Kmetijstvo objavil

PROMOCIJA EVROPSKIH OKUSOV

Evrop­ska
ko­mi­si­ja je ko­nec mar­ca spre­je­la do­ku­ment o pro­mo­cij­skih ukre­pih
in in­for­ma­cij­skih pris­pev­kih za kme­tij­ske pri­del­ke. Do­ku­ment je dru­gi
ko­rak re­for­me pro­mo­cij­skih ak­tiv­no­sti, ki jo je Evrop­ska ko­mi­si­ja
za­če­la ju­li­ja lani in ima za cilj pos­pe­še­va­nje agro­ži­vil­ske­ga sek­tor­ja,
nje­go­vo več­jo kon­ku­renč­nost in pro­mo­ci­jo traj­nost­ne in­te­li­gent­ne
ra­sti.
Da­cian Ci­olos, evrop­ski ko­mi­sar za kme­tij­stvo, je ob tej
pri­lož­no­sti de­jal: »EU ima do­bro pri­lož­nost za bolj­še na­čr­to­va­nje
več­je di­na­mič­no­sti svo­je­ga gos­po­dar­stva in pos­pe­še­va­nje ra­sti in
de­lov­nih mest z na­dalj­njo op­ti­mi­za­ci­jo pred­no­sti svo­jih kme­tij­skih
in nek­me­tij­skih pri­del­kov na trgu EU in sve­tov­nih tr­gih. Iz­voz v tem
sek­tor­ju pred­stav­lja več kot 100 mi­li­jard in v vse bolj glo­ba­li­zi­ra­nem
sve­tu je us­peh evrop­ske­ga kme­tij­stva od­vi­sen od zmog­lji­vo­sti kre­pi­tve
in raz­vo­ja svo­je­ga po­lo­ža­ja. To vklju­ču­je tudi nova pri­za­de­va­nja
za bolj­šo pro­mo­cij­sko po­li­ti­ko.«

Nove
na­lo­ge so izra­že­ne v šti­rih ključ­nih te­mah za na­dalj­njo pro­mo­ci­jo:
pra­va evrop­ska do­da­na vred­nost, pri­vlač­nej­ši in učin­ko­vi­tej­ši pro­gra­mi,
pre­pro­stej­še in učin­ko­vi­tej­še uprav­lja­nje ter nove po­ve­za­ve med raz­lič­ni­mi
pro­mo­cij­ski­mi in­stru­men­ti. Ta do­ku­ment izra­ža te­me­ljit pre­mi­slek
o ju­li­ja 2011 spre­je­ti po­li­ti­ki, za­pi­sa­ni v Ze­le­ni knji­gi o in­for­ma­cij­ski
po­li­ti­ki in pro­mo­ci­ji kme­tij­ski pri­del­kov. Zad­nja je pri­pe­lja­la
do po­bu­de za kre­pi­tev kon­ku­renč­no­sti evrop­ske­ga kme­tij­stva in šir­še
jav­ne raz­pra­ve. Raz­pra­va se je na­na­ša­la na

pro­mo­cij­sko
po­li­ti­ko na in­sti­tu­ci­onal­ni rav­ni, zato bo Evrop­ska ko­mi­si­ja do
kon­ca le­toš­nje­ga leta pri­pra­vi­la urad­ni pred­log.

D. Z.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook