Živinoreja objavil

Prihodnost je v specializaciji kmetij

Projektna skupina oddelka za kmetijsko
svetovanje kmetijsko-gozdarske zbornice je pripravila osnutek strategije
razvoja kmetijstva v občini Grosuplje. V analizi stanja strokovnjaki
ugotavljajo, da ima Grosuplje razmeroma visoko gostoto prebivalcev, kar
pomeni, da je koncentracija nekmečkega prebivalstva v nekaterih naseljih
velika

To odpira možnosti za trženje kmetijskih
pridelkov, izdelkov in storitev v občini, dobra komunalna opremljenost
in prometne povezave pa omogočajo možnosti za trženje tudi zunaj občine.

Analiza je pokazala, da je na skoraj
petsto kmetijah prevladujoča dejavnost živinoreja, tri kmetije pa so
usmerjene poljedelsko oziroma vrtnarsko. Število drobnice na kmetijah je
v zadnjem obdobju naraslo, tudi zaradi finančnih spodbud države.
Strokovnjaki ugotavljajo, da bi bilo dobrodošlo povečati število kmetij,
ki redijo tudi drobnico. Kar 141 kmetij je zaščitenih, kar pomeni, da
se pri predaji naslednikom ne bi smele deliti na manjše enote.

Skrb zbujajoča je starostna struktura
gospodarjev na kmetijah, saj jih je kar 42,5 odstotka starejših od 60
let in po presoji kmetijske svetovalne službe so te kmetije iz
hribovitega predela občine. Zato tam strokovnjaki predlagajo, naj občina
pripravi ukrepe za izboljšanje takega položaja. Opozarjajo tudi na
dejstvo, da ima še vedno več kot polovica gospodarjev na kmetijah samo
osnovnošolsko izobrazbo ali celo niti tega ne.

Razvojna vizija kmetijstva v občini
Grosuplje je zastavljena predvsem na ohranjanju obstoječe kmetijske
pridelave, večji oskrbi prebivalcev urbanega območja s kmetijskimi
pridelki, izdelki in storitvami ter ohranjanju obdelanosti kmetijskih
zemljišč. Z razvojem dopolnilnih dejavnosti naj bi v občini skušali
povečati dohodek na kmetijah in ohraniti poseljenost podeželja, kar bo
posledično pomenilo ohranitev kulturne krajine, izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju in trajnostni razvoj podeželja, pojasnjujejo
avtorji osnutka.

Predlagajo izdelavo akcijskega načrta
razvoja kmetijstva v občini Grosuplje, s primernim naborom ukrepov, ki
bo omogočil specializacijo kmetijske proizvodnje na kmetijah, ki so
izrekle tak namen. Predlagajo tudi ukrepe, ki bodo pospešili količinsko
povečanje pridelkov, izdelkov in storitev na kmetijah. Treba je
zagotoviti razvoj turistične in drugih dejavnosti na kmetijah (na primer
storitve s kmetijsko mehanizacijo, gojenje sladkovodnih rib, predelavo
in spravilo lesa…).

Občina lahko kmetijam pomaga pri razvoju
finančno s sofinanciranjem naložb na kmetiji, s pomočjo pri
pridobivanju projektne dokumentacije, s promocijo kmetijske proizvodnje,
pridelkov, izdelkov in storitev s kmetij in s podeželja tako pri
potrošniku kot pri drugih institucijah družbenega pomena (šolstvo,
zdravstvo, turizem) ter s povezovanjem in vključevanjem vseh akterjev,
ki jih razvoj podeželja zadeva, v akcijski načrt in pripravo primernih
ukrepov za razvoj.

Mojca Zorko

Vir: Dnevnik

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook