Vlada sprejela predlog zakona o soobstoju gensko spremenjih rastlin z ostalimi kmetijskimi…

Ljubljana, 30. 4. 2009 – Vlada RS je danes določila besedilo Zakona o
soobstoju gensko spremenjenih rastlin (GSR) z ostalimi kmetijskimi
rastlinami. Z zakonom vlada ne dovoljuje gojenja GSR, ampak tako
pridelavo ureja. Z zakonom Slovenija vzpostavlja ukrepe za soobstoj oz.
za preprečevanje prisotnosti GSR v gensko nespremenjenih rastlinah,
postopek prijave predelave, obveznosti pridelovalcev in način
vzpostavitve območij pridelave z in brez GSR, strokovno usposabljanje,
register pridelovalcev in predvsem tudi inšpekcijski nadzor in
uveljavljanje odškodnin in sankcij. Vlada bo zakon posredovala v Državni
zbor RS po nujnem postopku. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo v prihodnjih mesecih pripravilo še dve uredbi, ki bosta
natančneje opredeljevali odškodnine in tehnične pogoje za gojenje
posameznih rastlin.

Slovenija kot članica EU na svojem ozemlju namreč ne more uvesti popolne
prepovedi uporabe ali gojenja teh rastlin, prav tako pa ne more
izključiti nobenega tipa kmetovanja ali pridelovanja GSR tistih sort, ki
so vpisane v Skupni katalog sort poljščin in katalog zelenjadnic. To bi
bilo v nasprotju z zakonodajo EU.

Načelo svobodne izbire načina pridelave kmetijskih rastlin pomeni, da je
vsakemu pridelovalcu dana možnost odločiti se za konvencionalno,
integrirano, ekološko ali pridelavo GSR. Ob tem mora biti zagotovljena
sledljivost, saj bodo le na ta način možnost izbire imeli tudi
proizvajalci in potrošniki. Načelo »povzročitelj plača« pa pomeni, da je
za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi prisotnosti GSO v rastlinah in
pridelkih, ki se pridelujejo brez uporabe GSO, kriv povzročitelj, ki
prideluje GSR.
V primerih nenamerne prisotnosti, ko povzročitelj ni znan, pa se
odškodnine izplačajo iz posebnega namenskega vira proračuna, v katerega
sredstva vplačujejo vsi pridelovalci GSR.

Zakon se je začel pripravljati že leta 2006, Komisija pa ga je dokončno
potrdila šele maja 2008. Sam postopek notifikacije je trajal tako dolgo
predvsem zato, ker je Slovenija vztrajala na tem, da se pridelovalec GSR
pisno dogovori s sosednjimi nosilci kmetijskih gospodarstev in lastniki
drugih zemljišč za izvajanje ustreznih ukrepov.
Predlog zakona se je ves čas pripravljal v sodelovanju z nevladnimi
organizacijami, ki ga v večini podpirajo, prav tako je bil zakon
koalicijsko usklajen.

Pridelovalci GSR bodo morali izvajati določene ukrepe za zagotavljanje
soobstoja in za preprečevanje prisotnosti GSO v gensko nespremenjenih
kmetijskih rastlinah oziroma pridelkih. Zagotovljati bo moral izvedbo
vseh ukrepov za preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO v drugih
kmetijskih rastlinah in pridelkih v varovalnem, zadrževalnem in
pribežališčnem pasu. Zato so v zakonu predvideni pisni dogovori
pridelovalca GSR z nosilci sosednjih kmetijskih gospodarstev in drugimi
lastniki zemljišč v določenem območju.

Pridelovalec GSR bo moral biti seznanjen po eni strani z zakonodajo, ki
ureja ravnanje z GSO in zagotavljanje sledljivosti GSO v kmetijskih
rastlinah, pridelkih in predelanih proizvodih, in po drugi strani z
morebitnimi posledicami, ki bi jih lahko imela določena ravnanja z GSR
in njihovim pridelkom za kmetijske rastline ali pridelke drugih
pridelovalcev.

Prav tako pa bo moral pridelovalec GSR mora izvajati najmanj tiste
ukrepe za preprečevanje nenamerne prisotnosti GSR v drugih kmetijskih
rastlinah in pridelkih, ki so določeni z zakonom (to so pa še ostali
ukrepi, kot je čiščenje opreme, skrbno ravnanje s semenom).

V letu 2008 se je obseg pridelave GSR v državah članicah EU povečal za
dobrih 9 odstotkov, in sicer soja za dobrih 12 odstotkov, koruza za 6
odstotkov, oljna ogrščica za dobrih 7 odstotkov, bombaž pa za dobre 3
odstotke.

Največji obseg pridelave doslej edino dovoljene GSR, koruze MON 810 se
izvaja v Španiji, kjer imajo približno 79,2 tisoč ha, sledi Češka s
približno 8,3 tisoč ha in Portugalska s približno 4,8 tisoč ha. Ta
koruza se prideluje tudi v Nemčiji, na Poljskem in Slovaškem.

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook