Čebelarstvo objavil

Razpis javnega sklada RS za regionalni razvoj podeželja- ugodna posojila za začetne investicije v dopolnilne dejavnosti

Dne 07.08.2009 je v
bil v Uradnem listu RS št. 63, str. 2083 objavljen Javni razpis za
financiranje investicijskih projektov na področju kmetijske predelave,
trženja in dopolnilnih dejavnosti. Z vidika čebelarstva omogoča
čebelarjem, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost predelave
čebeljih pridelkov pridobitev ugodnega posojila za začetne investicije.
Podrobnosti razpisa so navedene spodaj, razpisno dokumentacijo pa je
najdete na spletni strani, ki je naveden v viru.

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada
upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti na področju dopolnilne
dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki projekt
in dejavnost izvajajo v Republiki Sloveniji. Nameni dodeljevanja
sredstev: Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna
opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Upravičeni stroški:

Pri velikih podjetjih

-Nakup objektov s pripadajočimi zemljišči
-gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela,
zidarska dela, ipd.); Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža.
-nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)
-nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic,
licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) največ do 50%
upravičenih stroškov celotne naložbe nabavljena osnovna sredstva morajo
biti nova

Pri mikro, malih in srednjih podjetjih

– Nakup objektov s pripadajočimi zemljišči
-gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela,
zidarska dela, ipd.); Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža.
-nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)
-stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov), v kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev
– nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) največ
do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe
– nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, vendar ne starejša več
kot 10 let, v primeru prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev,
pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom,
odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci: pravico kandidiranja na javnem
razpisu imajo mikro, mala, srednje velika ter velika podjetja, vendar
slednja le z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa,
izračunano v skladu s Prilogo I Uredbe 800/2008/ES. Vlagatelji se morajo
ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v
Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in dopolnilnimi
dejavnostmi, in so:
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki,
registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD 1),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/2007) ter
– kmetijska gospodarstva.

Za opredelitev velikosti podjetij oziroma vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214, z dne 9. 8.
2008), in sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki
določajo vrsto podjetja in sicer:

a) V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki
ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50
milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov
EUR.
b) V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima
manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 10 milijonov EUR.
c) V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki
ne presega 2 milijona EUR. Preostale usmeritve glede opredelitve MSP so v
Povabilu k oddaji vloge. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v
evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo. Kolikor gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem
gospodarstvu, mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 61/05) ter mora dejavnost opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključeni investiciji. Vrednost
razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 1.500.000,00 EUR ugodnih
posojil.

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Rok:

Rok za oddajo vlog je 9.9.2009.

Vir: http://www.czs.si
Vir slike: http://www.flickr.com/photos/69426765@N00/877029382/

Objavil/a Maruša Pišljar
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook