Zanimivosti objavil

SLOVENSKA OKOLJEVARSTVENA PROJEKTA BOSTA DOBILA 6,1 MILIJONA EVROV IZ PROGRAMA LIFE+

Ljubljana, 27. 7. 2012 – Evropska komisija je odobrila financiranje 202 novih projektov v okviru finančnega instrumenta za okolje Evropske unije – LIFE+. Med odobrenimi novimi projekti sta tudi dva projekta iz Slovenije v skupni vrednosti 6,1 milijona evrov – projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) »SI Natura 2000 Upravljanje« in »LIVEDRAVA«, ki ga je prijavilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Projekt z akronimom SI Natura 2000 Management in s polnim imenom »Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-20« je na finančni mehanizem EU Life+ prijavil MKO kot vodilni partner. Slovenski projekt, ki je bil najboljše ocenjen projekt v svoji kategoriji, se bo odvijal med 20. 8. 2012 in 30. 03. 2015. Celotna vrednost projekta je 1,7 milijona evrov. Partnerji projekta so Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode RS in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Glavni cilj projekta je priprava in sprejem novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje finančne perspektive 2014-20 kot pogoja za uspešno upravljanje Nature 2000. Ob tem so pomembni tudi drugi rezultati:

               priprava Prednostnega okvirja za financiranje Nature v skladu z 8. členom Direktive o habitatih;

               analiza trenutnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz direktiv, glede na cilje dosedanjega Programa upravljanja območij Natura 2000;

               vključevanje ključnih deležnikov v neposredno upravljanje Nature 2000;

               zviševanje razumevanja za Naturo in izkoriščanje priložnosti trajnostnega razvoja;

               vključevanje rešitev in ukrepov za upravljanje Nature in izkoriščanje priložnosti trajnostnega razvoja v operativne programe črpanja sredstev iz drugih skladov EU (kmetijskega, kohezijskega, LIFE, ribiškega).

 

Sprejet Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje finančne perspektive 2014-20 bo glede na predvidene določbe nove Uredbe EU o finančnem mehanizmu LIFE tudi osnova za lažje črpanje EU sredstev in prijavo integriranih projektov s področja narave.

Projekt z akronimom LIVEDRAVA in s polnim imenom »Riparian Ecosystem Restoration of the Lower Drava River in Slovenia« je na finančni mehanizem EU Life+ prijavilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), kot vodilni partner. Projekt se bo odvijal med 1. 9. 2012 in 31. 12. 2017 na območju reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi. Celotna vrednost projekta je 4,4 milijona evrov. Partnerji projekta so: Dravske elektrarne Maribor d. o. o., VGB Maribor d. o. o., Zavod RS za varstvo narave, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. d. in Mestna občina Ptuj. Poleg partnerjev sta sofinancerja projekta še MKO in Občina Ormož, projekt pa podpirata tudi Agencija RS za okolje in Občina Središče ob Dravi. Glavni cilji projekta so:

          z renaturacijami, ustreznim naravovarstvenim upravljanjem in vzpostavljanjem zavarovanih območij ohraniti in izboljšati stanje populacij kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000 Drava, še posebej ptic, hroščev in rib z neugodnim varstvenim statusom;

              zagotoviti trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zagotavljal protipoplavno varnost in pozitivno vplival na naravovarstvene cilje območja Natura 2000;

               izboljšati sodelovanje med ključnimi deležniki vzdolž nižinske Drave;

           izobraziti in ozavestiti širšo javnost o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije.

Med pomembnejše akcije za doseganje teh ciljev sodijo ponovna vzpostavitev mokrišča na območju nekdanjih bazenov za odpadne vode TSO v vlogi pomembnega gnezdišča vodnih ptic in selitvene postojanke, izdelava gnezditvenega otoka za navadne čigre na Ptujskem jezeru, renaturacija treh zasutih rečnih rokavov v skupni dolžini 1, 5 km, čiščenje zaraščenih prodišč, izdelava gnezdivenih sten za breguljko in vodomca, zmanjšanje motenj s strani človeka na prodiščih, razglasitev krajinskega parka ob Dravi med Ormožem in Središčem ob Dravi, ureditev infrastrukture za obiskovalce na območju renaturiranih bazenov, postavitev ornitološke opazovalnice na Ptujskem jezeru in številne druge.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook