Zanimivosti objavil

SODELOVANJE DRŽAVNIH INSTITUCIJ PRED AKCIJO OČISTIMO SLOVENIJO 2012

V Republiki Sloveniji se že dolgo soočamo s problemom nezakonitega odlaganja različnih vrst odpadkov v naravno okolje. Nelegalno odloženi odpadki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, saj velikokrat vsebujejo nevarne snovi. Pogosto so vir onesnaženja tal, podtalnice in vodotokov ter gojišče za različne prenašalce nalezljivih in drugih bolezni. Slovenija ima urejen sistem ravnanja z odpadki, ki državljanom zagotavlja zakonito prepuščanje nastalih odpadkov na domačem pragu (zabojnik), ekološkem otoku ali v občinskem zbirnem centru. Odpadki so vir surovin. Da omogočimo njihovo nadaljnjo uporabo, jih moramo zbirati ločeno:

 1. odpadno embalažo prepuščamo v rumenih vrečah ali zabojnikih za embalažo, na ekoloških otokih ali v zbirnem centru,
 2. odpadni papir in karton prepuščamo na ekološkem otoku,
 3. odpadno steklo prepuščamo na ekološkem otoku,
 4. nevarne odpadke prepuščamo v zbirnem centru ali v mobilnih zbiralnicah ob akcijah izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
 5. odpadna zdravila vračamo v lekarno,
 6. odpadna fitofarmacevtska sredstva prepustimo v trgovini, kjer smo jih kupili, ali pa jih kot nevarne odpadke prepustimo v zbirnem centru,
 7. odpadne baterije prepustimo v trgovini, kjer smo jih kupili, ali pa jih kot nevarne odpadke prepustimo v zbirnem centru,
 1. biološke odpadke (odpadki nastali pri pripravi oz. predelavi hrane: od poljščin, sadja, zelenjave do odpadkov v gospodinjstvu pa tudi večjih količin odpadkov iz živilsko predelovalne industrije, …) ter zeleni odpad (ostanki obreza drevja, grmovja in drugih nasadov, ostanki ob masovni vzgoji nekaterih industrijskih kultur: hmelja, koruze, pšenice, listja listavcev, grozdja, sadja ipd., obrez živih mej, grmovnic in okrasnih rastlin) lahko sami kompostiramo ali prepustimo v zabojniku za biološke odpadke,
 1. odpadno električno in elektronsko opremo lahko ob nakupu nove električne ali elektronske opreme (novega enakovrednega izdelka) oddamo na prodajnem mestu, ali v zbirnih centrih izvajalcev občinske javne službe ali v zbiralnicah proizvajalcev in pridobiteljev EE opreme,
 2. izrabljene gume lahko prepustimo vulkanizerju pri sami menjavi. Ta jih je dolžan tudi brezplačno prevzeti. Lahko jih prepustimo na prevzemnem mestu zbiralca izrabljenih gum, do 50 kg pa jih lahko oddamo tudi v zbirnem centru,
 3. gradbene odpadke oddamo zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov. Nekateri izvajalci javnih služb zbiranja s komunalnimi odpadki zbirajo gradbene odpadke iz gospodinjstev tudi v zbirnih centrih, ki jih upravljajo. Vendar gre za sprejem manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri manjših gradbenih delih v gospodinjstvih in sprejem teh odpadkov ne sodi v izvajanje občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
 4.  z azbestnimi odpadki ravnamo izjemno previdno. Potrebno je upoštevati navodila za ravnanje s tovrstnimi odpadki,
 5. odpadno pohištvo, kovine in podobne odpadke lahko prepustimo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov v zbirnem centru.

Za pravilno ravnanje z odpadki je odgovoren njihov povzročitelj ali imetnik.

Stroške odstranitve nezakonito odloženih odpadkov nosi njihov povzročitelj ali imetnik. Če se odkrije povzročitelja ali imetnika odpadkov po odstranitvi nezakonito odloženih odpadkov, stroški odstranitve bremenijo povzročitelja oz. imetnika odpadka. V primeru, da povzročitelja odpadkov ni možno ugotoviti, inšpektor za okolje odredi odstranitev teh odpadkov izvajalcu javne službe ali drugi osebi pooblaščeni za ravnanje z določenimi vrstami odpadkov na stroške lastnika parcele, na katerem so nezakoniti odloženi odpadki. Enako pooblastilo za ukrepanje ima tudi občinska inšpekcija v primeru, ko gre za komunalne odpadke.

Globe v zvezi z nepravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki določajo predpisi lokalnih skupnosti.

Vsakdo od nas lahko prispeva k zmanjšanju črnih odlagališč tako, da ločuje in pravilno odlaga odpadke.

Vabimo vas, da se pridružite akciji očistimo Slovenijo 2012!

Več o akciji: http://www.ocistimo.si

Več o odpadkih si lahko preberete na: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook