PREDLOG NOVE SHEME KAKOVOSTI V ZELENJADARSTVU

Za razvoj slovenskega zelenjadarstva je ključno, da se oblikuje nova shema kakovosti pridelave. Na ta način bodo slovenski zelenjadarji še naprej deležni finančnih spodbud EU, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj panoge, saj je slovensko zelenjadarstvo še vedno zelo nerazvito, domači zelenjadarji ne konkurirajo uvozu itd., panoga pa po drugi strani omogoča razvoj številnih neizkoriščenih potencialov (nova delovna mesta, …). V Sloveniji predstavlja v pridelavi zelenjave še vedno največji delež integrirana pridelava, sledi konvencionalna in le majhen je delež ekološke pridelave. Zato je zelo pomembno, da se posebej velika pozornost posveti temu, kako nadgraditi shemo integrirana pridelava.

 

Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave tako predlaga, da se podlage predloga podukrepa: Pridelava zelenjadnic brez herbicidov, ki jih je pripravila strokovna skupina za vrtnarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in jih dne 20.4.2012 posredovala na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, uporabijo kot zahteve za novo shemo kakovosti v pridelavi zelenjave.

 

Neuporaba herbicidov v pridelavi zelenjave je korak naprej k večji kakovosti pridelave in ohranjanju okolja in bo nadstandard v pridelavi, glede na to, da bo integrirana pridelava kmalu postala standard. Pridelava brez herbicidov bo pa tudi korak bližje k ekološki pridelavi zelenjave.

 

Seveda je pa po drugi strani nujno ustrezno stimulirati pridelovalce, da se bodo odločali za vstop v shemo, saj zahteva pridelava brez herbicidov popolno prilagoditev tehnologije, s tem se pa močno povečajo stroški pridelave, na račun več ročnega in strojnega dela.

 

Po oceni, ki so jo pripravili člani strokovnega sveta, pri Slovenskem združenju za integrirano pridelavo zelenjave, se zaradi neuporabe herbicidov v pridelavi zelenjave, število ročnih ur dela poveča za 400 – 600 ur na ha letno, odvisno od posamezne zelenjadnice in če pri tem ne upoštevamo še dodatnih stroškov strojnega dela, znaša povečanje letnih stroškov, pri ceni delovne ure 7 EUR, 2.800 do 4.200 EUR/ha, po posamezni zelenjadnici.   

Pri tem je na koncu potrebno opozoriti, da se brez ustreznega finančnega pokritja povečanih stroškov, na račun neuporabe herbicidov v pridelavi, zelenjadarji ne bodo vključevali v shemo, saj že v tem trenutku niso konkurenčni na trgu EU.

 

 

Pripravili:

mag. Denis Topolnik, član strokovnega sveta združenja

Miša Pušenjak, univ. dipl. inž. kmet., predsednica strokovnega sveta združenja

Ivan Bučar, inž. kmet., član NO združenja

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook