Težave v hmeljarstvu

Prejšnji teden je v dvorani Hmezad KZ Petrovče v Petrovčah potekal
zbor hmeljarjev. Zbora so se poleg slovenskih hmeljarjev udeležili tudi
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič s sodelavci in predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.

Minister Franc Bogovič je na zboru hmeljarjev poudaril, da se morajo
hmeljarji poslovno povezati v določeno obliko združenja, ki jo bo s
financiranjem vodje projekta in usmerjanjem ukrepov kmetijske politike k
hmeljarjem, podprlo tudi Ministrstvo za okolje in prostor (MKO).

Po dolgi razpravi, ki je bila usmerjena predvsem v povezovanje
hmeljarjev, možne oblike pomoči hmeljarjem, uničenje oziroma prodajo
zalog hmelja, zavarovanje hmelja, plačilo strokovnih nalog ter težave v
zadrugah, so se oblikovale naslednje vsebinske usmeritve za nadaljnje
delo na področju hmeljarstva:

 • Hmeljarji se morajo nujno poslovno povezati.
  Na MKO pripravljajo shemo za vzpodbujanje povezovanja za področje
  prašičereje, ekološke pridelave, zelenjadarstva, sadjarstva – vključi se
  lahko tudi hmeljarstvo. Za te panoge bo za projektne vodje MKO namenilo
  tudi določena finančna sredstva.
 • MKO predlaga hmeljarjem eno združenje,
  podpre pa lahko tudi več združenj, če bodo le-ta zadostila pogojem, ki
  jih bodo pripravili na MKO. Pri tem je treba upoštevati usmeritev g.
  Bartha, da se v novih oblikah združenja izključijo vsi tisti, ki so pred
  leti zaradi neizpolnjevanja pogodb izgubili njegovo zaupanje.
 • Ukrepe kmetijske politike bodo lahko uveljavili le tisti hmeljarji, ki bodo vključeni v eno od združenj.
 • Hmeljarji pripravijo predlog sheme za vzpodbujanje povezovanja do začetka septembra in ga posredujejo na MKO.
 • Hmeljarji, ki niso prejeli finančnih sredstev za obnovo nasadov, poškodovanih v neurju 2007, in so do teh upravičeni, lahko z računi na MKO še vedno uveljavijo izplačilo sredstev v ta namen.
 • Na MKO bodo proučili možnost oprostitve plačevanja najemnin pri SRSKZG.
 • Učinkovitost ukrepa promocije bo MKO preverilo na osnovi rezultatov prodaje hmelja.
 • MKO bo prek strokovnih nalog poiskalo dodatne možnosti uporabe hmelja (energija, prehrana).
 • Država mora pomagati pri podpori stroke na področju hmeljarstva v obliki plačila nalog žlahtnjenja in tehnologije, ki so za hmeljarje pomembne, nimajo pa sredstev za sofinanciranje teh nalog.
 • Treba je poiskati način, kako uničiti, prodati ali predelati stare zaloge hmelja, ki po mnenju hmeljarjev niso zanemarljive in močno rušijo trg.
 • Nujno je treba vzpostaviti nov sistem zavarovanja z
  ustreznejšo odbitno franšizo. Na MKO teče strokovna naloga, ki naj bi
  dala odgovore na to, kakšen sistem zavarovanja je ustrezen za naše
  razmere.
 • Gradnja suhih zadrževalnikov je za
  nekatere hmeljarske kmetije velik problem, saj jim jemlje precejšen del
  kmetijskih površin. MKO je sicer uvedlo zakonsko osnovo za izplačilo
  odškodnin za te namene, ki pa problematike ne rešuje v celoti. MKO bo v
  okviru strokovnih podlag, ki bodo pripravljene do 15. september 2012,
  proučilo možne rešitve. Najustreznejše je individualno reševanje tako,
  da se za vsako kmetijo naredi poslovni načrt.(Vir: http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1703/Hmeljarji-se-morajo-poslovno-povezati-v-zdruzenja.aspx)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook