S krono primorka Katarina Kobal

Dru­gi pe­tek v ja­nuar­ju je že vr­sto let v zna­me­nju tra­di­cio­nal­ne­ga kro­na­nja vin­ske kra­lji­ce Slo­ve­ni­je, ki po­te­ka v Ra­den­cih.

S tem de­ja­njem Po­mur­ski se­jem kot no­si­lec in­sti­tu­ci­je Vin­ska kra­lji­ca Slo­ve­ni­je do­ka­zu­je svo­jo zve­sto­bo vin­ski kul­tu­ri ter na­da­lju­je ak­tiv­no­sti na po­droč­ju pro­mo­ci­je slo­ven­ske­ga vi­no­grad­niš­tva in vi­no­rod­ne de­že­le. Za le­toš­njo vin­sko kra­lji­co je bila na po­seb­nem na­te­ča­ju iz­bra­na in mi­nu­li pe­tek s stra­ni Ja­ne­za Er­jav­ca, di­rek­tor­ja Po­mur­ske­ga sej­ma, in kme­tij­ske­ga mi­ni­stra dr. Mi­la­na Po­gač­ni­ka okro­na­na 24-let­na Ka­ro­li­na Ko­bal iz Vrh­po­lja pri Vi­pa­vi. Med naj­po­mem­bnej­ši­mi part­ner­ji pro­jek­ta je bila tudi le­tos na­ša druž­ba

Geza Gra­bar
Vir: Kmečki glas

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook