Čebelarstvo objavil

Vzrok za nedavni pomor čebel ni tretirano seme koruze ampak biocidno sredstvo

Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes predstavilo rezultate
preiskav nedavnega pomora čebel v občini Rače-Fram. Preliminarne
ugotovitve analiz in inšpekcijskih pregledov kmetijske inšpekcije
kažejo, da je vzrok pomora biocidno sredstvo za zatiranje insektov.
Biocidna sredstva sicer niso dovoljena za tretiranje rastlin, ampak
izključno za neposredno zatiranje insektov. Ugotovitve inšpekcije so
tako pokazale, da tretirano seme koruze ni vzrok za omenjeni pomor
čebel. Kmetijska inšpekcija bo po uradno prejetih rezultatih postopek
ugotavljanja zaključilo in v skladu s predpisi predlagala sankcije za
povzročitelje pomora. Ministrstvo ponovno poziva vse uporabnike
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in drugih sredstev za zatiranje
škodljivcev in bolezni, naj upoštevajo navodila za uporabo in posegajo
izključno po sredstvih, ki so registrirana v Sloveniji.

Pomor čebel v občini Rače-Fram je posledica previsoke koncentracije
aktivne snovi »fipronil« in njenenega razgradnega produkta »fipronil
sulfata«, ki ga vsebujejo nekateri talni insekticidi. Analizni izvid
vzorca mrtvic čebel je namreč pokazal, da so vsebovale 0,05 mg/kg 
»fipronila« in »fipronil sulfata«, letalna doza za čebele pa je 0,04
mg/kg. Kmetijska inšpekcija je v eni izmed sosednjih vrtnarij na osnovi
laboratorijskih analiz ugotovila prisotnost te substance. Na osnovi
ugotovljenih nepravilnosti bodo kršiteljem izrečene kazni v skladu z
zakonom. Več informacij v zvezi s tem ministrstvo do pravnomočnosti
odločbe ne more podati.

V Sloveniji ni registriranega nobenega FFS, ki vsebuje aktivno snov
»fipronil« že od leta 2003, v nekaterih evropskih državah pa je aktivna
snov registrirana tudi kot talni insekticid. Uporablja se za tretiranje
semena, predvsem sončnic in  tudi pri proizvodnji okrasnih rastlin
izključno v zaprtih prostorih. Na trgu se pojavlja pod komercialnim
imenom Regent. Pri nas pa so registrirani le biocidni pripravki z
omenjeno aktivno snovjo in sicer: Celaflor insekticidni posip proti
mravljam, Celaflor vaba za zatiranje mrčesa, Goliath gel.

Kmetijski inšpektorji so preverili tudi polja, ki so posejana s koruzo
in možnost zastrupitve zaradi sejanja tretirane koruze izključili. Na
sosednjem polju je bila sejana koruza, tretirana z insekticidom Mesurol
FS-500, ki se uporablja kot repelent za varstvo semen sončnic in koruze
pred pticami in kot tak ni nevaren za čebele. Koruza je bila sejana z
ustrezno dodelano sejalnico v skladu z novimi predpisi, obenem pa do
pomorov ni prišlo v drugih okoliških panjih.

Kmetijska inšpekcija je prejela prijavo o pomoru 19. aprila zjutraj.
Prizadetih je bilo 27 panjev in približno 70 odstotkov pašnih čebel. Pri
inšpekcijskem nadzoru so bili odvzeti vzorci mrtvic čebel, okrasnih
rastlin v okolici, zemlje.

V Sloveniji imamo na področju uporabe FFS eno strožjih zakonodaj v EU.
Zakon o FFS vsebuje določene prepovedi, omejitve in dodatne zahteve, ki
jih evropski predpisi (t.i. pesticidni paket) šele uvajajo. Ministrstvo
je v letošnjem letu izpeljalo veliko aktivnosti v informiranje širše
populacije, vrtičkarjev in pridelovalcev tako o pravilni uporabi FFS,
kot o pravilni setvi tretiranega semena koruze.

Na podlagi zakona o FFS se z globo od 800 do 20.000 EUR kaznuje pravna
oseba, če uporablja FFS na način, ki bi povzročil onesnaženje
stanovanjskih, gospodarskih in podobnih objektov, kjer se zadržujejo
ljudje in živali ter onesnaženje sosednjih zemljišč in vod. Z globo od
400 do 12.000 EUR se za prekršek kaznuje tudi samostojni podjetnik
posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka. Prav tako se z
globo od 400 do 800 EUR za prekršek kaznuje posameznik, če ne uporabi
FFS na predpisan način torej  v skladu z navodilom za uporabo in navedbo
na etiketi, varstva okolja in neciljanih organizmov.  
 

Aktivna snov »fipronil«

Aktivna snov »fipronil« je talni
insekticid in akaricid. Glede na toksikološke lastnosti je toksičen pri
vdihavanju, kontaktu s kožo in tudi pri zaužitju. Hkrati pa dolgotrajna
izpostavljenost lahko povzroči hude poškodbe zdravja.

Snov je obstojna v tleh, razgradnji čas je večji kot 100 dni, hkrati pa
so obstojni tudi njeni razgradnji produkti. Veže se na talni profil,
zato je verjetnost spiranja v nižje plasti tal izjemno majhna, enako
velja tudi za glavne razgradnje produkte. V vodi je stabilna in se ne
razgrajuje, je pa hitro razgradljiva v prisotnosti svetlobe.

Če primerjamo vsebnost obeh snovi v vzorcu mrtvic čebel s podatki o
toksičnosti, ob upoštevanju povprečne mase čebel, ugotovimo, da so bile
čebele izpostavljene 120 odstotkov letalne akutne toksičnosti. Iz
rezultata je razvidno, da je »fipronil« in njen razgradnji produkt
poglavitni razlog za pomor čebel.

Hkrati je potrebno poudariti, da je običajno odkrita koncentracija v
vzorcu mrtvic nižja od dejanske izpostavljenosti snovi, predvsem zaradi
hitrega metabolizma snovi v čebeli.
 

Aktivna snov »spinosad«

Aktivna snov »spinosad« je insekticid
in se uporablja na vinski trti, paradižniku in papriki ter okrasnih
rastlinah. V Sloveniji je registriran pripravek »Laser«. Sredstvo je
nevarno za čebele, zato je njegova uporaba prepovedana na cvetočih
kmetijskih rastlinah. 

V vzorcu mrtvic čebel je bila ugotovljena prisotnost 0,0076 mg/kg
aktivne snovi, letalna doza je 0,0057 mg/kg. Če upoštevamo najdeno
koncentracijo in akutno oralno toksičnost ugotovimo, da vsebnost snovi v
mrtvicah predstavlja samo 13 odstotkov akutne letalne koncentracije.
 

Aktivna snov »iprodion«

Aktivna snov »iprodion« je fungicid,
ki se lahko uporablja  na velikem številu kmetijskih rastlin, vključno
pri proizvodnji okrasnega cvetja za zatiranje različnih glivičnih
bolezni rastlin. Aktivna snov je zelo malo toksična za čebele tako
akutno kot kontaktno, prisotnost snovi v mrtvicah ni pomenila tveganja
za čebele.

Objavil/a Kmetija

  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook