Kmetijstvo objavil

Vlada sprejela program dela in finančni načrt kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za 2010

Vlada RS je 15. 4. 2010 podala
soglasje k programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in
kmetijsko gozdarskih zavodov ter k finančnemu načrtu za leto 2010. Vlada
je Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter zbornici ob tem
naložila, da ob rebalansu državnega proračuna ali ob morebitnih drugih
pomembnejših spremembah sredstev na proračunskih postavkah navedenih v
finančnem načrtu, v dveh mesecih od teh sprememb ponovno predložita v
soglasje vladi s spremembami vrednostno usklajen program dela in
finančni načrt za leto 2010. Vlada je prav tako sprejela Uredbo o
izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz
tretjih držav.

Program in finančni načrt zbornice
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije določa, da Republika
Slovenija zbornici v skladu z letnim programom dela, h katerim da letno
soglasje vlada, iz proračuna zagotavlja sredstva za delo kmetijske in
gozdarske svetovalne službe, javne službe varstva rastlin, selekcijske,
kontrolne in rodovniške službe v živinoreji ter poskusne vinogradniške
in vinarske centre. Prav tako pa tudi za druge dejavnosti zavodov,
katerih financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga ali storitev ali iz
drugih virov.

Zbornica je program dela in finančni načrt za leto 2010, ki je sestavni
del letnega programa dela, pripravila na podlagi izhodišč pristojnega
resornega ministrstva. Program dela je pripravljen v več poglavjih, ki
obsegajo program dela zborničnega urada, posameznih strokovnih služb in
osmih regijskih javnih kmetijsko gozdarskih zavodov. Program vsebuje
glavne cilje, podrobnejše opise nalog in storitev ter prikaze finančnih
prihodkov in odhodkov za posamezne službe zbornice, kakor so kmetijsko
svetovalna služba, služba varstva rastlin, živinorejska služba,
strokovna gozdarska služba in skupne službe.

Zbornica je bila ustanovljena kot oseba javnega prava v letu 2000 zaradi
predstavljanja in zastopanja interesov svojih članov v kmetijstvu,
ribištvu in gozdarstvu. Zbornico predstavljajo njeni voljeni organi,
področni odbori in strokovne službe. Strokovne službe so organizirane v
zbornici in v osmih območnih javnih zavodih. Zaradi izredno celovitega
poslanstva zbornice, širokega obsega nalog v kmetijstvu, njene
regionalne organiziranosti in različnih virov financiranja njenega
delovanja sta tudi letni program dela zbornice in zavodov za leto 2010
in finančni načrt temu primerno podrobna in obsežna.

Uredba o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav
S to uredbo se zagotavlja učinkovito delovanje poostrenega uradnega
nadzora in uvaja posebne pogoje pri uvozu nekaterih živil neživalskega
izvora iz tretjih držav, kar je podlaga za doseganje visoke stopnje
zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov glede varnosti živil
neživalskega izvora.

Z uredbo se določajo pristojni organ za izvajanje te uredbe, pristojni
organ za izvajanje uradnega nadzora, vstopne točke, mesta prvega vnosa,
pooblaščena uvozna mesta, druge mejne kontrolne točke, nadaljnji prevoz
pošiljke, poročanje Komisiji in pristojbine za uvoz živil neživilskega
izvora iz tretjih držav. Za izvajanje te uredbe je pristojno Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristojni organ za izvajanje
uradnega nadzora pa je Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano.

Vir:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MARUŠA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook