Vi­no­grad­niš­ka za­dru­ga Or­mož

Na or­moš­ko za­druž­niš­tvo so se v zad­njem ča­su zgri­nja­li sami čr­ni ob­la­ki. Po­tem ko je s stra­ni uprav­ne­ga od­bo­ra z od­sta­vi­tvi­jo di­rek­tor­ja ter še isti dan (ne­za­ko­ni­to) raz­re­še­ne­ga uprav­nega od­bo­ra s stra­ni nad­zor­ne­ga v Kme­tij­ski za­dru­gi (KZ) Or­mož maja le­tos do­konč­no po­či­lo, je bila že ne­kaj let v pre­ce­pu tudi spe­cia­li­zi­ra­na Vi­no­grad­niš­ka za­dru­ga (VZ) Or­mož. Ta je bila z na­me­nom zdru­že­va­nja pridelo­val­cev grozd­ja, zla­sti manj­ših, ki niso čla­ni KZ Or­mož, us­ta­nov­lje­na leta 1992. Šte­je 162 čla­nov in lani je 36 čla­nov pro­da­lo vi­no­grad­niš­ki druž­bi Je­ru­za­lem Or­mož VVS ozi­ro­ma po do­ma­če »kle­ti« 171 ton grozd­ja, v naj­bolj­ših ča­sih pa tudi do 350 ton…

Da bi se or­moš­ko za­druž­niš­tvo po­ve­za­lo v moč­no zdru­ženje ter tudi na ta na­čin še okre­pi­lo last­niš­tvo v do­ma­či druž­bi Je­ru­za­lem Or­mož VVS, po dru­gi stra­ni pa bi si klet na dol­gi rok za­go­to­vi­la stra­teš­ke­ga part­ner­ja za do­ba­vo grozd­ja kot nji­ho­ve os­nov­ne su­ro­vi­ne, so že ne­kaj zad­njih let po­te­ka­la pri­za­de­va­nja za zdru­ži­tev obeh za­drug. Še več: pred­log za so­de­lova­nje je vi­no­grad­niš­ki za­dru­gi po­sla­la splo­šna kme­tij­ska za­dru­ga sama.

Naj­prej od­po­ved KZ Or­mož, za­tem še Je­ru­za­lema VVS
Kot se spo­mi­nja se­da­nja pred­sed­ni­ca VZ Or­mož Maj­da Luk­ner, so pri­za­de­va­nja v tej sme­ri po­te­ka­la že od ju­ni­ja leta 2004, v vi­no­grad­niš­ki za­dru­gi pa so bili po re­vi­zi­ji za leto 2004 pri­prav­lje­ni na pri­po­ji­tve­no po­god­bo. Ven­dar jih je maja leta 2005 pre­se­ne­til od­go­vor s stra­ni KZ Or­mož, da se pre­ne­ha­jo vsi po­stop­ki pri­po­ji­tve.

V tem ča­su je KZ Or­mož po­stal večin­ski last­nik Je­ru­za­le­ma VVS. Kot predvide­va Luk­ner­je­va, za­ra­di pre­vla­du­jo­če­ga vpli­va na vo­de­nje Je­ru­za­lema s stra­ni kme­tij­ske za­druge so bile raz­me­re za pro­da­jo grozd­ja ome­nje­ni druž­bi vse te­žav­nej­še. Po obra­ču­nu za lani od­da­no grozd­je je vi­no­grad­niš­ka za­dru­ga kljub do leta 2011 skle­nje­ni dol­go­roč­ni po­god­bi z Je­ru­za­le­mom od te do­bi­la pi­sni od­stop o so­de­lo­va­nju.

Samo eden stra­teš­ki part­ner

Kot pra­vi Luk­ner­je­va, so v obraz­lo­ži­tvi v kle­ti za­pi­sa­li, da že­li­jo od­kup grozd­ja ure­di­ti samo pre­ko ene­ga stra­teš­ke­ga part­ner­ja, to je KZ Or­mož. Z njenim ukre­pa­njem je bil z di­rek­tor­jem kle­ti Iva­nom Ser­cem skle­njen pi­sni do­go­vor o mož­no­sti od­da­je grozd­ja čla­nov vi­no­grad­niš­ke zadru­ge samo še v le­toš­njem letu, za dol­go­roč­no so­de­lo­va­nje pa da mo­ra­jo nji­ho­vi čla­ni po­god­be skle­ni­ti s KZ Or­mož.

Luk­ner­je­vo so pre­se­ne­ti­le tudi iz­ja­ve se­daj že od­stav­lje­ne­ga di­rek­tor­ja KZ Or­mož An­to­na Ša­la­mo­na, ki je bil po­stav­ljen za vr­šil­ca dolž­no­sti. Več­krat je men­da v jav­nost po­sre­do­val in­for­ma­ci­jo, da do pri­po­ji­tve vi­no­grad­niš­ke za­dru­ge h kme­tij­ski ni priš­lo za­ra­di tega, ker je revizijska druž­ba Au­dit iz Mur­ske So­bo­te, ki je re­vi­di­ra­la po­slo­va­nje za leto 2004, ugo­to­vi­la do­lo­če­ne po­manj­klji­vo­sti in da je tre­ba te pred pri­po­ji­tvi­jo ure­di­ti.

Re­sni­ca je dru­gač­na

»Ta ne­resnica ozi­ro­ma laž je bila s stra­ni Ša­la­mo­na že ne­kaj­krat izre­če­na, zapi­sa­na in po­sre­do­va­na jav­no­sti, zato je bila zah­te­va ve­li­ke­ga šte­vi­la čla­nov VZ Or­mož, da se ob­ja­vi od­go­vor na te tr­di­tve,« je na ne­dav­ni no­vi­nar­ski kon­fe­ren­ci de­ja­la Luk­ner­je­va. Po­ja­sni­la je, da so tai­sto ra­vi­zij­sko druž­bo, ki je pre­gle­da­la po­slo­va­nje VZ Or­mož za leto 2004 in 2005, za­pro­si­li za pi­sno po­ro­či­lo o pra­vil­no­sti iz­de­la­ve za­ključ­ne­ga ra­ču­na in vo­denju po­slov­nih knjig za leto 2004. »VZ Or­mož je po oprav­lje­ni revi­zi­ji prejela po­zi­tiv­no mne­nje brez za­držkov, zato so tr­di­tve An­to­na Ša­la­mo­na še to­li­ko bolj ne­ver­jet­ne,« je bila ogor­če­na.

Luk­ner­je­va je tudi pre­pri­ča­na, da je vzrok odpove­di o so­de­lo­va­nju z Je­ru­za­le­mom, ki ga je za­go­to­vo na­ro­či­lo vods­tvo KZ Or­mož, po­pol­no­ma dru­ga­čen, kot so za­pi­sa­li v urad­ni obraz­lo­ži­tvi. Ta naj ne bi bil za­ra­di zme­de, ki na­sta­ja pri ure­ja­nju do­ku­men­ta­ci­je v zve­zi z od­ku­pom, saj vi­no­grad­niš­ka za­dru­ga nima za­po­sle­ne­ga člo­ve­ka, ki bi nad­zo­ro­val po­tek od­ku­pa in obra­ču­na. Vse bolj je pre­pri­ča­na, da gre za reak­cijo na po­mi­sle­ke, ki so jih s stra­ni VZ Or­mož na Je­ru­za­lem na­slo­vi­li za­ra­di umer­je­no­sti me­ril­nih na­prav za ugo­to­vi­tev slad­kor­ne stop­nje v grozd­ju. Eden nji­ho­vih čla­nov je na­mreč za grozd­je iste sor­te z iste par­ce­le pred leti v lju­to­mer­ski kle­ti do­pold­ne imel viš­jo sladkorno stop­njo ka­kor pa po­pold­ne v Or­mo­žu.

Za­dru­ga mora os­ta­ti!

Tudi ne­dav­ni obč­ni zbor, ki so ga skli­ca­li, po­tr­ju­je, da bo kljub »sta­tu­su quo« vi­no­grad­niš­ka za­dru­ga svo­je po­slans­tvo na Or­moš­kem oprav­ljala še na­prej in sku­ša­la naprej po­ve­zo­va­ti zla­sti manj­še vi­no­grad­ni­ke, ki niso čla­ni splo­šne kme­tij­ske za­dru­ge. Čeprav se je pre­cej nji­ho­vih čla­nov v bo­jaz­ni, da ne bi ime­li jeseni kam pro­da­ti grozdja, od­lo­či­lo za skle­ni­tev dol­go­roč­nih, 5-let­nih po­godb s KZ Or­mož, ve­či­na nji­ho­vih čla­nov že­li z ma­tič­no za­dru­go so­de­lo­va­ti še na­prej. Kljub ne­ko­li­ko slab­šim obe­tom za od­da­jo grozd­ja v le­toš­njem letu, ko naj bi po pov­preč­ni ceni 0,38 evra/kg sku­paj od­da­li okoli 50 ton grozd­ja, in s tem pri­de­la­li okoli dva ti­soč evrov iz­gu­be, za­dru­ge ne bodo za­pr­li. Na­vse­zad­nje ima­jo s 1777 del­ni­ca­mi tudi 1,9-od­stot­ni last­niš­ki de­lež Je­ru­za­le­ma Or­mož.

Med skle­pi, ki so jih spre­je­li, naj iz­po­sta­vi­mo naj­po­mem­bnej­še­ga, da naj se le­tos njiho­vi čla­ni sami od­lo­či­jo, prek koga bodo od­da­ja­li grozd­je, za leto 2009 pa naj vods­tvo poiš­če no­ve­ga kup­ca za dol­go­ročno so­de­lo­va­nje. Skle­pi so še: člans­tvo v za­dru­gi ni po­ve­za­no z od­da­jo grozd­ja, vods­tvo za­dru­ge naj se po­nov­no se­sta­ne z ve­čin­skim last­ni­kom Je­ru­za­le­ma Or­mož VVS (med­tem je KZ Or­mož svoj de­lež za­ra­di lik­vid­nost­nih te­žav prodala Za­druž­ni zve­zi Slo­ve­ni­je) in prou­či mož­nost za ob­no­vi­tev po­godb o so­de­lo­va­nju. Kot so me­ni­li, so zad­nji do­god­ki v splo­šni kme­tij­ski za­dru­gi za­nje samo po­zi­tiv­ni.

Geza Gra­bar
Vir: Kmečki glas

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook