Zanimivosti objavil

ZAČNIMO KURILNO SEZONO S PREGLEDANO IN OČIŠČENO KURILNO NAPRAVO

Danes v Sloveniji začenjamo kurilno sezono. Izjema so primorske občine, kjer se bo kurilna sezona začela mesec pozneje (1. novembra) in trajala do 30. aprila prihodnje leto. Za preostalo Slovenijo pa kurilna sezona traja do 31. maja prihodnje leto.

Odgovornost vseh lastnikov kurilnih naprav je, da zagotovijo njihovo učinkovito in varno delovanje.  S strokovno oskrbo kurilnih naprav, ki jo izvaja dimnikar, bomo zagotovili da kurilne naprave ne bodo ogrožale življenja in premoženja ljudi, poraba energentov pa bo kar se da optimalna. Hkrati pripomoremo k temu, da je onesnaževanje zraka čim manjše.

Dimnikarjeve naloge so: prvi pregledi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav po vgradnji oz. rekonstrukciji kurilne naprave, redni pregledi in čiščenjem naprav, izredni pregledi na zahtevo inšpektorja ali uporabnika, odstranjevanje katranskih oblog in protikorozijska zaščita, merjenje izpustov snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.  Glede na to, da danes naloga dimnikarskih služb poleg skrbi za preprečitev škodljivih izpustov tudi skrb za zmanjševanje porabe energije, lahko dimnikar tudi svetuje v zvezi z energetsko učinkovitostjo malih kurilnih naprav.

Kolikokrat mora moramo dati pregledati in očistiti kurilno napravo?

•           Kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo do 50 kW, ki redno obratujejo, 1x v kurilni sezoni.

•           Male kurilne naprave na biomaso z manj od 20% toplotnih izgub z dimnimi plini, 2x v kurilni sezoni.

•           Kurilne naprave na trdno gorivo do 50 kW, ki imajo več od 20%    toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, 3x v primorskih občinah, v vseh drugih delih Slovenije pa 4x v kurilni sezoni.

Kolikokrat moramo izvesti meritve?

•           izpustov dimnih plinov na kurilni in dimovodni napravi na tekoče in plinasto gorivo od 4 kW naprej in na trdno gorivo od 50 kW naprej se izvaja v rednih presledkih, najmanj enkrat na leto.

•           Vrsta meritev: prve meritve in občasne meritve dimnih izpustov.

*          Merijo se: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik, žveplov dioksid, dušikovi oksidi, preostali ogljikovodiki, prah, sajavost – dimno število in črnina dimnih plinov.

Lastnik kurilne naprave mora omogočiti opravljanje storitev in dostop do kurilne naprave, dimnih vodov, pomožnih naprav ali zračnikov in dovoliti vpogled v načrte teh naprav. Omogočiti mora tudi vstop v prostore, v katerih so naštete naprave ali skozi katere potekajo, oziroma v katerih se opravljajo storitve dimnikarske službe.

Dimnikarsko podjetje mora namero opravljanja svojih storitev najaviti stranki vsaj 7 dni pred začetkom opravljanja storitev. V najavi mora navesti dan in uro svojega prihoda. Uporabnik storitev dimnikarske službe ima pravico, da v dogovoru s podjetjem prestavi najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe, vendar za največ štirinajst dni in ne več kot dvakrat.

Če dimnikarju ne boste omogočili oziroma dovolili opraviti napovedanih storitev, vam bo v nabiralniku pustil delovni nalog kot dokaz o obisku ter to prijavil inšpekciji. Ta lahko kršitelja oglobi v višini 200 evrov in tudi dimnikar je v tem primeru upravičen do stroška 6,30 evra.

Tudi če sami čistite svojo kurilno napravo, morate dimnikarju dovoliti obisk, da preveri, kako je opravljeno čiščenje in opravi druge obvezne storitve na kurilni napravi.

Ob morebitnem nezadovoljstvu z opravljenimi storitvami se uporabnik pritoži koncesionarju. Ta mora odgovoriti v 14 dneh od prejema pritožbe. Za obravnavo nepravilnosti pri obračunavanju dimnikarskih storitev (ne samo prevoza) pa je pristojen tržni inšpektorat.

Če sta dimnik ali peč zelo onesnažena, dimnikar lahko obračuna storitve po porabljenem času. Cena ure dimnikarske službe je 25,2 € (brez DDV).

Prevoz lahko dimnikar zaračuna le, če uporabnik naroči ali dovoli opraviti le eno vrsto storitev (recimo le pregled, čiščenje, meritev…). Strošek prevoza je 4 € (brez DDV). Ne sme pa računati prevoza zgolj zato, ker ima sedež podjetja v drugem kraju od kraja lastnika kurilne naprave.

Še več o izvajanju obvezno državne gospodarske javne službe najdete na spletni strani:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook