Kmetijstvo objavil

SVET ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE MED DRUGIM O SPREMEMBAH ZAKONOV O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN O PROMOCIJI

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je potekala 6. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Na tokratnem svetu so obravnavali aktualne zadeve in usmeritve dela ministrstva v tem letu, med drugim tudi o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter predlog stališč RS do  predlogov uredb, ki določajo ukrepe SKP po letu 2013. Seje sveta se je udeležil tudi minister Franc Bogovič.

Člani sveta so se v okviru razprave o spremembah zakonodaje seznanili, da je skupina poslancev v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerimi se črtajo določbe, ki urejajo odškodnino. Kot je pojasnil minister, je bilo na koalicijskem sestanku dogovorjeno, da se zaradi varstva kmetijskih zemljišč, odškodnina ohrani. Po novem naj bi se odškodnina odmerila od tlorisa objekta, višina odškodnine pa se bo bistveno zmanjšala. V jeseni bo ministrstvo pripravilo nov predlog sprememb zakona, s katerim je predviden sprejem uredbe, s katero se bodo določila območja kmetijskih zemljišč, ki bodo trajno varovana pred spreminjanjem namenske rabe. Prav tako je predvideno podaljšanje roka za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih. Svet je sprejel stališče, da se ne strinja s predvideno popolno ukinitvijo oz. s predvidenim bistvenim znižanjem višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Izpostavil je, da gre za naravno dobrino, ki je dana v omejenem obsegu in je ni možno nadomeščati in da je zato treba za najboljša kmetijska zemljišča vzpostaviti učinkovite ukrepe za njihovo varovanje. Eden od teh ukrepov je tudi ustrezna višina odškodnine. Svet pa je podprl predvideno spremembo načina odmere odškodnine tako, da se bo odmerjala od tlorisa zgradbe.

Glede spremembe Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov pa je bilo pojasnjeno, da se zakon spreminja v delu, kjer se izvedbo strokovnih nalog namesto na zunanjega izvajalca prenaša na ministrstvo. Ministrstvo tako predvideva, da bo z novim načinom lažje operativno izpeljalo izvedbo zakona, medtem ko posamezne strokovne naloge izvede tudi s pomočjo zunanjega izvajalca, ki bo izbran na podlagi predpisov, ki urejajo javna naročila. Svet je predvidene spremembe podprl.

Prav tako se je svet seznanil s predvideno spremembo Zakona o kmetijstvu, ki gredo v smeri poenostavitve določenih postopkov pri izvajanju ukrepov kmetijske politike. Člani sveta so podprli tudi predlog stališč RS do  predlogov uredb, ki določajo ukrepe SKP po letu 2013. Svet je usmeritve ministrstva podprl in sprejel sklep, da bo ena od naslednjih sej sveta namenjena izključno razpravi o za Slovenijo najbolj primernem modelu neposrednih plačil in ukrepih Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Svet se je tudi seznanil z aktivnostmi na področju ustanavljanja institucije na področju varne hrane. V razpravi je svet ugotovil, da je enotna institucija na tem področju potrebna, da pa je treba temeljito presoditi katere vsebine iz predvidenih institucij, ki se združujejo, se prenesejo in katere ostanejo v pristojnosti ministrstva.

Svet za kmetijstvo in podeželje, ki mu predseduje prof. dr. Franci Štampar, je sicer posvetovalno telo ministra Franca Bogoviča. Člani sveta, ki jih je imenovala Vlada RS, so še: podpredsednik Ciril Smrkolj in člani dr. Miroslav Rednak, Franc Režonja, Franci Veršič, Peter Vrisk, dr. Jernej Turk, dr. Tatjana Zagorc, Srečko Čater, Roman Žveglič in Tone Hrovat.

MKO


 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook