Kmetijstvo objavil

Vlada sprejela dopolnjen predlog Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja

Vlada
RS je sprejela dopolnjen predlog prve spremembe Nacionalnega
strateškega načrta razvoja podeželja 2007 – 2013 zauradno posredovanje
Evropski komisiji. Predlagane spremembe načrta so odraz spremenjenih
evropskih pravnih podlag. Bistvena novost je identifikacija petih novih
izzivov za evropsko kmetijstvo – podnebne spremembe, energija iz
obnovljivih virov, gospodarjenje z vodami, biotska raznovrstnost in
prestrukturiranje sektorja mleka ter inovacije. K obstoječim novim
izzivom je bila dodana še vzpostavitev infrastrukture širokopasovnega
interneta na podeželskih območjih. Vlada je sprejela tudi Uredbo o
spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja ter Sklep o spremembah Sklepa o
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo
Slovenije. S spremembami bo zavod lahko še bolj kvalitetno in strokovno
opravljal svoje naloge, ki jih ima na področju ribištva.

DOPOLNJEN PREDLOG PRVE SPREMEMBE NACIONALNEGA STRATEŠKEGA NAČRTA (NSN)
Nastanek finančne in gospodarske krize je spodbudil vnovične spremembe
temeljne evropske uredbe za razvoj podeželja (Uredba Sveta (ES) št.
1698/2005), tokrat v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva.

Na podlagi Odločbe Komisije z dne 17. decembra 2008 o spremembi odločbe,
ki govori o določitvi letne razdelitve zneska podpore Skupnosti za
razvoj podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do
31. decembra 2013, je Slovenija iz I. stebra SKP (tržni red za vino) v
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dobila
dodatnih 4,2 mio EUR, ki se dodajajo aktivnostim namenjenim ohranjanju
tradicionalnih kmetijskih praks in vzdrževanju genetskega potenciala
(ohranjanje vinogradov na strmih legah) na 2. osi.

Vsebina prve spremembe NSN je bila obravnavana v sklopu predloga tretje
spremembe PRP, ki je bil predmet javne razprave v obdobju od 15. do
vključno 30. aprila 2009. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je, po potrditvi vlade 17. junija 2009, predlog prve spremembe
NSN posredovalo Evropski komisiji, ki je dokument pregledala in podala
zahteve po dopolnitvah.

NSN je vlada sprejela 20. junija 2007. NSN opredeljuje prednostne
naloge, ki so skladne s prednostnimi nalogami Skupnosti na področju
politike razvoja podeželja in  predstavlja referenčni okvir za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 (PRP) na podlagi katerega
Slovenija črpa sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. NSN sam po sebi nima finančnih posledic na javno finančna
sredstva, finančne posledice so vezane na izvajanje PRP.

SPREMEMBA UREDBE O UKREPIH STRUKTURNE POLITIKE IN POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA

Sprememba nacionalne uredbe je potrebna, ker je Evropska komisija
Slovenijo opozorila, da ni bila povsem skladna z uredbo EU o skupinskih
izjemah v kmetijstvu. Ta namreč med drugim določa, da pomoč ne sme biti
odobrena za nazaj za dejavnosti ali storitve, ki so že bile izvedene,
kar je nacionalna uredba omogočala. Do takšnega tolmačenja nacionalne
uredbe je prišlo, ker slovenski prevod omenjene uredbe EU pri tem
določilu ni bil povsem dosleden.

SPREMEMBE DELOVANJA ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

Člane strokovnega sveta javnega zavoda ne imenuje več direktor na
predlog zaposlenih, ampak svet na predlog direktorja, kar bo v večji
meri omogočilo, da bodo izbrani najbolj kompetentni člani. Prav tako se,
zaradi prilagoditve zakonodaji, potrebne vodstvene izkušnje potrebne za
funkcijo direktorja zmanjšujejo iz štirih na tri leta. Sprememba sklepa
ureja tudi nov naslov zavoda, ki se je aprila letos uradno preselil v
nove prostore in prilagaja dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in
17/2008) ter pretvarja znesek poslov, ki niso določeni s finančnim
načrtom iz tolarjev v evre.

Zavod je vse do letošnjega leta deloval v najetih poslovnih prostorih
Lovske zveze Slovenije, v začetku leta pa se je preselil v novozgrajeni
stavbi, v katerih sta upravna služba in laboratorij. Zavod izvaja
številne strokovne naloge na področju sladkovodnega in morskega
ribištva. Med drugim vodi celovit informacijski sistem ribištva, ki je
ključnega pomena za načrtovanje in izvajanje ribiškega upravljanja ter
pripravo različnih strokovnih mnenj in podlag, s katerimi se zagotavlja
ohranjanje in trajnostna raba ribolovnih virov v Sloveniji. Na področju
morskega ribištva pa izvaja naloge v skladu s predpisi skupne ribiške
politike članic EU.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook