Kmetijstvo objavil

PRIDELOVALCI NAJ ZARADI ŠKODE PO SUŠI NA ARSKTRP POSREDUJEJO PISNO PRIJAVO VIŠJE SILE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse upravičence, ki so v letu 2013 oddali zbirno vlogo z zahtevki za ukrepe 1. in 2. osi iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (PRP 2007-2013) in zaradi suše ne bodo mogli izpolniti pogojev upravičenosti do plačil za prevzete obveznosti, da ji v 10-ih delovnih dneh od dneva, ko to lahko storijo, pisno sporočijo, da uveljavljajo primer višje sile. Za dan “ko to lahko storijo” šteje tudi dan, ko upravičenec zaradi primera suše ne more več v celoti izpolnjevati prevzete obveznosti.

V okviru ukrepov 1. osi iz PRP 2007-2013 se višja sila zaradi suše lahko uveljavlja za ukrepe 112, 113 in 121. Končnim prejemnikom sredstev iz naslova teh ukrepov, ki zaradi posledic suše v letu 2013 ne bodo mogli ohraniti staleža živali glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova navedenih ukrepov, in bodo ob oddaji zbirne vloge za leto 2014 navedli nižji stalež živali, ne bo treba vrniti že izplačanih sredstev. Obvestilo naj vsebuje podatke z imenom in priimkom nosilca kmetijskega gospodarstva, številko KMG-MID, število hektarjev prizadetih površin in ukrep, za katerega sporočajo višjo silo zaradi suše ter pogoje ukrepa, ki jih zaradi suše ne morejo izpolnjevati.

V okviru ukrepov 2. osi iz PRP 2007-2013 se višja sila zaradi suše lahko uveljavlja za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) in kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP). Upravičenci lahko sporočijo višjo silo zaradi suše na obrazcu »Uveljavljanje odstopanja od obveznosti izvajanja ukrepov osi 2 iz PRP 2007-2013 v primeru višje sile ali izrednih okoliščin«, ki je dostopen prek spletne strani agencije.

Plačila za ukrep OMD in podukrepe KOP za leto 2013 se bodo dodelila v celoti, če je upravičenec za to leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom in v primeru zahtevane setve za podukrepe KOP, če je bila na tej površini pred nastopom suše opravljena setev kmetijske rastline v skladu z zahtevami zadevnih podukrepov. V primeru, da zaradi suše, setev pri določenem podukrepu KOP ne bo mogoča (ozelenitev njivskih površin – ZEL, neprezimni posevki – NEP), je treba za ta podukrep zahtevek umakniti.

V primeru pravočasnega obvestila višje sile, se neizpolnjevanje prevzetih obveznosti za ukrep OMD in podukrepe KOP ne bo upoštevalo kot kršitev.

V primeru morebitne kontrole na kraju samem, lahko upravičenec opozori kontrolorja, da ta v zapisniku o kontroli pri opombah navede GERK-e oziroma identifikacijo živali, za katere je upravičenec agenciji sporočil primer višje sile zaradi suše.

Obvestilu o primeru višje sile zaradi suše, dokazil ni treba prilagati.

 *   *   *

 Dodatne informacije

  • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Klicni center: tel.: (01) 580 77 92. Od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00, ob petkih od 7.30 do 14.00. E-pošta: aktrp@gov.si, spletna stran: www.arsktrp.gov.si

 

Vse lokacije javne službe za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook