Kmetijstvo objavil

Vlada RS je na 12. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013

Sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, določa, da:

– je
mogoče prevzemati nove obveznosti tudi za kmetijsko okoljski podukrep
214-II/6 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali;

– na
območjih, kjer se območja vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske
in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov Šmartinsko,
Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero prekrivajo z najožjimi
vodovarstvenimi območji za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja,
Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega
polja, Dravsko-ptujskega polja, Apaškega polja, Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane, Rižane ter vodonosnikov za območja občin Šmartno ob
Paki, Polzele in Braslovč, upravičenci ne morejo prevzemati novih
obveznosti za kmetijsko okoljski podukrep 214-I/2 ozelenitev njivskih
površin;
– se za površino GERK-a, ki je delno v ekološki pridelavi in
delno v preusmerjanju v ekološko kmetovanje, za celotno površino GERK-a
dodeli plačilo za ekološko kmetovanje – izvajanje;
– površine, ki so
v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 pridobile plačilo za ekološko
kmetovanje – izvajanje, ne morejo več pridobiti plačila za ekološko
kmetovanje – preusmerjanje, razen na območjih, določenih s predpisom, ki
ureja degradirana območja;
– kmetijska gospodarstva, ki so v obdobju
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 kadarkoli izgubila certifikat o ekološki
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi kršitve
predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ne morejo več pridobiti
plačila za ekološko kmetovanje – preusmerjanje, razen na območjih,
določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook