Kmetijstvo objavil

Umik prepovedi prometa določenih FFS in tretiranega semena, sočasna uvedba preventivnih ukrepov

Ljubljana, 2. 2. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano bo umaknilo prepoved prometa insekticidov za
tretiranje semenakoruze, ki vsebujejo aktivne snovi tiametiksam, klotianidin in
imidakloprid, ter prometa z njimi tretiranega semena koruze. Ministrstvo
bo predlagalo zgolj izdajo izjemnega dovoljenja za fitofarmacevstki
sredstvi Poncho FS 600 rdeč in CRUISER 350 FS za tretiranje semena
koruze oziroma za tretirano seme z aktivnimi snovmi klotianidin in
tiametoksam za dobo 120 dni. Ministrstvo bo hkrati uvedlo ukrepe za
zmanjšanje prašenja insekticidnega prahu oziroma tveganja za čebele. Ti
bodo veljali za celotno verigo od proizvajalcev fitofarmacevstkih
sredstev in semenarskih hiš do kmetovalcev. Predlagane ukrepe kot tudi
izdajo izjemnega dovoljenja sta podprli Komisija za registracijo FFS in
upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije.
Minister dr. Milan Pogačnik je ob tem na današnji novinarski konferenci
poudaril: »Ves čas smo se zavedali, da je potrebno čimprej sprejeti
odločitev, vendar se nam je zdelo pomembno, da pred tem opravimo
določene študije, preizkuse in analizo tveganja ter pridobimo strokovne
informacije tudi iz drugih držav članic EU.«

»Lanskoletne ugotovitve pomora čebel v Domžalah in zaključki ocene
tveganja so pokazali, da prašenje insekticidnega prahu s semena lahko
predstavlja tveganje za čebele in da je količina prašenja odvisna od
postopka oziroma kakovosti tretiranja semena in od uporabe tipa
sejalnice. Poleg tega pa je iz strokovnega mnenja Kmetijskega inštituta
Slovenije razviden pomemben vpliv tretiranega semena na obseg in
gospodarnost pridelave koruze v Sloveniji ter, da težave lahko nastanejo
le ob nepravilni dodelavi semena v kombinaciji z uporabo neustreznih
sejalnic,« je pojasnil minister Pogačnik.

V smernicah EU za ocenjevanje FFS trenutno ni upoštevano prašenje
insekticida s površine tretiranega semena koruze. Zato se je ministrstvo
odločilo, da se bo v Sloveniji v prihodnje ta kriterij upošteval v
postopku registracije tovrstnih FFS. Ministrstvo bo predpisalo tudi
uvedbo in uporabo metode za kontrolo kakovosti tretiranega semena. Pri
pripravi spremljajočih ukrepov so sodelovali strokovnjaki Kmetijskega
inštituta Slovenije in kmetijske svetovalne službe, strokovnjaki za
sejalno tehniko ter pristojne službe Nemčije in Avstrije.

Insekticid Gaucho z aktivno snovjo imidakloprid se ne uporablja več za
tretiranje semena koruze, zato ni vključen v odredbo. V odredbo tudi
niso vključeni FFS za tretiranje semena sladkorne pese oz. že tretirano
seme sladkorne pese, saj po mnenju stroke ne predstavljajo tveganja za
čebele. Način tretiranja semena (obloženo seme) in način setve je
primerljiv s setvijo oljne ogrščice. Setev semena sladkorne pese se ne
izvaja s pnevmatskimi sejalnicami, ki so se pokazale kot poglavitni
razlog prašenja pri setvi tretirane koruze. Poleg tega pa je potrebno
omeniti, da je prišlo do opustitve pridelave sladkorne pese v Sloveniji.

Dopolnjen pravilnik o trženju semena žit in pravilnik o dolžnostih
uporabnikov FFS kot tudi odredba o umiku prepovedi prometa določenih FFS
in z njimi tretiranega semena bodo začeli veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.

Ministrstvo bo letos poostrilo nadzor nad pravilno rabo FFS pri
uporabnikih z dosedanjih 997 na okoli 1.300 pregledov. Povečalo pa bo
tudi obseg vzorčenja živil rastlinskega izvora na ostanke FFS in ostale
kontaminante v primarni proizvodnji z dosedanjih 165 na 500 vzorcev.

Od maja lani je ostala prepoved prometa insekticidov za tretiranje
semena koruze in sladkorne pese, ki vsebujejo aktivne snovi tiametiksam,
klotianidin in imidakloprid ter prometa tretiranega semena koruze z
navedenimi aktivni snovmi.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook