Poljedelstvo objavil

Predlog komisije EU za trženje prosto živečih vrst trav

Evropska komisija je začetek
mednarodnega leta biotske raznovrstnosti označila z objavo dokumenta, ki
predstavlja prihodnje možnosti politike glede biotske raznovrstnosti.
Ugotavlja se, da se kljub preteklim prizadevanjem, izumiranje vrst
nadaljuje z zaskrbljujočo hitrostjo; izginjanje vrst je od 100 do
1000-krat hitrejše, kot bi bilo običajno. Več kot tretjini ocenjenih
vrst grozi izumrtje in približno 60 % storitev ekosistemov na zemlji je v
zadnjih 50 letih začelo propadati. To izgubo povzročajo človeške
dejavnosti s spreminjanjem rabe zemljišč in njihovim čezmernim
izkoriščanjem, z netrajnostnimi praksami, onesnaževanjem in vnosom
invazivnih vrst, kar vodi v uničevanje, razdrobljenost in propadanje
habitatov in vrst. Pomemben dejavnik so tudi podnebne spremembe.

Leta 2001 si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2010 zaustavila
zmanjševanje biotske raznovrstnosti v EU. Kljub znatnim prizadevanjem je
zdaj že jasno, da cilj ne bo dosežen, zato je potrebna nova vizija EU
na tem področju. Komisar za okolje Stavros Dimas je v začetku leta 2010
dejal: “Okrepili bomo prizadevanja ter vzpostavili novo politiko in
strategijo za obdobje po letu 2010. Glede na to, da se izgubljanje vrst
nadaljuje, potrebujemo novo vizijo in nove cilje za biotsko
raznovrstnost, da opozorimo na pomembnost tega problema. Ne moremo si
privoščiti, da bi popustili v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti,
in bistveno je, da v prihajajočem obdobju svojo politiko podpremo z
visoko stopnjo ambicioznosti.“

Prizadevanja za ohranitev naravnega
okolja in varovanje biotske raznovrstnosti so se po mnenju EU povečala,
potem ko so države članice podprle predlog Komisije, ki predvideva
dajanje na trg nekatere vrste prosto živečih rastlinskih semen, ki jih
najdemo v ohranjenih habitatih. Ta predlog, ki ga je sprejel Stalni
odbor za semena in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in
gozdarstvo, sprošča dosedanja stroga pravila EU in s tem omogoča
trženje prosto živečih vrst rastlinskih semen, katerih mešanica je znana
kot “zmes semen za ohranjanje habitatov.” Ta semena se uporabljajo v
državah članicah za urejanje krajine, vrtnarstvo, za  prosto živeče
živali in ohranjanje ter obnovo habitatov. So iz naravnih ali
pol-naravnih travnikov, ki jih določijo države članice v skladu z
Direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) kot posebna območja
varstva. V EU so razvite tehnike za zbiranje, čiščenje in pregledovanje
semena kmetijskih zemljišč.

Do sedaj ni bilo mogoče na trgu najti te vrste semen, ker določeni
njihovi sestavni deli, niso bili v skladu z nekaterimi splošnimi tržnimi
pravili EU za semen (npr. preizkušanje sortne pristnosti in čistosti). 
Po novem sistemu morajo proizvajalci pridobiti dovoljenje za trženje
svojih semenskih mešanic in dokazovati, da semena izvirajo iz habitatnih
tipov določenih kot posebna območja varstva. Proizvodnja in trženje
semenske mešanice poteka v regiji porekla. Poleg tega je določena tudi
maksimalna količina za trženje teh semenskih mešanic. Zato morajo
proizvajalci pridobitii uradno dokazilo o količinah semenskih mešanic.
Sledljivost semenskih mešanic bo zagotovljena z ustreznimi načini
pečatenja in označevanja.

Za več informacij obiščite:
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/32&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook