Lovstvo objavil

SPREMEMBA UREDBE O DOLOČITVI DIVJADI IN NJIHOVIH LOVNIH DOBAH ŠELE V FAZI PREJEMANJA MNENJ

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v program dela za letošnje leto uvrstilo tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in njihovih lovnih dobah. MKO se je za spreminjanje in dopolnjevanje uredbe odločil zaradi številnih pobud različnih organizacij kot tudi posameznikov. MKO se je tudi odločil, da že pred postopkom medresorskega usklajevanja najprej pridobi prispevke vseh zainteresiranih institucij.

Tako je MKO prejel predloge Lovske zveze Slovenije (LZS), Zavoda za gozdove Slovenije in ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o. Vse predloge je zbral v en dokument in jih razvrstil na področja. Na povzetek predlogov je podal mnenje tudi Sektor za ohranjanje narave MKO. Takšen povzetek predlogov je MKO v mnenje poslal tudi Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Njihov predlog je prejel v petek, 22. 2. 2013 in ga danes posredoval vsem institucijam, ki so že predhodno podala svoje obrazložitve. V prihodnje namerava MKO najprej sklicati usklajevalni sestanek vseh institucij in društva, ki so podala svoje mnenje. Na tem, ali po potrebi na kasnejšem sestanku, bi morali priti vsaj do neke mere usklajene verzije, ki jo bo MKO poslal še v redno medresorsko usklajevanje in šele nato proceduro za sprejem na Vlado RS. 

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je uredba še v fazi, ko še niti niso bila soočena vsa različna mnenja.  Sicer pa v skladu z veljavno uredbo sodi med divjad (kar pomeni, da jih je v določenem obdobju dovoljeno loviti) naslednjih 5 vrst prostoživečih ptic: šoja, sraka, siva vrana, raca mlakarica in fazan. Med divjad je uvrščena tudi poljska jerebica, toda le gojena.

Z vidika Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ki je pristojen za področje divjadi, je glede ptic pomembno, da se poenotijo datumi začetka lovne dobe za šojo, srako in sivo vrano, ki so sedaj različni z zamikom nekaj dni brez kakršnihkoli strokovnih razlogov. Poleg tega je bila uredba sprejeta leta 2004, v tem času pa so se zgodile določene spremembe (pri tem v mislih niso zgolj ptice), tako v življenjskem okolju divjadi kot tudi v samih populacijah nekaterih vrst divjadi ali živalskih vrst, ki bi to lahko bile. Zato je to primeren trenutek, da se vsi deležniki soočijo z novimi podatki, ki so na razpolago v tem času (od 2004 dalje), kot tudi s strokovnim ali drugačnim mnenjem različnih institucij oziroma društev, ki na področju divjadi izražajo svoj interes. Z vidika direktorata je tudi pomembno dejstvo, da vsako leto izdajajo odločbe o podaljšani lovni dobi za jelenjad v nekaterih lovsko upravljavskih območjih, zato MKO meni, da bi bilo takšne vsakoletne odločbe bolje sistemsko urediti v omenjeni uredbi.

V zvezi s predlogom LZS o uvrstitvi dodatnih 6 vrst ptic med divjad MKO navaja, da je LZS predlagal za uvrstitev med lovne vrste tudi ruševca, ki pa bi v primeru dodajanja vrste med lovne, moral biti predhodno tudi predmet spremembe Priloge II direktive o pticah (Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic). Sprememba te priloge pa zahteva soglasje Evropskega parlamenta in od sprejetja leta 2009 (razen ob vstopih novih držav članic s spremembo za tisto državo članico) še ni bila predmet sprememb. Zato te vrste ni mogoče vključiti v nacionalno uredbo brez neposredne spremembe EU zakonodaje. Predlog ostalih 5 vrst: golob grivar, sloka, kozica, kreheljc in črna liska, bo predmet razprave na usklajevalnih sestankih.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook