Kmetijstvo objavil

Sporočanje višje sile na ARSKTRP v primeru naravnih nesreč

Med naravne nesreče uvrščamo: udor ali poplavo, zemeljski plaz, neugodne vremenske nesreče kot zo zmrzal, močno deževje, suša, slana in toča, med naravne nesreče pa se uvršča tudi množičen izbruh raslinam škodljivih organizmov ter tudi živalskih bolezni.

V primeru višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec obvestiti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja in sicer v pisni obliki in z dokazili v roku 10 delovnih dni od dneva, ko to lahko stori. Če gre za dokazan primer višje sile ali izrednih okoliščin se izplačilo za leto, v katerem je do primera višje sile ali izrednih okoliščin prišlo, dodeli v celoti, če je upravičenec za to leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom za podukrep KOP in je bila na isti površini pred nastankom škode zaradi višje sile ali izrednih okoliščin opravljena setev kmetijske rastline v skladu z zahtevami tega podukrepa, ter če je bil Agenciji primer sporočen v dogovorjenem roku.

Obvestilu o primeru višje sile je nujno predložiti ustrezna dokazila. V kolikor si je škodo ogledala občinska komisija, naj vlagatelj to navede v obvestilu, rezultate ogleda pa Agencija nato pridobi iz uradnih evidenc. Zgolj fotografije prizadetih površin niso dovolj, je pa dobro, da jih vlagatelj vlogi vendarle priloži.

 Nina Pirc

Vir: http://www.arsktrp.gov.si/ (27.07.2011)

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook