Kmetijstvo objavil

POZOR! Pomembno obvestilo za MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ

Konec februarja 2013 se bo izteklo petletno obdobje obveznosti za upravičence, ki so v začetku leta 2008 prejeli odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 112 – Mladi prevzemniki kmetij (1. javni razpis).

 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) bo zato začela s preverjanjem izpolnjevanja petletnih obveznosti, ki so jih upravičenci sprejeli s sklenitvijo pogodbe med njimi in Agencijo.

 

Agencija bo administrativno in na terenu preverjala naslednje obveznosti:

 

  • ali je upravičenec ostal nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še vsaj 5 let po izdaji odločbe in v tem obdobju ni spreminjal lastništva kmetije, razen v primeru višje sile;
  • ali še najmanj 5 let po izdaji odločbe opravlja dejavnost, skladno s poslovnim načrtom, ki ga je priložil k vlogi;
  • ali je izpolnil vse razvojne cilje, ki jih je navedel v vlogi;
  • ali je začel s spremljanjem gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN v roku 30 dni od izdaje odločbe in ali zagotavlja obdelavo in spremljanje podatkov;
  • ali je upravičenec v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev glede poklicnih znanj in usposobljenosti ta pogoj izpolnil najkasneje v roku 36 mesecev od izdaje odločbe o odobritvi nepovratnih sredstev in je o izpolnitvi pogoja v roku 1 meseca pisno in z ustreznim potrdilom obvestil Agencijo (ta rok je že potekel);
  • ali hrani vso dokumentacijo, ki je bila osnova za pridobitev sredstev.

 

Agencija zato poziva vse upravičence – mlade prevzemnike, ki so prejeli sredstva na omenjenem razpisu, da preverijo, ali so izpolnili vse obveznosti iz pogodbe in da morebitne neizpolnjene zahteve čim prej uredijo. Preverijo naj vso dokumentacijo in dosledno izpolnjevanje ostalih pogojev iz pogodbe in javnega razpisa (vodenje FADN oz. knjigovodstva, lastništvo prevzetih površin, nosilec v RKG, izpolnjevanje razvojnih ciljev iz vloge).

 

Agencija bo pred iztekom petletne obveznosti vse upravičence pozvala, da pošljejo dokazila o izpolnjevanju razvojnih ciljev, ki so jih navedli v svoji vlogi. Vsi pozvani upravičenci se morajo na poziv Agencije odzvati in v predpisanem roku na Agencijo poslati zahtevana dokazila. Neodziv na omenjeni poziv se bo štel za kršitev obveznosti iz pogodbe.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook