Kmetijstvo objavil

Zaprtje razpisov za posodabljanje in skupine proizvajalcev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse
upravičence, da je 29. 12. 2009 ob 24. uri zaprlo dva javna razpisa iz
Programa razvoja podeželja 2007 – 2013, in sicer za ukrepa
»Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« ter »Podpora za ustanavljanje in
delovanje skupin proizvajalcev«. Ministrstvo se je za zaprtje ukrepa za
posodabljanje odločilo zaradi porabe sredstev, za skupine proizvajalcev
pa, ker so upravičeni stroški tisti, ki nastanejo do 31. decembra 2009.Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Na javni razpis, ki je bil objavljen v uradnem listu 4. decembra 2009,
je do vključno 29. decembra do 11. ure prispelo 132 vlog, s katerimi je
bilo zaprošenih dobrih 8,3 milijona evrov javnih sredstev. Povprečno je
na vlogo zaprošenih dobrih 63 tisoč evrov. V okviru javnega razpisa je
bilo razpisanih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Vlagatelji so bila kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju
Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Cilj podpore tega ukrepa
je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja
preko uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje na novo uvedenih
minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene
in varnosti pri delu; stabilizacije dohodkov na kmetijskih gospodarstvih
ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju
produktivnosti dela v kmetijstvu.

Do podpore so bili upravičeni stroški naložb ter splošni stroški, ki so
nastali v obdobju od 1. januarja 2007, do preteka treh let od izdaje
odločbe o pravici do sredstev. Vsaka posamična naložba je morala biti
začeta že pred objavo tega javnega razpisa in realizirana v višini
najmanj 10 odstotkov vrednosti posamične naložbe.

Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev
Na javni razpis, ki je bil objavljen v uradnem listu 26. septembra 2008,
so do vključno 23. decembra 2009 prispele 4 vloge, s katerimi je bilo
zaprošenih dobrih 579 tisoč evrov javnih sredstev. V okviru javnega
razpisa je bilo razpisanih 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Podpora
se skupini proizvajalcev dodeli letno na podlagi letnih vlog, vendar
največ za obdobje petih let od njene registracije. Ne glede na obseg
lastne tržne proizvodnje, podpora za prvo in drugo leto ne sme presegati
100 tisoč evrov, za tretje 80 tisoč, četrto 60 tisoč in za peto leto 50
tisoč evrov.

Ekološki kmetje v Sloveniji so združeni v dveh krovnih združenjih, ki
sta organizirani predvsem po teritorialnem načelu in nimata značaja
tržnih organizacij. Večina tržno usmerjenih ekoloških kmetov in
proizvajalcev ostalih ekoživil je vezana na neposredne načine prodaje na
domu in na tedenske t.i. ekotržnice, kar pa večjim proizvajalcem ne
zadošča več, zato iščejo druge tržne poti. Slaba tržna organiziranost in
nizek tržni delež ekoloških proizvodov in ekoživil sta ključna problema
nadaljnjega razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Podpora v
okviru tega ukrepa se dodeljuje skupinam proizvajalcev ekoloških in
zaščitenih kmetijskih proizvodov z namenom olajševanja njihovega
administrativnega ustanavljanja in delovanja.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/ in

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/


oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-7792 od ponedeljka do
četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.

Vir: http://www.arsktrp.gov.si

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook