Kmetijstvo objavil

UGOTOVITVE REVIZIJE EVROPSKE KOMISIJE NA PODROČJU PLAČIL ZA POVRŠINE 2006-2008

Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizorjev Evropske komisije, ki so v letu 2008 v Sloveniji izvedli revizijo plačil na površine za leta 2006, 2007 in 2008. Evropska komisija zaradi pomanjkljivosti v sistemu za identifikacijo zemljišč (LPIS), pri kontrolah na terenu in pri izračunih sankcij v primeru kršitev predlaga finančno korekcijo v višini 8,3 milijonov evrov. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem za omenjena tri leta za površine skupno izplačala 330 milijonov evrov evropskih sredstev.

Državni sektretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje g. Branko Ravnik je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da se je Slovenija v skladu z evropskimi predpisi v letu 2005 odločila za uvedbo grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev – GERK-ov, ki so v letu 2006 postali osnova za izplačilo pomoči za kmetijske površine. Pri vzpostavitvi novega sistema se je Slovenija soočala s težavami, ki jih je prinašala velika razdrobljenost slovenskih kmetijskih površin in dejstvo, da je bilo v območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost vključenih kar 87 odstotkov površin.

Evropska komisija je v okviru svojih rednih revizijskih postopkov revizijo plačil za površine v letih 2006, 2007 in 2008 v Sloveniji izvedla v letu 2008, Slovenija pa je bila v teh dneh seznanjena z njihovimi ugotovitvami, ki jih je predstavil direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja g. Benedikt Jeranko: evropski revizorji Sloveniji očitajo pomanjkljivosti na področju sistema za identifikacijo zemljišč – LPIS, saj naj bi bile v upravičene površine v nekaterih primerih vključene tudi neupravičene površine (npr. ceste), glavni očitek pa je bil, da so bile nekatere površine v GERK-e umetno povezane s t.i. mostički ali dolgimi in ozkimi povezovalnimi pasovi. Slovenija je mostičke uvedla prav zaradi velike razdrobljenosti zemljišč, da bi tako ohranila obdelanost zemljišč na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji in zmanjšala administrativna bremena tako za Agencijo kot za kmete.

Revizorji Sloveniji očitajo tudi nekaj pomanjkljivosti na področju kontrol na terenu in pri izračunih izplačil ter sankcij v primeru kršitev.

Slovenija je nekaj očitkov Evropske komisije z argumenti in dokazi uspešno izpodbila in dokazala, da očitane pomanjkljivosti niso bile tako obsežne, da bi predstavljale večje finančno tveganje za evropske kmetijske sklade. Višina predlagane finančne korekcije za Slovenijo je zato zaradi sistema LPIS in kontrol na terenu najnižja možna pavšalna korekcija –  2 odstotka od izplačanih evropskih sredstev za površine za lata 2006, 2007 in 2008. Za pomanjkljivosti pri uporabi sankcij pa je Komisija sprejela slovenske izračune in predlagala korekcijo v točnem izračunanem znesku. Skupna višina predlagane finančne korekcije znaša 8,3 mio EUR, vendar pa postopki revizije še niso zaključeni, zato bo korekcija imela posledice za slovenski proračun predvidoma šele v letu 2013.

Ministrstvo in Agencija sta takoj po prvih prejetih revizijskih ugotovitvah pristopila k odpravi očitanih pomanjkljivosti, zato so bile v preteklih letih te že odpravljene: zagotovljeno je redno posodabljanje evidence GERK-ov, odpravljeni so bili mostički, v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) se redno prenašajo vsa ugotovljena neskladja, v veljavi je nov pravilnik o RKG, ki izboljšuje nadzor nad prijavo upravičenih površin, vzpostavljen je sistem za ugotavljanje in sankcioniranje namernih kršitev, izračun sankcij poteka v skladu s predpisi, potekajo pa tudi postopki za odvzem neupravičeno prejetih plačilnih pravic in izterjavo neupravičeno prejetih sredstev.

Zaradi pomanjkljivosti v sistemu za identifikacijo zemljišč je Evropska komisija od 1. maja 2004 do zdaj od 16 drugih držav članic EU izterjala več kot 1 milijardo EUR, višina finančnih korekcij pa se je gibala med 2 in 15 odstotki.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook