Kmetijstvo objavil

Slovenija najuspešnjejša nova članica pri črpanju sredstev za razvoj podeželja

Ljubljana, 20. 11. 2008 – V začetku tega
tedna je v Bruslju potekal letni sestanek predstavnikov ministrstva za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter predstavnikov Generalnega
direktorata za kmetijstvo (DG AGRI) o izvajanju Programa razvoja
podeželja 2007-2013 (PRP). V okviru pregleda finančnega izvajanja PRP so
ugotovili, da je Slovenija do konca septembra 2008 počrpala 17,6
odstotka letnih prispevkov za leti 2007 in 2008. To Slovenijo uvršča na
prvo mesto med novimi državami članicami in na deveto med vsemi državami
članicami Evropske unije. V znesek črpanih sredstev se šteje prejeti
avans v skupni višini 63 mio EUR, kar predstavlja 7 odstotni prispevek
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), in prejeti
prilivi na osnovi izjav o izdatkih v višini 95 mio EUR. Glede na
vrednost izjave o izdatkih, ki je bila Evropski komisiji (EK)
posredovana 10. novembra 2008, bo Slovenija do konca letošnjega leta
zgoraj omenjeni delež povečala na 19,8 odstotka.  

 

Letni sestanek je sicer  namenjen
pogovoru o najbolj pomembnih odprtih vprašanjih, ki se pojavljajo v
zadnjem letu izvajanja. Predstavniki ministrstva so predstavnikom DG
AGRI poleg
finančnega izvajanja PRP 2007–2013 predstavili ostale bistvene aktivnosti, ki jih je ministrstvo izvedlo v letih 2007 in 2008, kot so napredek pri izvajanju PRP 2007–2013 in načrtovanje njegovih  nadaljnjih sprememb ter pregled izvajanja ukrepov .

 

Odprti javni razpisi

Trenutno je na področju ukrepov
PRP 2007-2013  odprtih 14 javnih razpisov za ukrepe »Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom ( non Anex 1 proizvodi),
»Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva – komasacije in izgradnja velikih namakalnih
sistemov«, »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«, »Podpora
ustanavljanju in razvoju mikro podjetij«, »Obnova in razvoj vasi«,
»Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«,  »Sodelovanje
kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane«, »Podpora skupinam
proizvajalcev pri dejavnosti informiranja in pospeševanja prodaje…«,
»Podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev«, »Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev – za obnovo objektov, poškodovanih v naravnih
nesrečah, za prašiče in kokoši nesnice«,  »LEADER« ter » Zgodnje
upokojevanje kmetov«.

V pripravi so tudi novele uredbe
za ukrepe 1., 3. in 4. osi ter uredbe za ukrepe 2. osi PRP 2007-2013, ki
naj bi bile objavljene v začetku leta 2009. Ppreostali razpisi 2.
generacije in 3. generacija javnih razpisov bodo objavljeni predvidoma v
prvi polovici leta 2009.

 

Finančna analiza črpanja PRP 2007-2013

 

Od 24. julija 2007 do 15. oktobra 2008 je bilo iz naslova ukrepov PRP 2007-2013, od skupno razpoložljivih 1,159 mrd EUR, izplačanih
148,2 mio EUR sredstev. Do tega datuma je bilo porabljenih 12,79
odstotka sredstev PRP 2007-2013, do konca leta 2008 pa naj bi poraba
dosegla 14,94 odstotka (podatki temeljijo na dejanskih izplačilih, brez
prejetega avansa).

V obdobju črpanja programa je bilo
največ sredstev izplačanih v okviru ukrepov 2. osi, in sicer 56,5 %
vseh izplačil. Najuspešnejša pri črpanju razpoložljivih sredstev do
sedaj pa je bila 1. os, kjer je bilo izplačanih 15,66 % vseh
razpoložljivih sredstev za os.

 

Prispevek EU za izvajanje ukrepov
PRP 2007 – 2013 v sedemletnem obdobju je ocenjen na dobrih 900,266 mio
EUR. Ta znesek je razdeljen na letne prispevke (”commitmente”), pri
črpanju katerih velja pravilo n+2.
 

 

Do 31. decembra 2008 bo Slovenija porabila dobrih 115, 228 mio EUR
sredstev EKSRP oziroma 77,05 odstotka letnega prispevka za leto 2007. V
porabo letnega prispevka so uvrščeni zneski izplačil, ki so že bili
povrnjeni s strani EK in vrednost izjave o izdatkih, ki je bila na EK
posredovana 10. novembra 2008
.

22.pdf


OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook