Kmetijstvo objavil

Vlada RS ne podpira predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljiš

Vlada RS ne podpira predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo predložila skupina poslancev
s prvopodpisanim Francem Bogovičem. Vlada RS je na današnji seji tudi
izdala Uredbo o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu
in se seznanila z informacijo v zvezi s podpisom Memoranduma o soglasju
o sodelovanju v kmetijstvu med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS in Sekretariatom za kmetijstvo, živalstvo in morsko
bogastvo Velike socialistične ljudske libijske arabske džamahirije. Prav
tako je vlada imenovala in razrešila članico sveta Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 
 
Predlog zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

Predlog zakona določa spremembo pri sestavi organa upravljanja Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS oziroma sestavo sveta sklada in določa,
da člane sveta imenuje in razrešuje državni zbor. Predlog zakona določa
tudi spremembo pri pristojnosti imenovanja direktorja sklada, ki ga
imenuje državni zbor na predlog vlade. Prav tako predlog uvaja nadzorni
odbor, ki ga imenuje državni zbor in s tem v povezavi ukinja poročanje
vlade državnemu zboru enkrat letno o njegovem delovanju.

Vlada se s predlogom zakona ne strinja, ker predlagane spremembe niso v
skladu z načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno,
niti njegove rešitve oziroma predlogi, ki jih podaja, v ničemer ne
pripomorejo k učinkovitejšemu in bolj ekonomičnem poslovanju sklada in
udejanjanju ciljev in načel, ki naj bi jim sledil ta zakon. Novela
zakona o skladu je s spremembo sestave sveta sklada odpravila konflikt
interesov med zasebnimi interesi članov sveta, ki so predstavniki
zakupnikov oziroma koncesionarjev, in javnim interesom, ki ga zasleduje
sklad. Predlog zakona omenjeni konflikt interesov ponovno vzpostavlja.

Poslovnik državnega zbora določa nadzor nad izvajanjem finančnih načrtov
in pravilnosti finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in
zavodov, katerih ustanovitelj je država. V letošnjem letu sprejeta
novela zakona o skladu te vrste nadzora s strani državnega zbora ni
spremenila, okrepila se je le vloga izvršilne veje oblasti, ki je
odgovorna za izvajanje politike – zakonov in drugih predpisov, ki jih
sprejme državni zbor. Njegova vloga pri nadzoru nad delovanjem sklada je
namreč tudi z novelo zakona ostala nespremenjena, saj mora vlada
državnemu zboru najmanj enkrat letno poročati o dejavnostih sklada in
ukrepih, tako kot je to doslej počel nadzorni odbor sklada.

Predlog zakona v prehodni in končni določbi tudi določa, da prenehajo
veljati določbe o prenosu delavcev, sredstev, arhiva in nalog. Pri tem
je treba poudariti, da ne gre za nikakršen prenos javnih nalog, ki jih
po zakonu opravlja Zavod za gozdove Slovenije, temveč izključno za
naloge, ki jih je zavod doslej pogodbeno izvajal za sklad. Vlada meni,
da je opravljanje teh nalog, ki so izvorna pristojnost sklada,
učinkovitejše, če jih sklad izvaja sam, za kar je bil doslej kadrovsko
prešibak. Vsebinsko gledano je ta rešitev povsem smiselna, saj razmejuje
pristojnosti glede izvajanja javnih nalog in upravljanja z lastnino.

Zavodu se s tem ne zmanjšuje pomembnost pri vlogi, ki jo ima na
strokovnem področju. Dobro sodelovanje med obema institucijama pa bo
ključnega pomena za učinkovito gospodarjenje v državnih gozdovih tudi v
prihodnje. V obeh primerih gre namreč za državni instituciji, ki si
morata prizadevati za iste cilje pri gospodarjenju z državnim
premoženjem.

Prenehanje veljavnosti teh določb torej z vidika države v nobenem
pogledu ni smiselna. Ta rešitev, ki jo je uveljavil zakon je namreč
racionalna posledica doslej neučinkovite prakse na tem področju, zato bi
vrnitev na prejšnje stanje pomenil korak nazaj.

Program javne svetovalne službe v čebelarstvu

Uredba o določitvi programa je potrebna, ker se mora način izvajanja
javne svetovalne službe v čebelarstvu uskladiti z Zakonom o kmetijstvu,
sprejetim leta 2008. Pred uveljavitvijo tega zakona oziroma med pripravo
podzakonskih aktov s področja dela javne svetovalne službe v
čebelarstvu v letu 2007 je namreč veljal še stari  Zakon o kmetijstvu,
ki je določal, da program javne službe predpiše minister, novi zakon pa
določa, da ta program predpiše vlada.

Program javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 2010–2014, ki
je priloga k tej uredbi, se bistveno ne razlikuje od zdaj veljavnega,
saj vse naloge in dolgoročni ter kratkoročni cilji ostajajo enaki.
Nekatere predlagane spremembe so posledica potreb po izboljšavi
dolgoročnega programa dela, ki so se pokazale med izvajanjem javne
službe od aprila 2008.

Memorandum o sodelovanju na področju kmetijstva med Slovenijo in Libijo

Državi bosta omenjeni memorandum podpisali maja v Sloveniji, ob robu
obiska dr. Al Baghdadija Al Mahmudija, sekretarja Splošnega ljudskega
komiteja.

Podpis memoranduma pomeni izraz volje za poglobljeno sodelovanje in
zavzemanje obeh strani pri krepitvi tistih dejavnosti, ki so v
gospodarskem interesu obeh držav. Memorandum je dogovor o vzpodbujanju
sodelovanja na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije med
različnimi kmetijskimi institucijami obeh držav.
Omenjeni memorandum ni mednarodna pogodba in ni mednarodnopravno
zavezujoč. Podpisnik memoranduma bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Imenovanje članice Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Vlada je za obdobje od sprejetja tega sklepa do 13. aprila 2011 oziroma
do vrnitve s porodniškega dopusta v Svetu zavoda inštituta razrešila
dolžnosti Alenko Marjetič Žnider z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. V svet inštituta se kot predstavnico ministrstva za to
obdobje imenuje Metko Cerjak.
 
VIR: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook