Kmetijstvo objavil

Ukre­pi kme­tij­ske po­li­ti­ke v letu 2009

Na dne­vih Kme­tijske sve­to­val­ne
služ­be na Ble­du je Bran­ko Rav­nik, ge­ne­ral­ni di­rek­tor
Di­rek­to­ra­ta za kme­tijs­tvo na Mi­ni­strs­tvu za kme­tijs­tvo,
goz­dars­tvo in pre­hra­no, pred­sta­vil ukre­pe kme­tij­ske po­li­ti­ke
v letu 2009. De­jal je, da so nji­ho­ve pred­nost­ne na­lo­ge iz­ved­ba
ne­po­sred­nih pla­čil, iz­va­ja­nje pro­gra­ma raz­vo­ja po­de­že­lja,
iz­va­ja­nje dru­gih ukre­pov, kot so za­va­ro­va­nje, na­rav­ne
ne­sre­če itn., pre­gled re­for­me SKP (health check) ter ure­di­tev
stra­te­gi­je ukre­pov in raz­vo­ja kme­tij­ske po­li­ti­ke

Bran­ko Rav­nik je po­ve­dal, da na­čr­tu­je­jo iz­pla­či­lo
ne­po­sred­nih pla­čil za leto 2008 v na­sled­njem vrst­nem redu.
Iz­pla­či­la za ukrep območ­ja z ome­je­ni­mi de­jav­ni­ki (OMD) bodo
upra­vi­čen­ci pre­je­li od 5. de­cem­bra 2008 do 31. ja­nuar­ja 2009.
Iz­pla­či­la za ukrep EKO 0 ozi­ro­ma ne­po­sred­na pla­či­la ter ukrep
drob­ni­ca bodo na­ka­zo­va­li od 5. ja­nuar­ja do 27. fe­bruar­ja 2009.
Ukre­pa KOP in SKOP bo­sta iz­pla­ča­na od 1. apri­la do 31. maja 2009,
za ukrep gove­do pa na­čr­tu­je­jo iz­pla­či­la od 15. maja do 15.
ju­ni­ja 2009.

Sub­ven­cij­ska kam­pa­nja

Šte­vil­nim po­slu­šal­cem je nato Bran­ko Rav­nik pou­da­ril, da bo
vi­ši­na ne­po­sred­nih pla­čil (EKO 0) v letu 2009 na rav­ni 100
od­stot­kov pla­čil EU-15, skup­no raz­pi­sa­na vred­nost pa bo
zna­ša­la okoli 139 mili­jo­nov evrov. V letu 2008 je stop­nja pra­he
0-od­stot­na, to­rej no­sil­cem, ki pri­jav­lja­jo več kot 24,23 ha
njiv, ni tre­ba iz­va­ja­ti pra­he na 7,2 od­stot­ka njiv­skih
po­vr­šin. Od leta 2009 na­prej spa­da­jo med upra­vi­če­ne po­vr­ši­ne
tudi vi­no­gra­di, ven­dar brez do­de­li­tve do­dat­nih pla­čil­nih
pra­vic. Za­ra­di do­de­li­tve pla­čil­nih pra­vic za in­ten­ziv­ne
sa­dovnja­ke in dre­ve­sni­ce v letu 2008 bo vred­nost re­gio­nal­ne­ga
pla­či­la za leto 2008 na novo do­lo­če­na.

Iz­ved­ba sub­ven­cij za leto 2009 bo
tako po­te­ka­la že po us­ta­lje­nem tiru. Fe­bruar­ja lah­ko tako
pri­ča­ku­je­mo pred­tisk obraz­cev, od 5. mar­ca do 15. maja 2009 s 25
za­mud­ni­mi dne­vi pa bo po­te­kal elek­tron­ski vnos zbirnih vlog in
drugih zah­tev­kov.

No­vo­sti so tudi na po­droč­ju
ure­di­tve trga z vi­nom. Med dru­gim naj bi se fi­nanč­na pod­po­ra za
iz­kr­či­tev vi­no­gra­da iz­pla­če­va­la do vključ­no vin­ske­ga leta
2010/2011, in si­cer se pod­po­ra do­de­li za vna­prej na­po­ve­da­no
iz­kr­či­tev vsaj 0,1 ha vi­no­gra­da, za leto 2008/2009 pa je
na­me­njenih sko­raj 200.000 evrov evrop­skih sred­stev.

Pro­gram raz­vo­ja po­de­že­lja

V pri­pra­vi so spre­mem­be prav­nih pod­lag za iz­va­ja­nje ukre­pov
Pro­gra­ma raz­vo­ja po­de­že­lja 2007–2013. Ob­ja­va no­vih uredb se
pred­vi­de­va v prvi če­tr­ti­ni leta 2009. V prvi po­lo­vi­ci leta 2009
pa je pred­vi­de­na ob­ja­va še neob­jav­lje­nih raz­pi­sov 2.
ge­ne­ra­ci­je za ukre­pe 1., 3. in 4. osi ozi­ro­ma ob­ja­va raz­pi­sov
3. ge­ne­ra­ci­je (če se bodo raz­pi­si 2. ge­ne­ra­ci­je za­pr­li).

Bran­ko Rav­nik je de­jal, da je opa­zen
napre­dek pri iz­va­ja­nju Pro­gra­ma raz­vo­ja po­de­že­lja 2007–2013
in pri pre­gledu iz­va­ja­nja ukre­pov. V prvi ge­ne­ra­ci­ji je bilo
ob­jav­lje­nih 13 jav­nih raz­pi­sov 1. in 3. osi, raz­pi­sa­nih je bilo
sko­raj 103 mi­li­jo­ne evrov sred­stev, pre­je­tih je bilo 2627 vlog,
odo­bre­nih pa 1888 vlog (71,8 od­stot­ka) v zne­sku 62 mi­li­jo­nov
evrov. Pre­je­li so tudi oko­li sto pri­tožb. V dru­gi ge­ne­ra­ci­ji do
30. ok­to­bra 2008 pa je bilo ob­jav­lje­nih 15 jav­nih raz­pi­sov 1.
in 3. osi. Raz­pi­sa­nih je bilo sko­raj 97 mi­li­jo­nov evrov,
tre­nut­no so pre­je­li 1038 vlog, ki so v ob­de­la­vi.

Na osi LEADER je raz­pi­sa­nih 33,8
mi­li­jo­na evrov. Prvi raz­pis je bil za­klju­čen maja leta 2008
za­ra­di spre­mem­be zako­na o kme­tijs­tvu. Po­tr­je­nih je 14
de­lu­jo­čih LAS, ki so pri­do­bi­le pra­vi­ce po­ra­be v skup­ni
vi­ši­ni 2,3 mi­li­jo­na evrov. Nov raz­pis je bil v ju­li­ju 2008.
Pre­je­li so 10 vlog, ki so še v po­stop­ku oce­nje­va­nja.

Za­va­ro­va­nje kme­tij­ske
pri­de­la­ve, reje in ri­biš­tva je že ne­kaj let star ukrep, zato tudi
no­vo­sti ne bo ve­li­ko. So­fi­nan­ci­ra­nje za­va­ro­val­ne pre­mi­je
pri po­sev­kih in plo­do­vih je od do­se­da­njih 40 od­stot­kov
po­ve­ča­no na 50 od­stot­kov obra­ču­na­ne za­va­ro­val­ne pre­mi­je.
Vi­ši­na so­fi­nan­ci­ra­nja za­va­ro­val­ne pre­mi­je pri ži­va­lih je
ena­ka kot v pre­te­klem letu. Rav­nik je do­dal, da so v letu 2008 za
za­va­ro­va­nje so­fi­nan­ci­ra­li 5,4 mi­li­jo­na evrov, skle­nje­nih
je bilo sko­raj 17.000 po­lic od 14.000 za­va­ro­van­cev. V letu 2009 bo
za za­va­ro­va­nje na­me­nje­nih 10 mi­li­jo­nov evrov.

Kri­sti­jan Hra­star 

Vir: Kmečki glas

OBJAVIL/A SIMON HALAS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook