Zanimivosti objavil

Vročina in vročinski stres pri živalih

Zaradi velike proizvodnje toplote v vampu so krave še dosti bolj občutljive kot smo ljudje. Tako imajo negativen vpliv na živali že temperature višje od 25 stopinj. Za krave molznice so med vročinskim stresom ključnega pomena dva pojava in sicer:

  • Znižanje konzumacije suhe snovi
  • Pojav klinične vampove acidoze

Prav tako kakor ljudje imajo tudi krave večji apetit v hladnejših kot pa v vročih dneh. Konzumacija suhe snovi (SS) se zato med vročinskim stresom zmanjša, spremeni pa se tudi sestava obroka, ki jo žival zaužije. Ker pri kravah pri prebavljanju vlaknine nastaja večja količina toplote, ki se je morajo znebiti raje pojedo več koncentratov in so pri hranjenju bolj izbirčne. Prav tako se v obdobju vročinskega stresa zniža čas prežvekovanja pa tudi koncentracija vampa oslabi. V vročih dneh zato krave jedo manjkrat, pojedo manj, več pa pojedo v večernih in nočnih urah.

Zaradi znižane konzumacije tako vročinski stres vpliva predvsem na:

          Mlečnost

          Sestavo in kvaliteto mleka

          Plodnost živali

Zaradi subklinične acidoze se pojavi laminitis in šepanje, znižana odpornost živali v vročih dneh pa je razlog za povečanje infekcijskih bolezni- predvsem mastitisa.

Znižana mlečnost je predvsem posledica premajhnega vnosa suhe snovi. Tako se pri temperaturi nad 32 stopinj lahko pričakujemo od 8 do 12 % nižjo konzumacijo suhe snovi in padec mlečnosti kar od 20 do 30 %. Na mlečnosti najbolj izgubijo krave, ki so na začetku laktacije ali na vrhu laktacije in imajo najbolj intenzivno presnovo. Tako lahko pri visoko proizvodnih kravah zaradi vročinskega stresa izgubimo kar 4 litre mleka in še več na dan. Takšna izguba mlečnosti pa lahko na žalost vpliva na celoten potek laktacije. Ker je spremenjen vnos suhe snovi se tako spremeni tudi kakovost mleka in se zato znižata in % maščobe kakor tudi % beljakovin v mleku. Istočasno se zniža % suhe snovi v mleku, poveča pa se zmrziščna točka. Tudi povečano število somatskih celic je posledica vročinskega stresa saj se poveča količina stresnih hormonov, ki povzročijo znižano odpornost živali.

Zaradi padca odpornosti pri živalih se začnejo razmnoževati mikroorganizmi, ki so »počivali« v vimenu, hkrati pa se poveča možnost nastanka novih infekcij. Prav tako vročina poveča možnost hitrejšega razmnoževanja mikroorganizmov v okolici živali. Prav zato se v poletnem obdobju močno poveča število okoljskih mastitisov. Sami lahko naredimo marsikaj:

          Živalim zagotovimo senco ali dobro prezračevanje v hlevih, predvsem na paši zagotovimo , da senčna mesta niso blatna saj so lahko vir nastanka mastitisa

          Prilagodimo živalim obrok , način in čas krmljenja in jih spodbujamo, da jedo večkrat na dan

          Zagotovimo dovolj pitne vode

          V hlevu namenimo več pozornosti čistoči ležišč tako, da večkrat in bolj temeljito nastiljamo

          Zatiramo muhe, ki so lahko v takih razmerah vektor za prenos mikroorganizmov

          Še bolj se posvečamo higieni pri molži, zlasti pripravi vimena na molžo

Viri: http://zdravovime.blogspot.com

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook