Kmetijstvo objavil

Vlaganje v gozdove v letu 2009

Zavod za gozdove Slovenije (GZS)
poroča, da obseg razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih
vlaganjem v gozdove med leti zelo niha. Največ sredstev za vlaganja v
gozdove je bilo na razpolago v letu 2000  ter v letih 2005 – 2007, ko so
bila temu namenjena tudi evropska proračunska sredstva (po Enotnem
programskem dokumentu 2004 – 2006, v nadaljevanju EPD). Sredstva po EPD
so lastniki na podlagi oddanih in odobrenih vlog v letu 2005 koristili
še v letu 2008.

V letu 2009 je bilo za vlaganja v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije namenjenih slaba 2 milijona EUR, od tega:
– 46 % za varstvena dela,
– 32 % za obnovo gozdov,
– 15 % za negovalna dela ter
– 8 % za druga dela.
Z rebalansom proračuna 2009 je bilo za nadaljevanje sanacije v
vetrolomih poškodovanih gozdov namenjenih še približno 755.000 EUR.
 
Za sofinanciranje vseh potrebnih negovalnih del v letu 2009 ni bilo
dovolj sredstev in že v letu 2008 je ZGS opozarjal, da je v proračunu
Republike Slovenije premalo sredstev namenjenih sofinanciranju
negovalnih del. V letu 2009 je bila situacija še slabša. Razpoložljiva
sredstva za nego so zadostovala le za sofinanciranje pretežnega dela
negovalnih del na objektih, kjer je ogrožen razvoj mladega gozda. Nujna
negovalna dela so obžetev sadik gozdnega drevja, odstranjevanje srobota
in druga negovalna dela, potrebna za zagotovitev stojnosti in
stabilnosti mladega gozda.
 
Sanacija poškodovanih gozdov
Sanacija poškodovanih gozdov na požariščih, v naravnih ujmah in zaradi podlubnikov
Zaradi vedno pogostejših in silovitejših naravnih ujm, kot so vetrolomi,
snegolomi in žledolomi, ter zaradi podlubnikov poškodovanih gozdov je
gozdnih površin za sanacijo iz leta v leto več. Razpoložljiva redna
sredstva za sanacijo ne zadoščajo več vsem potrebam. Zato je ZGS
preddnostno pri sofinanciranju del za sanacijo iz preteklih let
obravnaval lastnike, kjer je bilo treba gozd čim prej obnoviti zaradi
močno poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij gozda. ZGS je za
spomladansko sajenje sadik gozdnega drevja lastnikom gozdov zagotovil
potrebne sadike in potreben material za zaščito sadik pred poškodbami po
divjadi. Na nekaterih območjih je obnova s sajenjem potekala tudi v
jesenskem času.
 
Dela za varstvo gozdov
Varstvo gozdov je bilo zadnja leta prednostno usmerjeno v zatiranje
podlubnikov zaradi namnožitve podlubnikov od leta 2003 dalje. V letu
2008 se je populacija podlubnikov vrnila na sprejemljivo stanje v
pretežnem delu Slovenije. Namnožitev še traja na blejskem
gozdnogospodarskem območju zaradi poškodovanih gozdov iglavcev v
snegolomu iz leta 2007. Temu primerno so varstvena dela v preteklosti in
bodo tudi v prihodnosti za zatiranje podlubnikov in  postavitev
kontrolno – lovnih dreves prednostno sofinancirana oziroma financirana v
predelih, kjer so podlubniki še vedno namnoženi in kjer obstaja velika
nevarnost ponovne namnožitve podlubnikov. To so zlasti področja
poškodovanih gozdov v naravnih ujmah preteklega leta. Tudi v letu 2009
so delavci ZGS na ogroženih območjih postavili kontrolno-lovne
feromonske pasti. Poleg postavitve in vzdrževanja kontrolno – lovnih
pasti je pomembna naloga ZGS tudi zagotavljanje gradnje in vzdrževanja
protipožarnih cest in poti v gozdovih z zelo veliko in veliko stopnjo
požarne ogroženosti. Vsa protipožarna dela so financirana iz sredstev
proračuna. Za območje Krasa, ki pri nas predstavlja najbolj požarno
ogroženo območje, je v letu 2009 namenjenih 6 % vseh rednih sredstev za
vlaganja v gozdove.

 
Vir: ZGS

OBJAVIL/A HELENA HABJAN

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook