Živinoreja objavil

Varovanje zdravja ljudi je prva prioriteta

Na neformalnem zasedanju kmetijskih
ministrov EU so kmetijski ministri razpravljali o vlogi Skupne kmetijske
politike (SKP) pri zagotavljanju trajnostnega razvoja živinoreje.
Ministri so tudi izrazili izredno zaskrbljenost v povezavi z okužbami z
Escherichio Coli, saj kljub izrednim naporom še vedno ni pojasnjen način
okužbe s to agresivno obliko navedene bakterije. Zaradi izrednega padca
odkupa zelenjave so ministri pozvali Komisijo, da prouči možne ukrepe
pomoči za prizadete pridelovalce na ravni EU.

Ministri so izmenjali zadnje informacije o stanju okužb z E. Coli v
Nemčiji in izrazili izredno zaskrbljenost. Nemčija je potrdila, da so
trije vzorci okuženih kumar izvirali iz Španije, eden izmed vzorcev
kumar pa je neznanega porekla. Kljub pozitivnim rezultatom prisotnosti
te bakterije ni bil potrjen sev, ki povzroča hudo obliko poteka bolezni.
Ministri so se strinjali, da je treba napore v državah članicah in na
ravni EU usmeriti v ugotovitev vira onesnaženja in pri tem proučiiti
celotno verigo od pridelave, transporta do končne prodaje. Ministri so
izpostavili, da ima okužba s to bakterijo dve dimenziji, varovanje
zdravja in ekonomsko. Vsi so se strinjali, da je varovanje zdravja prva
prioriteta. Obenem pa so pozvali Komisijo, da pa je treba sprejeti
ukrepe na evropski ravni za pomoč pridelovalcem sadja in zelenjave, ki
so prizadeti zaradi izgube zaupanja s strani potrošnika. Komisar za
kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Ciolos je povedal, da bo o vidiku
varovanja zdravja v kratkem poročal pristojni komisar za zdravje in
varstvo potrošnikov, John Dalli, sam pa bo proučil možne ukrepe v okviru
Skupne kmetijske politike (SKP) in pravil državnih pomoči.

Minister Židan je poročal, da v Sloveniji ni primerov zastrupitev in da
so slovenske oblasti sprejele vse potrebne ukrepe za zaščito potrošnikov
in varovanje javnega zdravja. Slovenija je v okviru preventivnih
ukrepov izvedla dodatne inšpekcijske preglede in vzorčenje zelenjave
tako pri trgovskih verigah, kot tudi na tržnicah. Prvi rezultati
odvzetih vzorcev kažejo, da E. Coli ni bila potrjena. Nadaljnje
rezultate se še pričakuje.

V razpravi o vlogi SKP pri zagotavljanju trajnostnega razvoja živinoreje
so vsi ministri izpostavili pomen živinoreje v kmetijstvu pri
zagotavljanju varne in kakovostne hrane ter njeno vlogo pri ohranjanju
kulturne krajine in varovanju okolja. Za strukturiranje razprave je
predsedstvo pripravilo tri vprašanja vezana na proizvodnjo mleka na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) po ukinitvi
mlečnih kvot, na izpolnjevanje višjih standardov s področja dobrobiti
živali in na varovanje okolja ter soodvisnost trgov z živalskimi
proizvodi s trgi za žita in krmo.

V Sloveniji je živinoreja kljub upadanju števila živali najpomembnejša
panoga v kmetijstvu, saj znaša delež živinorejske proizvodnje v celotni
kmetijski proizvodnji kar 45 odstotkov. V letu 2010 se je z živinorejo
ukvarjalo 58.678 kmetijskih gospodarstev (78% vseh kmetijskih
gospodarstev (KMG)), kar je 12% manj kot leta 2000. Največ KMG je v letu
2010 redilo govedo (36.120 KMG oz. 48% vseh) in perutnino (36.254 oz.
48% vseh), sledijo pa gospodarstva s prašiči (26.451 KMG oz. 35% vseh).
KMG so v letu 2010 redila 416.547 glav velikih živali oziroma več kot
11% manj kot leta 2000.

Minister mag. Dejan Židan je poudaril, da bo doseganje ciljev SKP na
ravni EU in v Sloveniji odločilno pogojeno z uspešnostjo razvoja
živinoreje in da bi bilo treba zato pri oblikovanju bodoče SKP v večji
meri upoštevati potrebe in specifičnost živinoreje tako na ravni EU, kot
tudi na ravni posameznih držav članic. Povedal je, da so neposredna
plačila pomemben element obstoječe SKP, ki ga je treba ohraniti, hkrati
pa je treba zaradi večje ciljne naravnanosti ohraniti tudi proizvodno
vezane pomoči za reševanje specifičnih problemov povezanih z živinorejo,
še posebej na OMD. Pri tem je izpostavil tudi prirejo mleka na teh
območjih in potrebo po uvedbi posebnih ukrepov ob ukinitvi mlečnih kvot.
Minister se je zavzel za prenovo in nadgradnjo tržno cenovnih ukrepov
ter uvedbo izvedljivih ukrepov za upravljanje s tveganji. V povezavi z
razmerami na trgih kmetijskih proizvodov je poudaril potrebo po
zagotavljanju enakih pogojev med pridelovalci v EU in tretjimi državami.
Komisijo je zato pozval, da naj si prizadeva za vključitev teh
standardov na mednarodni ravni in v trgovinske sporazume. Pozdravil je
tudi napore francoskega predsedstva v okviru predsedovanja G20, da se na
mednarodni ravni tematizira vprašanje zanesljive preskrbe s hrano in
problema vse večjih cenovnih nihanj. Kot nepogrešljive za trajnostni
živinoreje je označil ukrepe razvoja podeželja, podpore za investicije,
inovacije, prenos znanja in diverzifikacijo. Ostali ministri so
izpostavili podobne zahteve. Med drugim so predlagali revizijo pravil
državnih pomoči z namenom, da
se državam omogoči večjo fleksibilnost pri odzivu na specifične probleme.

Komisar Ciolos je v svojem odzivu napovedal, da bo Komisija pri pripravi
zakonodajnih predlogov upoštevala posebnosti živinorejskega sektorja,
saj v EU živinoreja predstavlja skoraj 50% celotne vrednosti kmetijske
proizvodnje. Potrdil je, da bo v okviru bodoče SKP možno dodeljevati
specifične podpore, da namerava prenoviti ukrepe varnostne mreže in da
bodo v okviru politike razvoja podeželja uvedeni ukrepi za upravljanje s
tveganji. Komisija poleg tega načrtuje spremembe pri spremljanju razmer
na posameznih kmetijskih trgih. Pri živinorejskih proizvodih bo tako
poleg prodajne cene spremljala tudi razlike v ceni med prodajno ceno in
stroški pridelave.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook