Kmetijstvo objavil

Zaključek zasedanja Odbora za okoljsko politiko Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Danes se zaključuje ministrsko zasedanja Odbora za okoljsko politiko
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki se ga je
udeležil minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič. Na zasedanju
so udeleženci govorili o napredku pri doseganju ciljev okoljskih
politik, o tem, kakšen bo svet 2050, če ne spremenimo svojih politik in o
prispevku OECD na konferenci Rio+20.

Razprava je
potekala o uspešnih pristopih pri učinkovitem izvajanju zastavljenih
politik za doseganje strateških ciljev okoljske strategije za prvo
desetletje 21. stoletja so bili ohranitev celostnih ekosistemov (posebej
podnebja, biološke raznovrstnosti in voda), ločitev pritiskov
gospodarske rasti na okolje (posebej s strani energetskega, prometnega
in kmetijskega sektorja), izboljšanje baze podatkov za odločanje,
povezovanje socialnih in okoljskih politik ter izboljšanje globalnega
okoljskega vodenja in sodelovanja. Cilji strategije niso bili v celoti
doseženi in tako ostaja več področij, kjer je potreben aktiven pristop
in bolj ambiciozne politike za učinkovito delovanje držav.

 

  
Slovenska
delegacija je v razpravi podprla načrte OECD za še bolj aktiven pristop
pri razvoju okoljskih politik. Zavzela se je za aktivno vlogo članic
OECD pri spopadanju z globalnimi okoljskimi vprašanji, za integracijo
načel trajnostnega razvoja v vse druge politike in za zeleno rast kot
edino možno pot prihodnjega razvoja. OECD naj še naprej razvija visoke
okoljske standarde in išče smernice ter primere dobrih praks za
učinkovito trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter inovativne
tehnologije, ki bodo temeljile na zmanjševanju energetske in snovne
intenzivnosti gospodarjenja.

 

Svet do 2050

OECD
predvideva, da bo globalno okolje leta 2050, če države ne bodo
spremenile svojih politik, zelo obremenjeno zaradi rastočega
povpraševanja po virih, hrani in energiji. Ekonomski in človeški stroški
neaktivnosti vlad bodo veliki. V razpravi so udeleženci predstavili
svoje poglede na ustreznost obstoječih in načrtovanih politik, ki lahko
te alarmantne trende obrnejo.

 

Slovenska
delegacija je opozorila na nujnost, da obstoječe politike opustijo
konvencionalne vzorce kazalnikov napredka družbe kot sta npr. rast in
stroški. Odločevalci morajo vključiti zunanje stroške in odpravljati
napake trga, ki povzročajo neučinkovito rabo virov. Politike morajo
postati vsestranske in morajo upoštevati vsa okoljska vprašanja hkrati.
Ministri za okolje morajo kompetentno uporabljati obstoječe podatke in
projekcije o pritiskih na okolje pri argumentiranju za močnejšo in bolj
skladno vključevanje okolja v sektorske politike.

Številni
ministri so predstavili dobre primere svoje okoljske politike (npr.
Koreja – zeleno kartico, s katero podpirajo zeleno potrošnjo; Švica
odpadkovno politiko, s katero so prišli do tega, da nobenega odpadka več
ne odložijo; Avstrij s spodbujanjem odpiranja zelenih delovnih mest).

Slišati je
bilo tudi veliko opozoril, kje je potrebno in možno še veliko narediti,
da se izognemo katastrofalnemu poslabšanju življenjske ravni. Evropski
komisar za okolje, dr. Potočnik je pojasnil, da je zelena rast ne samo
ena od možnih izbir, ampak neizogibna politika, ki mora usklajevati
kratko- in dolgoročne aktivnosti vlad in ostalih akterjev.

 

Prispevek OECD na konferenci Rio+20

Junija
2012 se bodo v Riu de Janeiru, sestali vodje držav in vlad na Konferenci
Združenih narodov o trajnostnem razvoju (UNCSD ali Konferenci
„Rio+20“). Rio+20 predstavlja nadaljevanje prejšnjih konferenc:
Konference Združenih narodov o človekovem okolju v Stockholmu leta 1972,
Konference o okolju in razvoju („svetovnega vrha“) v Riu de Janeiru
leta 1992 ter Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta
2002. Obenem se navezuje na Vrh Združenih narodov ob novem tisočletju
leta 2000 ter na določitev Razvojnih ciljev novega tisočletja.

OECD s
svojimi glavnimi orodji (analiza, projekcije, razvoj kazalnikov) že
prispeva k globalni politiki trajnostnega razvoja, ki pa se je zaradi
gospodarske krize in okoljsko manj učinkovitih obstoječih politik znašla
pred vprašanjem kako naprej.

Slovensko
stališče je, da delo OECD ponuja pomemben pregled nacionalnih politik in
njihove uspešnosti. Na ta način lahko pomembno prispeva k oblikovanju
zbira najboljših praks in razvoja možnih kombinacij politik za
trajnostni razvoj. Dosežki OECD na področju zelene rasti so pomemben
prispevek h globalni razpravi o zelenem gospodarstvu, ki je ena glavnih
tem Rio+20. Vendar pa je pomembno, da se kazalnike rasti in razvoja
razširi ter pri načrtovanju politik upošteva in razvija tudi te, ki
upoštevajo naravne in človeške vire, učinkovitost virov, socialno
vključenost. Zadnja leta kažejo napredek na tem področju, kar pa je
potrebno nadaljevati in razvijati. Prav OECD je veliko prispeval k temu
razvoju.

Pri
pripravah na Rio+20 je pomembna vloga okoljskih ministrov, saj je
trajnost okolja ključna za globalni trajnostni razvoj. Z opozarjanjem na
varovanje okolja in trajnostno učinkovito rabo virov na vseh ravneh
upravljanja, lahko okoljski ministri prispevajo k trajnostnemu razvoju.
Veliko odprtih globalnih problemov, kot so podnebne spremembe, vprašanje
vode in izguba biotske raznovrstnosti, ki so na dnevnem redu
pripravljalnega procesa za Rio+20, so videti kot okoljski problemi,
vendar imajo pomembne vplive tudi na socialni in gospodarski razvoj.

KMO

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook