bližini voda
v vetrovnem vremenu.

Škropljenje in pršenje nasadov

Pri škropljenju in pršenju kulturnih rastlin je treba paziti, da
škropilne mešanice ne zanaša izven območja škropljenja. Posebno je to
pomembno zaradi njihove višine pri nasadih, kot so sadovnjaki, hmeljišča
in vinogradi.  Zanašanje je pojav, ki nastane med in po nanosu FFS
zaradi različnih vremenskih, topografskih ali  tehničnih dejavnikov.
Zaradi zanašanja del škropilne brozge ne prispe do ciljnih površin.

Ukrepi za preprečevanje zanašanja so: dosledno upoštevanje varovalnih
pasov, navedenih na etiketi; Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem
(antidriftne šobe); izogibanje škropljenju v  vetru, v času toplotne
inverzije in pri visokih temperaturah; ustrezna nastavitev usmernikov
zračnega toka ali bočnih izvodov pri napravah; prilagajanje moči
ventilatorja prostornini zelene stene nasada; izklop ventilatorja pri
škropljenju zadnjih 5 vrst spomladi, ko še ni polno razvite listne
površine; enostransko škropljenje zadnjih treh do pet vrst v nasadu;
sajenje odpornejših in višjih sort na robnih vrstah, ki jih je treba
manj škropiti; sajenje zelenih varovalnih pasov na razdalji, ki je tri
do petkratnik višine rastlin od zadnje vrste nasada. Rastline v
varovalnem pasu morajo biti najmanj toliko visoke kot rastline v nasadu;
zamenjava škropilne tehnike s tehniko, ki omogoča zmanjšanje zanašanja
(radialni in tangencionalni pršilniki).

Več informacij o aktivnosti v okviru kampanje

Glede na dober lanski odziv tako uporabnikov FFS, kot širše javnosti in
Čebelarske zveze Slovenije bomo tudi letos pripravili posodobljeno
verzijo informativne zloženke »Registracija in uporaba fitofarmacevtskih
sredstev«. V njej bo opisan postopek registracije FFS, vključuje
priporočila za pravilno uporabo FFS in ravnanje z ostanki in embalažo
ter obrazložitev vseh opozorilnih znakov na embalaži FFS. Zloženko bomo
natisnili v 4.000 izvodih in jo bo možno dobiti na vseh izpostavah
kmetijske svetovalne službe.

Kmetijska svetovalna služba že izvaja usposabljanja iz fitomedicine za
izvajalce ukrepov varstva rastlin, ki vsebujejo teoretične vsebine in
tudi praktični prikaz odmerjanja in priprave škropiva, ravnanja z
napravami za nanašanje FFS, nanašanja FFS, računanja odmerka glede na
površino parcele, količino vode in hitrost premikanja, priprave embalaže
za oddajo med odpadno embalažo oziroma čiščenja naprave za nanašanje
FFS ter praktičen prikaz branja etikete.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je skupaj z MKGP za udeležence
usposabljanj izdala tudi Priročnik za  uporabnike FFS z naslovom Varstvo
rastlin, ki je bil junija 2008 posodobljen in ponatisnjen. KGZS
izobražuje uporabnike FFS tudi v okviru SKOP/KOP izobraževanj. V letu
2009 so bila na 46 lokacijah izvedena izobraževanja, ki so zajemala tudi
teme s področja varstva rastlin. Teh izobraževanj se je v letu 2009
udeležilo okrog 5.000 udeležencev.

Na MKGP bomo ponovili objavo TV spota z naslovom »To je naše okolje.
Skrbimo zanj!«, s katerim opozarjamo na pravilno uporabo FFS. Z njegovo
objavo v specializiranih kmetijskih in vrtnarskih ter drugih oddajah, ki
jih spremlja ciljna skupina (informativno-izobraževalne in zabavne
oddaje)  preventivno nagovarjamo vse, ki se ukvarjajo s pridelavo na
svojih vrtovih.

V tiskanih medijih smo zakupili oglasni prostor za objavo tiskanega
oglasa z 10 ključnimi priporočili za pravilno uporabo FFS. Želimo si
intenzivnega sodelovanja z specializiranimi in drugimi mediji preko
intervjujev, člankov ipd. Lanskoletni odziv medijev je bil v tej akciji
zelo dober.

H kampanji se je tudi letos priključila Čebelarska zveza Slovenije, ki
je pripravila svoj TV spot in pozvala slovenske medije k njegovi
brezplačni objavi. S tem bodo tudi mediji pripomogli k osveščanju ljudi
in pravilnejši rabi FFS ter tako pripomogli k varovanju ljudi, čebel in
narave nasploh.

VIR: ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook