Kmetijstvo objavil

Vlada uredila sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu za leto 2009

Vlada je na današnji redni seji sprejela
spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za
leto 2009 ter dala soglasje k dopolnjenemu Programu dela
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in kmetijsko-gozdarskih
zavodov ter finančnemu načrtu za leto 2009
  
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje in ribištva za leto 2009 določa, da se zavarovalne premije
za posevke, nasade in plodove sofinancira v višini 50 odstotkov. Za
zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu in vodne živali v
ribogojnih objektih za primer zavarovaljivih bolezni pa je
sofinanciranje določeno v absolutnem znesku na glavo živali, in sicer
glede na vrsto  in kategorijo živali na dan sklenitve zavarovanja ter
predstavlja okoli 30 odstotkov višine zavarovalne premije. Za
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih za leto 2009 so po tej
uredbi predvidena skupna sredstva v višini 10,05 milijona EUR, ki se
zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za leto 2009.

Uredba opredeljuje višino sofinanciranja
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje pred
zavarovaljivimi nevarnostmi, in sicer pred nevarnostjo toče, požara,
udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali, poplave in viharja.
Opredeljuje tudi pogoje, ki jih morajo upravičenci  izpolniti, da bi
bili deležni tovrstne državne pomoči. Namen sofinanciranja zavarovalnih
premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji in ribištvu s
povečanjem obsega zavarovanja. S tem država spodbuja kmete, da obseg
zavarovanja iz leta v leto povečujejo ter tako zagotavljajo ekonomsko
varnost kmetij. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 je
pripravljena na podlagi zakonov o kmetijstvu, morskem ribištvu in
sladkovodnem ribištvu.

Soglasje k dopolnjenemu Programu dela KGZS in kmetijsko-gozdarskih zavodov ter finančnemu načrtu za leto 2009

Z dopolnjenim Programom dela KGZS in
kmetijsko-gozdarskih zavodov ter finančnim načrtom za leto 2009 je za
službe in dejavnosti KGZS, ki se financirajo iz slovenskega proračuna za
leto 2009 skupaj namenjenih 17,75 mio EUR. Pri tem bo največ sredstev
namenjenih za delovanje javne kmetijske svetovalne službe v višini  9,82
mio EUR, strokovne naloge v živinoreji pa bo država sofinancirala z
5,65 mio EUR.

Vlada je ob tem naložila Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter KGZS, da ji ob rebalansu
državnega proračuna ali ob morebitnih drugih pomembnejših spremembah
sredstev na proračunskih postavkah, navedenih v finančnem načrtu, v dveh
mesecih od sprememb ponovno predložita v soglasje s spremembami
vrednostno usklajen, spremenjen in dopolnjen Program dela KGZS in
kmetijsko-gozdarskih zavodov ter finančni načrt za leto 2009.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook