Vlada sprejela spremembe ureditve trga z vinom

Vlada sprejela spremembe ureditve trga z vinom Vlada RS je 8. 4. 2010 sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ureditvi trga z vinom in določila njeno prečiščeno besedilo. Vlada je tudi podala soglasje k redni delovni uspešnosti direktorici Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter sprejela sklep, da je za odločanje v zadevi odlaganja gradbenih odpadkov in zemeljskih izkopov na zemljiščih pristojen Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Ureditev trga z vinom

Predlagane spremembe ne vplivajo na samo vsebino ukrepov. Z njimi se želi doseči samo bolj jasno in nedvoumno besedilo, uskladitev s spremembami pravnega reda EU in odpraviti morebitne nejasnosti pri izvajanju ukrepov podpor vinarskemu sektorju s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Pri podporah vinarskemu sektorju za promocijske, izobraževalne in svetovalne dejavnosti se je zaradi zmanjšanja administrativne obremenitve upravičencev in uprave ter krajših postopkov uvedel le en rok za oddajo zahtevkov za podpore, in sicer od 1. do 5. junija. Ker je gospodarska kriza prizadela tudi sektor vinarstva se je zgornja meja pomoči za kategorijo upravičencev za katero je najvišji znesek omejen na 40.000 evrov v obdobju katerihkoli treh proračunskih let in je pod zgornjo mejo, ki velja za pomoč de minimis , povečala na 52.000 evrov.

Pri delu besedila, ki govori o organizaciji proizvajalcev vina, pa so se ukinili triletni programi dela, ki so bili do sedaj pogoj za priznanje organizacije, določil pa se je pogoj, da ne smejo biti v stečajnem postopku ali postopkih likvidacije in prisilne poravnave. Prav tako morajo organizacije pomembnejše dokumente hraniti najmanj pet let po izgubi priznanja

Redna delovna uspešnost direktorice Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Vlada je podala soglasje, da direktorica javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Martina Zupančič prejme del plače za redno delovno uspešnost za leto 2009, in sicer v višini 18% od osnove dveh osnovnih mesečnih plač za december 2007, zmanjšanih po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju, kar znaša 1.220 evrov. Glede na določbo 36.a člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2008 in 2009 pa se direktorici v letu 2010 izplača delovna uspešnost v višini 3/12 zneska, kar znaša 305 evrov.

Svet zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je na seji v februarju 2010 sprejel sklep, s katerim je predlagal in podal soglasje, da direktorici javnega zavoda pripada del plače za redno delovno uspešnost za leto 2009, za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2009. V skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripada direktorici znesek v višini 18% od osnove dveh osnovnih mesečnih plač decembra 2007, zmanjšanih po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Uredba tudi določa, da mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja

Pristojnost za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na zemljiščih

Vlada je sprejela sklep, da je za odločanje v zadevi odlaganja gradbenih odpadkov in zemeljskih izkopov na zemljiščih s parcelnimi številkami 2657, 2665, 2666, 2670/1, 2671, 2672, 2673, 2659, 2658, 2667/3, 2667/2, 2667/1 in 2670/2, vse v katastrski občini (k.o.) Šmarje, pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP).

Zakon o varstvu okolja v svojem 157.a členu namreč določa, da je za ukrepanje pri odstranitvi odpadkov, razen za komunalne odpadke za katere je pristojna občinska inšpekcija, pristojen IRSOP. Po odstranitvi nezakonito odloženih odpadkov pa bo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH) lahko nadaljeval s svojim inšpekcijskim postopkom. Na podlagi 107. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih bo lahko odredil povrnitev kmetijskih zemljišč v prvotno stanje s humifikacijo in zatravljanjem prizadetega območja, če se takrat hkrati ne bo pričela gradnja hitre ceste Koper – Dragonja, ki je predvidena z Uredbo o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja.

Vir: http://www.mkgp.gov.si

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook