Kmetijstvo objavil

Zakol in razsek mesa na kmetiji

Pogoj pravilno ravnanje s klavno živino

– potrebna je zahtevana spremljajoca dokumentacija

– zahtevajo se ustrezno higiensko tehnicni pogoji prostorov, opreme in postopkov

– označevanje z oznako zdravstvene ustreznosti in pakiranje živil živalskega izvora ter skladišcenje

Obseg dejavnosti na kmetiji

Zakol kuncev in perutnine 77 GVŽ/leto

Razsek in predelava mesa 52 GVŽ/leto

– parkljarjev

– kopitarjev

– gojene divjadi

Mesto trženja je Slovenija

– na mestu izvora

– na tržnici

– obratom prodaje na drobno

Dejavnost se opravlja na kmetiji kot dopolnilna dejavnost. Dejavnost se registrira.

Obseg dejavnosti na turisticni kmetiji

Zakol 12 GVŽ/leto

– prašicev

– drobnice

– kuncev in perutnine 77 GVŽ/leto

Razsek in predelava mesa 52 GVŽ/leto

– parkljarjev

– kopitarjev

– gojene divjadi

Mesto trženja

– samo za pripravo gostom na turisticni kmetiji!

Dejavnost se opravlja na kmetiji kot dopolnilna dejavnost na turisticni kmetiji – dejavnost  se registrira.

Obseg dejavnosti v odobrenem živilskem obratu

Zakol > 12 GVŽ/leto

– prašicev

– drobnice

– kuncev in perutnine > 77 GVŽ/leto

Zakol govedi…

Razsek in predelav mesa > 52 GVŽ/leto

– parkljarjev

– kopitarjev

– gojene divjadi…

Mesto trženja

– neomejeno

Dejavnost se odobri.

Pogoji, ki vplivajo na obseg proizvodnje

– Pri neposredni prodaji koncnemu potrošniku predelanih ivil živalskega
izvora, mora biti zagotovljena 100% udeležba lastnih surovin.

– V drugih primerih pa najmanj 50 % lastnih surovin

– Dokup surovin v kolicini, ki je potrebna glede na tehnološke potrebe (receptura) posameznega mesnega izdelka

– Lastni izdelek na kmetiji je izdelek iz lastne surovine (100%) in je lahko predelan v živilskem obratu.

– Živali morajo biti vhlevljene od rojstva ali najmanj 3 mesece, oziroma
1 mesec za petutnino, kunce, jagnjeta, kozlicki in odojki

Ne registrirane dejavnosti

– surovo mleko 30 l/dnevno

– konzumna jajca 200 jajc/dan

– cebelji pridelki celotna proizvedena

Količina

– med

– med v satju

– maticni mlecek

– cvetni prah

– propolis

Ribe 3000 kg/letno

Predhodni postopki odobritve oziroma registracije

– za izvedbo je potrebno izdelati in pripraviti gradbeni projekt

– tloris objekta z vrisanimi tehnološkimi potmi proizvodnje

– higiensko tehnicni pogoji za izdelavo projekta:
 

  • Uredba (ES)št. 852/2004 EPS z dne 29.4. 2004 o higieni živil

 

  • Uredba (ES) št. 853/2004 EPS z dne 29.4.2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora.

– Vloga za pridobitev soglasja h gradbenim rešitvam v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja (78. clen ZVMS) – NI OBVEZNO.

Vloga s projektom in opisom tehnološke poti se naslovi na Obmocni urad veterinarske Uprave RS.

Rok za izdajo soglasja je maximalno 1 mesec od dneva vložitve popolne vloge.

Postopek registracije

Najmanj 15 dni pred predvidenim pričetkom oddaje živil na trg, krajevno
pristojnemu organu obmocnega urada Veterinarske uprave RS. Pošta naj bo
oddana priporočeno, zaradi lastne garancije.

Odzvi OU VURS:

– vpis obrata v evidenco registriranih obratov

– izpis iz evidence registriranih obratov, ki velja kot potrdilo o registraciji, ki ga pošlje nosilcu dejavnosti

– nadzor nad izpolnjevanjem pogojev registrirane dejavnosti

Zakol živali na turisticni kmetiji

– Prijava na OU VURS 48 ur pred predvidenim zakolom živali

– Pred zakolom mora uradni veterinar pregledati žival in doliti zakol

– Po obdelavi trupa uradni veterinar oceni zdravstveno ustreznost mesa in pripadajočih organov

– Uradni veterinar odvzame vzorce tkiv za laboratorijsko preiskavo (prašiči, ovce in koze).

Postopek odobritve

Pred pričetkom proizvodnje, uveljavlja pa se pravica po izdani odlocbi o
odobritvi. Vlogo oddamo na krajevno pristojnem organu Obmocnega urada
Veterinarske uprave RS. Pošto pošljemo prav tako priporočeno, zaradi
lastne garancije. K vlogi mora biti priložena priloga tlorisa obrata z
vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje.
 

 

OBJAVIL/A IVAN BUČAR ING.KMET.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook